§ 4. - Organizacja wewnętrzna Konwentu Rzeczników oraz tryb realizacji zadań przez Konwent Rzeczników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1305

Akt utracił moc
Wersja od: 30 września 2014 r.
§  4.
1.
Przewodniczący Konwentu określa termin sporządzenia opinii i wniosków w sprawach, o których mowa w art. 145a ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy, oraz wyznacza członka Konwentu do ich sporządzenia, z uwzględnieniem konieczności równomiernego obciążenia zadaniami wszystkich członków Konwentu.
2.
Wyznaczony członek Konwentu, po zapoznaniu się z dokumentacją i dokonaniu analizy sprawy, sporządza projekt opinii lub wniosku i przedstawia go na posiedzeniu Konwentu.
3.
Opinie i wnioski są przyjmowane przez Konwent zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Konwentu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Konwentu.
4.
W przypadku nieprzyjęcia opinii lub wniosku przewodniczący Konwentu poleca ich uzupełnienie lub ponowne przygotowanie. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.
5.
Przyjętą opinię lub przyjęty wniosek przewodniczący Konwentu przekazuje odpowiednio ministrowi albo ministrowi właściwemu do spraw nauki albo uczelnianej komisji dyscyplinarnej, albo innym podmiotom zainteresowanym uzyskaniem opinii Konwentu.