§ 1. - Organizacja wewnętrzna Konwentu Rzeczników oraz tryb realizacji zadań przez Konwent Rzeczników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1305

Akt utracił moc
Wersja od: 30 września 2014 r.
§  1.
1.
Konwent Rzeczników, zwany dalej "Konwentem", działa na posiedzeniach.
2.
Posiedzenia Konwentu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 10 razy w roku.
3.
Pierwsze posiedzenie Konwentu, po rozpoczęciu kadencji rzeczników dyscyplinarnych, o której mowa w art. 145 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej "ustawą", zwołuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, zwany dalej "ministrem".