Ogólnopolski wykaz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1577

Akt utracił moc
Wersja od: 29 września 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 21 września 2016 r.
w sprawie ogólnopolskiego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych

Na podstawie art. 129a ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowy zakres danych, o których mowa w art. 129a ust. 2 pkt 7-10 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej "ustawą", zamieszczanych w ogólnopolskim wykazie nauczycieli akademickich i pracowników naukowych, zwanym dalej "wykazem";
2)
tryb i terminy, w których rektorzy uczelni, dyrektorzy instytutów naukowych i pomocniczych jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk, dyrektorzy instytutów badawczych, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, dyrektorzy państwowych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości, prowadzących działalność naukową i badawczo-rozwojową oraz dyrektorzy międzynarodowych instytutów naukowych utworzonych na podstawie odrębnych przepisów, działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadzają, aktualizują, archiwizują i usuwają dane objęte wykazem;
3)
tryb i sposób udostępniania danych zawartych w wykazie.
W zakresie danych, o których mowa w art. 129a ust. 2 pkt 7 ustawy, w wykazie zamieszcza się następujące informacje:
1)
datę wejścia w życie decyzji w sprawie nabycia uprawnień równoważnych z uprawnieniami wynikającymi z posiadania stopnia doktora habilitowanego, wydanej na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882 i 1311);
2)
dziedzinę nauki i dyscyplinę naukową albo dziedzinę sztuki i dyscyplinę artystyczną, w której zostały nabyte uprawnienia, o których mowa w pkt 1.
W zakresie danych, o których mowa w art. 129a ust. 2 pkt 8 ustawy, w wykazie zamieszcza się następujące informacje:
1)
nazwę instytutu naukowego i pomocniczej jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk, instytutu badawczego, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, państwowej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości, prowadzącej działalność naukową i badawczo-rozwojową oraz międzynarodowego instytutu naukowego utworzonego na podstawie odrębnych przepisów, działającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej "jednostkami", lub nazwę uczelni;
2)
nazwę jednostki organizacyjnej posiadającej uprawnienie do nadawania stopni naukowych lub stopni w zakresie sztuki, w której nauczyciel akademicki albo pracownik naukowy jest wliczony do minimalnej liczby zatrudnionych, o których mowa w art. 6 ust. 1-3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki;
3)
podstawę nawiązania stosunku pracy ze wskazaniem, czy stosunek pracy został nawiązany na czas określony czy nieokreślony;
4)
wymiar czasu pracy;
5)
zajmowane stanowisko;
6)
zgodę na dodatkowe zatrudnienie;
7)
roczny wymiar zajęć dydaktycznych;
8)
datę rozpoczęcia pracy;
9)
datę rozwiązania stosunku pracy.
W zakresie danych, o których mowa w art. 129a ust. 2 pkt 9 ustawy, w wykazie zamieszcza się następujące informacje:
1)
datę złożenia przez nauczyciela akademickiego oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do minimum kadrowego;
2)
nazwę podstawowej jednostki organizacyjnej albo nazwę uczelni;
3)
nazwę kierunku studiów;
4)
poziom kształcenia;
5)
rok akademicki, którego dotyczy oświadczenie, o którym mowa w pkt 1;
6)
liczbę godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczyciela akademickiego w danym roku akademickim na danym kierunku studiów.
W zakresie danych, o których mowa w art. 129a ust. 2 pkt 10 ustawy, w wykazie zamieszcza się następujące informacje:
1)
datę wydania oraz uprawomocnienia się orzeczenia kary dyscyplinarnej, o której mowa w art. 140 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy;
2)
nazwę komisji dyscyplinarnej, która wydała orzeczenie;
3)
rodzaj i wymiar orzeczonej kary dyscyplinarnej.
1.
Wprowadzanie, aktualizowanie, oznaczanie danych jako archiwalne i usuwanie ich z wykazu odbywa się za pomocą konta w Zintegrowanym Systemie Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym "POL-on", zwanym dalej "Systemem POL-on", założonego dla jednostki lub uczelni przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, zwanego dalej "ministrem".
2.
Wniosek o założenie konta w Systemie POL-on składa kierownik jednostki lub rektor uczelni w terminie 7 dni od dnia jej utworzenia.
3.
Wniosek o założenie konta w Systemie POL-on zawiera:
1)
nazwę jednostki lub nazwę uczelni;
2)
imię i nazwisko osoby, która będzie uprawniona do obsługi konta oraz adres poczty elektronicznej.
4.
Wniosek o założenie konta w Systemie POL-on składa się w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ministra.
Kierownik jednostki oraz rektor uczelni wprowadzają dane do wykazu w terminie 30 dni od dnia założenia konta w Systemie POL-on. Dane do wykazu wprowadza się, aktualizuje i oznacza jako archiwalne w zakresie, w jakim dotyczą nauczycieli akademickich i pracowników naukowych zatrudnionych w jednostce lub w uczelni.
Kierownik jednostki oraz rektor uczelni w terminie 14 dni od dnia:
1)
zatrudnienia nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego - wprowadzają dane do wykazu;
2)
zmiany danych dotyczących nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego lub uzyskania informacji o zmianie danych - aktualizują dane w wykazie;
3)
ustania zatrudnienia nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego - oznaczają dane w wykazie jako archiwalne.
1.
Rektor uczelni niezwłocznie po powzięciu informacji o uprawomocnieniu się orzeczenia kary dyscyplinarnej, o której mowa w art. 140 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy, wprowadza do wykazu dane, o których mowa w § 5.
2.
Jeżeli w dniu uprawomocnienia się orzeczenia kary dyscyplinarnej, o której mowa w art. 140 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy, nauczyciel akademicki nie jest zatrudniony w uczelni, w której zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne, dane, o których mowa w § 5, wprowadza do wykazu minister niezwłocznie po powzięciu informacji o uprawomocnieniu się orzeczenia tej kary.
3.
Rektor uczelni, a w przypadku, o którym mowa w ust. 2, minister, usuwają z wykazu dane, o których mowa w § 5, niezwłocznie po powzięciu informacji o zatarciu kary dyscyplinarnej, o której mowa w art. 140 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy, albo o uchyleniu prawomocnego orzeczenia tej kary.
Dane oznaczone jako archiwalne przechowuje się w wykazie przez okres 10 lat, liczony od roku następującego po roku, w którym nastąpiło oznaczenie danych w wykazie jako archiwalne. Po upływie tego okresu kierownik jednostki lub rektor uczelni niezwłocznie usuwa dane archiwalne z wykazu.
1.
Udostępnienie danych zawartych w wykazie odbywa się za pomocą kont w Systemie POL-on założonych przez ministra dla podmiotów, o których mowa w art. 129a ust. 4 ustawy.
2.
Podmioty, o których mowa w art. 129a ust. 4 ustawy, składają do ministra wniosek o założenie konta w Systemie POL-on umożliwiającego dostęp do danych zawartych w wykazie. Przepisy § 6 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
Wprowadzanie, aktualizowanie, archiwizowanie i usuwanie danych z wykazu oraz dostęp do danych zawartych w wykazie zapewniają podmiotom, o których mowa w art. 129a ust. 3 i 4 ustawy, konta w Systemie POL-on założone na podstawie przepisów dotychczasowych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 r. 2
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1896).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ogólnopolskiego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych (Dz. U. poz. 1303), które traci moc w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1311).