§ 2. - Organizacja wewnętrzna Konwentu Rzeczników oraz tryb realizacji zadań przez Konwent Rzeczników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1305

Akt utracił moc
Wersja od: 30 września 2014 r.
§  2.
1.
Na pierwszym posiedzeniu Konwentu albo w przypadku zaprzestania pełnienia funkcji przez dotychczasowego przewodniczącego Konwentu członkowie Konwentu wybierają ze swego grona przewodniczącego Konwentu.
2.
Przewodniczący Konwentu reprezentuje Konwent i kieruje jego pracami, w tym w szczególności:
1)
ustala projekt porządku obrad;
2)
ustala terminy posiedzeń Konwentu i zawiadamia o nich członków Konwentu;
3)
przewodniczy obradom Konwentu;
4)
wyznacza członków Konwentu do sporządzania opinii i wniosków, o których mowa w art. 145a ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy.
3.
W przypadku nieobecności przewodniczącego Konwentu obradom Konwentu przewodniczy wyznaczony przez niego członek Konwentu.