Ogólnopolski wykaz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1303

Akt utracił moc
Wersja od: 29 września 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 25 września 2014 r.
w sprawie ogólnopolskiego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych

Na podstawie art. 129a ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowy zakres danych, o których mowa w art. 129a ust. 2 pkt 7-9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej "ustawą", zamieszczanych w ogólnopolskim wykazie nauczycieli akademickich i pracowników naukowych, zwanym dalej "wykazem";
2)
tryb i terminy, w których uczelnie, instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, państwowe jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Sprawiedliwości, prowadzące działalność naukową i badawczo-rozwojową oraz międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej "jednostkami", są obowiązane do wprowadzania, aktualizowania, archiwizowania i usuwania danych objętych wykazem;
3)
tryb i sposób udostępniania danych zawartych w wykazie.
W zakresie danych, o których mowa w art. 129a ust. 2 pkt 7 ustawy, w wykazie zamieszcza się następujące informacje:
1)
datę wejścia w życie decyzji rektora w sprawie nabycia uprawnień równoważnych z uprawnieniami wynikającymi z posiadania stopnia doktora habilitowanego, wydanej na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.);
2)
dziedzinę nauki i dyscyplinę naukową albo dziedzinę sztuki i dyscyplinę artystyczną, w której zostały nabyte uprawnienia, o których mowa w pkt 1.
W zakresie danych, o których mowa w art. 129a ust. 2 pkt 8 ustawy, w wykazie zamieszcza się następujące informacje:
1)
nazwę jednostki;
2)
nazwę jednostki organizacyjnej posiadającej uprawnienie do nadawania stopni naukowych lub stopni w zakresie sztuki, w której nauczyciel akademicki albo pracownik naukowy jest wliczony do minimalnej liczby zatrudnionych, o których mowa w art. 6 ust. 1-3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki;
3)
podstawę nawiązania stosunku pracy i czy stosunek pracy został nawiązany na czas określony czy nieokreślony;
4)
wymiar czasu pracy;
5)
zajmowane stanowisko;
6)
zgodę na dodatkowe zatrudnienie;
7)
roczny wymiar zajęć dydaktycznych;
8)
datę rozpoczęcia pracy;
9)
datę rozwiązania stosunku pracy.
W zakresie danych, o których mowa w art. 129a ust. 2 pkt 9 ustawy, w wykazie zamieszcza się następujące informacje:
1)
datę złożenia oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do minimum kadrowego;
2)
nazwę podstawowej jednostki organizacyjnej albo nazwę uczelni;
3)
nazwę kierunku studiów;
4)
poziom kształcenia;
5)
rok akademicki, którego dotyczy oświadczenie złożone przez nauczyciela akademickiego;
6)
liczbę godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczyciela akademickiego w danym roku akademickim na danym kierunku studiów.
1.
Wprowadzanie, aktualizowanie, oznaczanie danych jako archiwalne i usuwanie ich z wykazu odbywa się za pomocą konta w Zintegrowanym Systemie Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym "POL-on", zwanym dalej "Systemem POL-on", założonego dla jednostki przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, zwanego dalej "ministrem".
2.
Wniosek o założenie konta w Systemie POL-on składa kierownik jednostki w terminie 7 dni od dnia jej utworzenia.
3.
Wniosek o założenie konta w Systemie POL-on zawiera:
1)
nazwę jednostki;
2)
imię i nazwisko osoby, która będzie uprawniona do obsługi konta, oraz adres poczty elektronicznej.
4.
Wniosek o założenie konta w Systemie POL-on składa się w formie dokumentu elektronicznego podpisanego podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) albo bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262).
Kierownik jednostki wprowadza dane do wykazu w terminie 30 dni od dnia założenia konta w Systemie POL-on. Dane do wykazu wprowadza się, aktualizuje i oznacza jako archiwalne w zakresie, w jakim dotyczą nauczycieli akademickich i pracowników naukowych zatrudnionych w jednostce.
1.
Kierownik jednostki w terminie 14 dni od dnia:
1)
zatrudnienia nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego - wprowadza dane do wykazu;
2)
zmiany danych dotyczących nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego lub uzyskania informacji o zmianie danych - aktualizuje dane w wykazie;
3)
ustania zatrudnienia nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego - oznacza dane w wykazie jako archiwalne.
2.
Dane oznaczone jako archiwalne przechowuje się w wykazie przez 10 lat, liczone od roku następującego po roku, w którym nastąpiło oznaczenie danych w wykazie jako archiwalne. Po upływie tego okresu jednostka niezwłocznie usuwa dane archiwalne z wykazu.
1.
Udostępnienie danych zawartych w wykazie odbywa się za pomocą kont w Systemie POL-on założonych przez ministra dla uprawnionych podmiotów, o których mowa w art. 129a ust. 4 ustawy.
2.
Uprawnione podmioty, o których mowa w art. 129a ust. 4 ustawy, składają do ministra wniosek o założenie konta w Systemie POL-on umożliwiającego dostęp do danych zawartych w wykazie. We wniosku podaje się imię i nazwisko osoby, która będzie uprawniona do obsługi konta, oraz adres poczty elektronicznej. Przepis § 5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
3.
Konto w Systemie POL-on założone dla jednostki zgodnie z § 5 umożliwia jej kierownikowi dostęp do danych zawartych w wykazie w zakresie, w jakim te dane dotyczą nauczycieli akademickich i pracowników naukowych zatrudnionych w tej jednostce.
Wprowadzanie, aktualizowanie, archiwizowanie i usuwanie danych z wykazu oraz dostęp do danych zawartych w wykazie zapewniają podmiotom, o których mowa w art. 129a ust. 3 ustawy, konta w Systemie POL-on założone na podstawie przepisów dotychczasowych dla uczelni, instytutów naukowych i pomocniczych jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk, instytutów badawczych, państwowych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości, prowadzących działalność naukową i badawczo-rozwojową oraz międzynarodowych instytutów naukowych utworzonych na podstawie odrębnych przepisów.
Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego składa wniosek o założenie konta w Systemie POL-on w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
Ministrowie, o których mowa w art. 33 ust. 2 ustawy, organy Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polska Komisja Akredytacyjna zachowują dostęp do danych zawartych w wykazie na dotychczasowych zasadach.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 r. 2
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1259).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie centralnego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych (Dz. U. Nr 207, poz. 1236), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1198).