§ 3. - Organizacja wewnętrzna Konwentu Rzeczników oraz tryb realizacji zadań przez Konwent Rzeczników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1305

Akt utracił moc
Wersja od: 30 września 2014 r.
§  3.
1.
Członkowie Konwentu są zawiadamiani o posiedzeniu Konwentu nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
2.
Wraz z zawiadomieniem o terminie i miejscu posiedzenia Konwentu członkom Konwentu przekazuje się projekt porządku obrad oraz materiały przeznaczone do rozpatrzenia na posiedzeniu.