§ 6. - Organizacja wewnętrzna Konwentu Rzeczników oraz tryb realizacji zadań przez Konwent Rzeczników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1305

Akt utracił moc
Wersja od: 30 września 2014 r.
§  6.
Z posiedzenia Konwentu sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący Konwentu albo członek Konwentu, o którym mowa w § 2 ust. 3.