Dane przetwarzane w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.700 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 marca 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 6 marca 2019 r.
w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

Na podstawie art. 353 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, 583, 655 i 682) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowy zakres danych, o których mowa w:
a)
art. 343 ust. 1 pkt 3, 8, 9 i 11-21 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej "ustawą", zamieszczanych w wykazie nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu, zwanym dalej "wykazem pracowników",
b)
art. 344 ust. 1 pkt 4 i 8-10 ustawy, zamieszczanych w wykazie studentów,
c)
art. 345 ust. 1 pkt 3, 6, 7, 13-16 i 18 ustawy, zamieszczanych w wykazie osób ubiegających się o stopień doktora,
d)
art. 346 ust. 1 pkt 1, 3, 5-9 i 11-17 ustawy, zamieszczanych w wykazie instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zwanym dalej "wykazem instytucji",
e)
art. 349 ust. 1 pkt 2-5 ustawy, zamieszczanych w bazie osób upoważnionych do podpisywania dokumentów, o których mowa w art. 78 ust. 3, art. 163 ust. 4 i art. 180 ust. 1 ustawy, zwanej dalej "bazą osób upoważnionych";
2)
tryb i terminy wprowadzania danych do baz danych Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, zwanego dalej "Systemem POL-on", oraz aktualizowania, archiwizowania i usuwania tych danych;
3)
sposób wprowadzania prac dyplomowych do repozytorium pisemnych prac dyplomowych oraz specyfikację formatu tych prac;
4)
tryb i sposób udostępniania danych zamieszczonych w Systemie POL-on.
1. 
W zakresie danych, o których mowa w art. 343 ust. 1 pkt 3 i 8 ustawy, w wykazie pracowników zamieszcza się następujące informacje:
1)
numer elektronicznego identyfikatora naukowca ORCID (Open Researcher and Contributor ID), zwany dalej "numerem ORCID", jeżeli został nadany;
2)
tytuł zawodowy;
3)
w przypadku uzyskania tytułu zawodowego za granicą - dodatkowo:
a)
nazwę państwa, w którym wydano dyplom ukończenia studiów,
b)
informację, czy dyplom ukończenia studiów został uznany za równoważny na podstawie umowy międzynarodowej czy w drodze postępowania nostryfikacyjnego;
4)
stopień naukowy albo stopień w zakresie sztuki, zwany dalej "stopniem";
5)
w przypadku nadania stopnia za granicą - dodatkowo:
a)
nazwę państwa, w którym nadano stopień,
b)
informację, czy stopień został nadany przez instytucję, o której mowa w art. 328 ust. 1 i 2 ustawy, czy został uznany za równoważny na podstawie umowy międzynarodowej czy w drodze postępowania nostryfikacyjnego;
6)
nazwę podmiotu krajowego, który nadał tytuł zawodowy albo stopień;
7)
nazwę instytucji zagranicznej, która nadała tytuł zawodowy albo stopień;
8)
nazwę podmiotu nostryfikującego dyplom ukończenia studiów albo stopień;
9)
rok uzyskania tytułu zawodowego, stopnia albo tytułu profesora;
10)
nazwę kierunku ukończonych studiów;
11)
dziedzinę nauki albo dziedzinę nauki i dyscyplinę naukową albo dziedzinę sztuki i dyscyplinę artystyczną, w których został nadany stopień;
12)
dziedzinę nauki albo dziedzinę sztuki, zwaną dalej "dziedziną", albo dziedzinę i dyscyplinę naukową albo dyscyplinę artystyczną, zwaną dalej "dyscypliną", lub dyscypliny, w których został nadany tytuł profesora;
13)
datę nabycia uprawnień równoważnych z uprawnieniami wynikającymi z posiadania stopnia doktora habilitowanego na podstawie decyzji, o której mowa w art. 226 ust. 2 ustawy;
14)
dziedzinę i dyscyplinę, w których zostały nabyte uprawnienia, o których mowa w pkt 13;
15)
nazwę podmiotu, w którym zostały nabyte uprawnienia, o których mowa w pkt 13.
2. 
W zakresie danych, o których mowa w art. 343 ust. 1 pkt 9 ustawy, w wykazie pracowników zamieszcza się następujące informacje:
1)
nazwę uczelni;
2)
nazwę kierunku studiów;
3)
poziom studiów;
4)
profil studiów;
5)
liczbę godzin zajęć określonych w programie studiów realizowanych w danym roku akademickim.
3. 
W zakresie danych, o których mowa w art. 343 ust. 1 pkt 11 i 12 ustawy, w wykazie pracowników zamieszcza się następujące informacje:
1)
nazwę podmiotu zatrudniającego lub na rzecz którego jest wykonywana działalność naukowa;
2)
datę złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy;
3)
dyscyplinę wskazaną w oświadczeniu, o którym mowa w art. 265 ust. 5 ustawy;
4)
datę złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 265 ust. 5 ustawy;
5)
datę obowiązywania oświadczenia, o którym mowa w art. 265 ust. 5 ustawy;
6)
datę złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 265 ust. 13 ustawy;
7)
o przypisaniu osiągnięć do dyscypliny, o której mowa w art. 265 ust. 13 ustawy.
4. 
W zakresie danych, o których mowa w art. 343 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy, w wykazie pracowników zamieszcza się następujące informacje:
1)
podstawę nawiązania stosunku pracy;
2)
datę nawiązania stosunku pracy;
3)
okres, na jaki nawiązano stosunek pracy;
4)
czy uczelnia stanowi dla nauczyciela akademickiego podstawowe miejsce pracy;
5)
nazwę podmiotu będącego miejscem dodatkowego zatrudnienia nauczyciela akademickiego;
6)
wskazanie przynależności pracownika do grupy pracowników - w przypadku pracowników zatrudnionych w:
a)
uczelniach - do grupy pracowników:
dydaktycznych,
badawczych,
badawczo-dydaktycznych,
b)
w instytutach badawczych lub jednostkach naukowych Polskiej Akademii Nauk - do grupy pracowników:
naukowych,
badawczo-technicznych,
bibliotecznych, dokumentacji naukowej lub dokumentacji i informacji naukowej,
inżynieryjno-technicznych lub inżynieryjnych i technicznych,
c)
Centrum Łukasiewicz lub instytutach działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, zwanych dalej "instytutami Sieci Łukasiewicz" - do grupy pracowników pionu badawczego;
7)
nazwę stanowiska pracy;
8)
czy pracownik prowadzi działalność naukową albo czy bierze udział w jej prowadzeniu;
9)
czy stanowisko pracy w instytucie Sieci Łukasiewicz albo Centrum Łukasiewicz jest finansowane z subwencji, o której mowa odpowiednio w art. 365 pkt 2a albo 13a ustawy;
10)
datę ustania stosunku pracy.
5. 
W zakresie danych, o których mowa w art. 343 ust. 1 pkt 15 i 16 ustawy, w wykazie pracowników zamieszcza się następujące informacje:
1)
wymiar czasu pracy z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
2)
roczny wymiar zajęć dydaktycznych;
3)
udział czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w poszczególnych dyscyplinach z dokładnością do 1/4;
4)
liczbę dni, w których pracownik w danym roku:
a)
przebywał na urlopie bezpłatnym, urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie wychowawczym, urlopie rodzicielskim lub urlopie dla poratowania zdrowia,
b)
pobierał zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne

/lit

- według stanu na dzień 31 grudnia.

6. 
W zakresie danych, o których mowa w art. 343 ust. 1 pkt 17 ustawy, w wykazie pracowników zamieszcza się następujące informacje:
1)
nazwę instytucji, w której doświadczenie zostało zdobyte;
2)
zakres zdobytego doświadczenia;
3)
okres zatrudnienia, w ramach którego doświadczenie było zdobywane;
4)
zakres posiadanych kompetencji naukowych, dydaktycznych lub praktycznych.
7. 
W zakresie danych, o których mowa w art. 343 ust. 1 pkt 18 ustawy, w wykazie pracowników zamieszcza się następujące informacje:
1)
nazwę szkoły doktorskiej;
2)
nazwę albo zakres programu kształcenia w szkole doktorskiej;
3)
(uchylony).
8. 
W zakresie danych, o których mowa w art. 343 ust. 1 pkt 19 ustawy, w wykazie pracowników zamieszcza się następujące informacje:
1)
nazwę uczelni;
2)
nazwę pełnionej funkcji kierowniczej;
3)
zakres obowiązków związanych z pełnioną funkcją kierowniczą;
4)
datę rozpoczęcia pełnienia funkcji kierowniczej;
5)
datę zakończenia pełnienia funkcji kierowniczej;
6)
dane kontaktowe związane z pełnioną funkcją kierowniczą:
a)
adres służbowej poczty elektronicznej,
b)
numer telefonu służbowego.
9. 
W zakresie danych, o których mowa w art. 343 ust. 1 pkt 20 ustawy, w wykazie pracowników zamieszcza się:
1)
informacje o orzeczeniu kary dyscyplinarnej, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 4-8 ustawy:
a)
datę wydania,
b)
datę uprawomocnienia się,
c)
sygnaturę,
d)
nazwę komisji dyscyplinarnej, przed którą wszczęto postępowanie,
e)
nazwę komisji dyscyplinarnej, która wydała orzeczenie,
f)
rodzaj orzeczonej kary dyscyplinarnej,
g)
wymiar orzeczonej kary dyscyplinarnej,
h)
datę zakończenia kary dyscyplinarnej,
i)
datę zatarcia kary dyscyplinarnej;
2)
informacje o orzeczeniu, o którym mowa w art. 180 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2021 r. poz. 53, 472, 1236 i 2054 oraz z 2022 r. poz. 22 i 655):
a)
datę wydania,
b)
datę uprawomocnienia się,
c)
sygnaturę,
d)
nazwę sądu, który wydał wyrok,
e)
rodzaj orzeczonego środka karnego,
f)
wymiar orzeczonego środka karnego,
g)
datę, od której nastąpił zakaz zajmowania stanowiska lub wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego,
h)
datę zatarcia skazania.
10. 
W zakresie danych, o których mowa w art. 343 ust. 1 pkt 21 ustawy, w wykazie pracowników zamieszcza się:
1)
informacje o uzyskanym patencie na wynalazek:
a)
tytuł wynalazku,
b)
nazwę podmiotu lub podmiotów, które uzyskały patent,
c)
numer patentu,
d)
nazwę podmiotu udzielającego patentu,
e)
nazwy państw, na terytorium których uzyskano ochronę,
f)
datę ogłoszenia w "Wiadomościach Urzędu Patentowego" lub równoważnym biuletynie za granicą,
g)
datę i numer zgłoszenia w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub we właściwym urzędzie za granicą,
ga)
datę i nazwę państwa uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia lub oznaczenie wystawy,
gb)
streszczenie opisu wynalazku,
gc)
datę złożenia tłumaczenia na język polski patentu europejskiego, w którym Rzeczpospolita Polska została wyznaczona jako kraj ochrony,
h)
dyscyplinę naukową, o której mowa w art. 265 ust. 13 ustawy,
i)
nazwę podmiotu upoważnionego w oświadczeniu, o którym mowa w art. 265 ust. 13 ustawy,
j)
imiona i nazwiska pozostałych współtwórców wynalazku oraz - jeżeli są znane - numery ORCID;
2)
informacje o uzyskanym prawie ochronnym na wzór użytkowy:
a)
tytuł wzoru użytkowego,
b)
nazwę podmiotu lub podmiotów, które uzyskały prawo ochronne,,
c)
numer prawa ochronnego,
d)
nazwę podmiotu udzielającego prawa ochronnego,
e)
nazwy państw, na terytorium których uzyskano ochronę,
f)
datę ogłoszenia w "Wiadomościach Urzędu Patentowego" lub równoważnym biuletynie za granicą,
g)
datę i numer zgłoszenia w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub we właściwym urzędzie za granicą,
ga)
datę i nazwę państwa uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia lub oznaczenie wystawy,
gb)
streszczenie opisu wzoru użytkowego,
h)
dyscyplinę naukową, o której mowa w art. 265 ust. 13 ustawy,
i)
nazwę podmiotu upoważnionego w oświadczeniu, o którym mowa w art. 265 ust. 13 ustawy,
j)
imiona i nazwiska pozostałych współtwórców wzoru użytkowego oraz - jeżeli są znane - numery ORCID;
3)
informacje o uzyskanym wyłącznym prawie hodowcy do odmiany rośliny:
a)
nazwę gatunku, w tym nazwę botaniczną,
b)
nazwę odmiany,
c)
nazwę podmiotu uprawnionego,
d)
numer w księdze ochrony wyłącznego prawa prowadzonej przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych lub równoważny z zagranicy, w szczególności przyznany przez Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CPVO),
e)
nazwę podmiotu przyznającego wyłączne prawo,
f)
datę przyznania wyłącznego prawa,
g)
nazwy państw, na terytorium których uzyskano ochronę,
h)
dyscyplinę naukową, o której mowa w art. 265 ust. 13 ustawy,
i)
nazwę podmiotu upoważnionego w oświadczeniu, o którym mowa w art. 265 ust. 13 ustawy,
j)
imiona i nazwiska pozostałych osób, które wyhodowały albo odkryły i wyprowadziły odmianę rośliny, oraz - jeżeli są znane - numery ORCID;
4)
informacje o artykułach naukowych:
a)
DOI (Digital Object Identifier - cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego), a w przypadku jego braku - adres strony internetowej zawierającej pełny tekst artykułu naukowego, jeżeli znajduje się w otwartym dostępie, albo adres strony internetowej zawierającej informacje o artykule,
b)
tytuł artykułu naukowego,
c)
dyscyplinę naukową, o której mowa w art. 265 ust. 13 ustawy,
d)
nazwę podmiotu upoważnionego w oświadczeniu, o którym mowa w art. 265 ust. 13 ustawy,
e)
liczbę wszystkich autorów artykułu naukowego,
f)
imiona i nazwiska pozostałych współautorów artykułu naukowego oraz - jeżeli są znane - numery ORCID,
g)
czy artykuł naukowy jest artykułem recenzyjnym,
h)
czy artykuł naukowy został opublikowany w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej -jeżeli tak, informacje dotyczące konferencji:
nazwę,
datę,
miejsce,
i)
tytuł czasopisma naukowego oraz ISSN - Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictw Ciągłych (International Standard Serial Number) lub eISSN - elektroniczny Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictw Ciągłych (International Standard Serial Number),
j)
rok opublikowania artykułu naukowego,
k)
tom lub zeszyt czasopisma naukowego, jeżeli posiada,
l)
numery stron, jeżeli posiada,
m)
dotyczące otwartego dostępu do artykułu naukowego (Open Access), w tym:
sposobu, w jaki artykuł naukowy został udostępniony (otwarte czasopismo, otwarte repozytorium, inne),
wersji tekstu, która jest dostępna w sposób otwarty (oryginalna wersja autorska, ostateczna wersja autorska, ostateczna wersja opublikowana, inna),
otwartej licencji, na jakiej artykuł naukowy jest dostępny (Creative Commons - Uznanie autorstwa (CC-BY), Creative Commons - Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach (CC-BY-SA), Creative Commons - Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne (CC-BY-NC), Creative Commons - Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych (CC-BY-ND), Creative Commons - Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach (CC-BY-NC-SA), Creative Commons - Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND), inna otwarta licencja),
daty udostępnienia artykułu naukowego w sposób otwarty,
czy udostępnienie nastąpiło przed opublikowaniem, w dniu opublikowania albo po opublikowaniu,
liczby miesięcy, jakie upłynęły od dnia opublikowania do dnia udostępnienia artykułu naukowego w sposób otwarty,
n)
wysokość opłat za opublikowanie artykułu naukowego poniesionych przez podmiot, o którym mowa w lit. d, (wyrażoną w złotych) oraz źródło ich finansowania (środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 2 ustawy, środki finansowe przyznane na realizację projektu w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych, inne);
5)
informacje o monografiach naukowych i redakcji naukowej monografii naukowych:
a)
DOI (Digital Object Identifier - cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego), a w przypadku jego braku - adres strony internetowej zawierającej pełny tekst monografii naukowej, jeżeli znajduje się w otwartym dostępie, albo adres strony internetowej zawierającej informacje o monografii,
b)
tytuł monografii naukowej oraz ISBN - Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (International Standard Book Number) lub ISMN - Międzynarodowy Znormalizowany Numer Druku Muzycznego (International Standard Music Number),
c)
rolę osoby (autor albo redaktor, a w przypadku przekładu - autor przekładu),
d)
liczbę wszystkich autorów monografii naukowej,
e)
imiona i nazwiska pozostałych współautorów i redaktorów monografii naukowej oraz - jeżeli są znane - numery ORCID,
f)
wydawcę monografii naukowej,
g)
rok wydania monografii naukowej,
h)
dyscyplinę naukową, o której mowa w art. 265 ust. 13 ustawy,
i)
nazwę podmiotu upoważnionego w oświadczeniu, o którym mowa w art. 265 ust. 13 ustawy,
j)
czy monografia naukowa stanowi przekład:
na język polski dzieła istotnego dla nauki lub kultury,
na inny język nowożytny dzieła istotnego dla nauki lub kultury, wydanego w języku polskim,
k)
czy monografia naukowa stanowi edycję naukową tekstu źródłowego,
ka)
czy monografia naukowa powstała w wyniku realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, Fundację na rzecz Nauki Polskiej, w ramach Narodowego Program Rozwoju Humanistyki, programu ramowego w zakresie wspierania badań i innowacji Unii Europejskiej albo w ramach programu związanego z wdrażaniem takiego programu,
l)
czy monografia naukowa została zgłoszona do oceny eksperckiej dokonywanej przez Komisję Ewaluacji Nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 1 ustawy - jeżeli tak, to wynik oceny (pozytywna albo negatywna),
m)
dotyczące otwartego dostępu do monografii naukowej (Open Access), w tym:
sposobu, w jaki monografia naukowa została udostępniona (witryna wydawcy, otwarte repozytorium, inne),
wersji tekstu, która jest dostępna w sposób otwarty (oryginalna wersja autorska, ostateczna wersja autorska, ostateczna wersja opublikowana, inna),
otwartej licencji, na jakiej monografia naukowa jest dostępna (Creative Commons - Uznanie autorstwa (CC-BY), Creative Commons - Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach (CC-BY-SA), Creative Commons - Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne (CC-BY-NC), Creative Commons - Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych (CC-BY-ND), Creative Commons - Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach (CC-BY-NC-SA), Creative Commons - Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND), inna otwarta licencja),
daty udostępnienia monografii naukowej w sposób otwarty,
czy udostępnienie nastąpiło przed opublikowaniem, w dniu opublikowania albo po opublikowaniu,
liczby miesięcy, jakie upłynęły od dnia opublikowania do dnia udostępnienia monografii naukowej w sposób otwarty,
n)
wysokość opłat za wydanie monografii naukowej poniesionych przez podmiot, o którym mowa w lit. i, (wyrażoną w złotych) oraz źródło ich finansowania (środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 2 ustawy, środki finansowe przyznane na realizację projektu w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych, inne);
6)
informacje o rozdziałach w monografiach naukowych, jeżeli w monografii są wskazani autorzy rozdziałów:
a)
informacje o monografii naukowej, której fragment stanowi dany rozdział, o których mowa w pkt 5,
b)
tytuł rozdziału,
c)
imiona i nazwiska pozostałych współautorów rozdziału oraz - jeżeli są znane - numery ORCID,
d)
dyscyplinę naukową, o której mowa w art. 265 ust. 13 ustawy,
e)
nazwę podmiotu upoważnionego w oświadczeniu, o którym mowa w art. 265 ust. 13 ustawy;
7)
informacje o osiągnięciach artystycznych:
a)
rodzaj osiągnięcia artystycznego określony w przepisach wydanych na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 1 ustawy,
b)
tytuł dzieła,
c)
imiona i nazwiska pozostałych współautorów osiągnięcia artystycznego oraz - jeżeli są znane - numery ORCID,
d)
dyscyplinę artystyczną, o której mowa w art. 265 ust. 13 ustawy,
e)
nazwę podmiotu upoważnionego w oświadczeniu, o którym mowa w art. 265 ust. 13 ustawy,
f)
rok i nazwę państwa realizacji osiągnięcia artystycznego,
g)
charakterystykę osiągnięcia artystycznego (maksymalnie 600 znaków ze spacjami),
h)
rok i nazwę państwa pierwszego upublicznienia osiągnięcia artystycznego,
i)
zakres rozpowszechnienia osiągnięcia artystycznego (ogólnopolski, międzynarodowy),
j)
przyznane nagrody i wyróżnienia krajowe lub zagraniczne:
nazwę konkursu,
rok przyznania,
podmiot przyznający,
charakterystykę nagrody lub wyróżnienia,
nazwę państwa, w którym przyznano nagrodę lub wyróżnienie,
k)
umieszczenie w prestiżowej kolekcji lub miejscu o szczególnym znaczeniu dla kultury - w przypadku dzieła plastycznego lub projektowego:
nazwę kolekcji albo miejsca o szczególnym znaczeniu dla kultury,
nazwę państwa, w którym znajduje się kolekcja albo miejsce o szczególnym znaczeniu dla kultury,
l)
nazwę wydawnictwa, które wydało publikację z zakresu sztuk filmowych i teatralnych, sztuk muzycznych lub sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki,
m)
(uchylona),
n)
czy osiągnięcie artystyczne ma być uwzględnione w ewaluacji jakości działalności naukowej.
1. 
W zakresie danych, o których mowa w art. 344 ust. 1 pkt 4 ustawy, w wykazie studentów zamieszcza się następujące informacje:
1)
nazwę państwa urodzenia;
2)
podstawę przyjęcia na studia i odbywania kształcenia (umowa międzynarodowa, umowa zawarta z podmiotem zagranicznym przez uczelnię, decyzja właściwego ministra, decyzja dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, zwanej dalej "NAWA", w odniesieniu do jej stypendystów, decyzja administracyjna rektora);
3)
podstawę zwolnienia z opłat, o których mowa w art. 79 ust. 1 pkt 2, 3 i 5 ustawy (umowa międzynarodowa, umowa zawarta między uczelniami, decyzja właściwego ministra, decyzja dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów, decyzja administracyjna rektora, posiadanie statusu cudzoziemca, o którym mowa w art. 324 ust. 2 ustawy, ze wskazaniem, czy jest to cudzoziemiec, o którym mowa w art. 324 ust. 2 pkt 5 ustawy);
4)
o posiadaniu Karty Polaka.
2. 
W zakresie danych, o których mowa w art. 344 ust. 1 pkt 8 i 9 ustawy, w wykazie studentów zamieszcza się następujące informacje:
1)
nazwę kierunku;
2)
poziom studiów;
3)
profil studiów;
3a)
czy realizuje kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela;
3b)
czy realizuje kształcenie na studiach wspólnych;
4)
semestr i rok studiów, a w przypadku studiów prowadzonych w rozliczeniu rocznym - rok studiów, które student zaliczył w danym roku akademickim;
5)
semestr i rok studiów, a w przypadku studiów prowadzonych w rozliczeniu rocznym - rok studiów, na które student jest wpisany w danym roku akademickim;
6)
liczbę punktów ECTS uzyskanych po zaliczeniu kolejnych semestrów i lat studiów, a w przypadku studiów prowadzonych w rozliczeniu rocznym - lat studiów;
7)
liczbę punktów ECTS zaliczonych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się;
8)
(uchylona).
3. 
W zakresie danych, o których mowa w art. 344 ust. 1 pkt 10 ustawy, w wykazie studentów zamieszcza się następujące informacje:
1)
rodzaj przyznanego świadczenia;
2)
okres, na który świadczenie zostało przyznane.
1. 
W zakresie danych, o których mowa w art. 345 ust. 1 pkt 3 ustawy, w wykazie osób ubiegających się o stopień doktora zamieszcza się numer ORCID, jeżeli został nadany.
2. 
W zakresie danych, o których mowa w art. 345 ust. 1 pkt 6 i 14 ustawy, w wykazie osób ubiegających się o stopień doktora zamieszcza się następujące informacje:
1)
nazwę szkoły doktorskiej;
2)
nazwę podmiotu albo podmiotów prowadzących szkołę doktorską;
3)
nazwę albo zakres programu kształcenia w szkole doktorskiej;
4)
liczbę semestrów przewidzianą w programie kształcenia w szkole doktorskiej;
5)
datę rozpoczęcia kształcenia w szkole doktorskiej;
6)
datę zawieszenia kształcenia w szkole doktorskiej;
7)
okres zawieszenia kształcenia w szkole doktorskiej;
8)
datę ukończenia kształcenia w szkole doktorskiej albo datę skreślenia z listy doktorantów.
3. 
W zakresie danych, o których mowa w art. 345 ust. 1 pkt 7 ustawy, w wykazie osób ubiegających się o stopień doktora zamieszcza się następujące informacje:
1)
nazwę państwa urodzenia;
2)
podstawę przyjęcia do szkoły doktorskiej i odbywania kształcenia (umowa międzynarodowa, umowa zawarta z podmiotami zagranicznymi przez uczelnię, decyzja właściwego ministra, decyzja dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów, decyzja dyrektora Narodowego Centrum Nauki o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu, decyzja administracyjna rektora, dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk, zwanego dalej "instytutem PAN", dyrektora instytutu badawczego albo dyrektora międzynarodowego instytutu naukowego utworzonego na podstawie odrębnej ustawy działającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej "instytutem międzynarodowym");
3)
o posiadaniu Karty Polaka.
4. 
W zakresie danych, o których mowa w art. 345 ust. 1 pkt 13 ustawy, w wykazie osób ubiegających się o stopień doktora zamieszcza się następujące informacje:
1)
datę wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora;
2)
datę wydania i numer decyzji o nadaniu stopnia doktora, o odmowie nadania stopnia doktora albo o umorzeniu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora;
3)
dziedzinę albo dziedzinę i dyscyplinę, w których stopień doktora został nadany;
4)
nazwę podmiotu, który nadał stopień doktora;
5)
datę wydania i numer decyzji w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o nadaniu stopnia doktora albo decyzji uchylającej decyzję o nadaniu stopnia doktora i rozstrzygającej sprawę co do istoty.
5. 
W zakresie danych, o których mowa w art. 345 ust. 1 pkt 15 ustawy, w wykazie osób ubiegających się o stopień doktora zamieszcza się następujące informacje:
1)
datę oceny śródokresowej;
2)
wynik oceny śródokresowej;
3)
skład komisji dokonującej oceny śródokresowej.
6. 
W zakresie danych, o których mowa w art. 345 ust. 1 pkt 16 ustawy, w wykazie osób ubiegających się o stopień doktora zamieszcza się informacje, o których mowa w § 2 ust. 10.
7. 
W zakresie danych, o których mowa w art. 345 ust. 1 pkt 18 ustawy, w wykazie osób ubiegających się o stopień doktora zamieszcza się następujące informacje:
1)
w przypadku osób, o których mowa w art. 209 ust. 10 pkt 1 ustawy:
a)
nazwę podmiotu zatrudniającego,
b)
datę podjęcia zatrudnienia w związku z realizacją projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 albo 3 ustawy,
c)
datę ustania zatrudnienia w związku z realizacją projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 albo 3 ustawy,
d)
tytuł projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 albo 3 ustawy;
2)
w przypadku osób, o których mowa w art. 209 ust. 10 pkt 2 ustawy:
a)
nazwę podmiotu zatrudniającego,
b)
datę podjęcia zatrudnienia,
c)
datę ustania zatrudnienia,
d)
wymiar czasu pracy z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
1. 
W zakresie danych, o których mowa w art. 346 ust. 1 pkt 1 ustawy, w wykazie instytucji zamieszcza się następujące informacje:
1)
nazwę podmiotu;
2)
organ nadzorujący;
3)
numer identyfikacyjny REGON;
4)
numer identyfikacji podatkowej (NIP);
5)
numer z Krajowego Rejestru Sądowego, rejestru instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, zwanego dalej "rejestrem instytutów PAN", albo ewidencji uczelni niepublicznych;
6)
dane adresowe i kontaktowe podmiotu:
a)
ulicę, numer budynku i numer lokalu,
b)
kod pocztowy,
c)
miejscowość,
d)
województwo,
e)
jednostkę podziału terytorialnego - nazwę i kod ulicy oraz nazwy miejscowości, gminy i województwa zgodnie z TERYT - krajowym rejestrem urzędowym podziału terytorialnego kraju, o którym mowa w art. 47 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997, 1000, 1629 i 1669),
f)
adres strony internetowej,
g)
numer telefonu,
h)
adres poczty elektronicznej,
i)
adres elektronicznej skrzynki podawczej;
7)
rodzaj podmiotu (uczelnia, instytut PAN, instytut badawczy, instytut międzynarodowy, Centrum Łukasiewicz, instytut Sieci Łukasiewicz, Polska Akademia Umiejętności, inny podmiot prowadzący głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły);
8)
nazwę federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w skład której wchodzi podmiot;
9)
posiadanie statusu państwowego instytutu badawczego - rok nadania;
10)
w przypadku uczelni:
a)
rodzaj uczelni (publiczna, niepubliczna, prowadzona przez kościół lub inny związek wyznaniowy),
b)
przynależność uczelni do grupy uczelni akademickich albo zawodowych;
11)
datę utworzenia podmiotu, a w przypadku uczelni niepublicznej - datę wpisania do ewidencji uczelni niepublicznych;
12)
datę postawienia podmiotu w stan likwidacji;
13)
datę likwidacji podmiotu, a w przypadku uczelni niepublicznej - datę wykreślenia z ewidencji uczelni niepublicznych;
14)
w przypadku podmiotu:
a)
powstałego w wyniku podziału innego podmiotu - dodatkowo:
nazwę podmiotu przed podziałem,
nazwy podmiotów powstałych w wyniku podziału,
datę podziału,
organ nadzorujący podmiot podzielony,
numer identyfikacyjny REGON podmiotu podzielonego,
numery identyfikacyjne REGON podmiotów powstałych w wyniku podziału,
numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu podzielonego,
numery identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotów powstałych w wyniku podziału,
numer z Krajowego Rejestru Sądowego albo rejestru instytutów PAN, pod którym podmiot podzielony był wpisany,
numery z Krajowego Rejestru Sądowego albo rejestru instytutów PAN, pod którymi podmioty powstałe w wyniku podziału są wpisane,
b)
powstałego w wyniku połączenia istniejących podmiotów - dodatkowo:
datę połączenia,
nazwy podmiotów, które zostały połączone,
organy nadzorujące podmioty połączone,
numery identyfikacyjne REGON podmiotów połączonych,
numery identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotów połączonych,
numery z Krajowego Rejestru Sądowego, rejestru instytutów PAN albo ewidencji uczelni niepublicznych, pod którymi podmioty połączone były wpisane,,
c)
do którego włączono inny podmiot - dodatkowo:
datę włączenia,
nazwę podmiotu włączonego,
organ nadzorujący podmiot włączony,
numer identyfikacyjny REGON podmiotu włączonego,
numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu włączonego,
numer z Krajowego Rejestru Sądowego, rejestru instytutów PAN albo ewidencji uczelni niepublicznych, pod którym podmiot włączony był wpisany.
2. 
W zakresie danych, o których mowa w art. 346 ust. 1 pkt 3 i 6-9 ustawy, w wykazie instytucji zamieszcza się następujące informacje:
1)
dotyczące miejsca prowadzenia działalności poza siedzibą:
a)
ulicę, numer budynku i numer lokalu,
b)
kod pocztowy,
c)
miejscowość,
d)
województwo,
e)
jednostkę podziału terytorialnego - nazwę i kod ulicy oraz nazwy miejscowości, gminy i województwa zgodnie z TERYT - krajowym rejestrem urzędowym podziału terytorialnego kraju, o którym mowa w art. 47 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej,
f)
adres strony internetowej,
g)
numer telefonu,
h)
adres poczty elektronicznej;
2)
nazwę kierunku;
3)
poziom studiów;
4)
profil studiów;
5)
podstawę prawną utworzenia studiów (decyzja ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanego dalej "ministrem" albo akt wydany przez rektora - numer i data wydania);
6)
nazwy podmiotów, z którymi są prowadzone studia wspólne, ze wskazaniem podmiotu odpowiedzialnego za wprowadzanie danych do Systemu POL-on;
7)
czy studia są prowadzone w siedzibie czy w filii;
8)
datę rozpoczęcia prowadzenia studiów;
9)
datę zaprzestania prowadzenia studiów;
10)
przyporządkowanie kierunku studiów do dyscyplin, procentowy udział dyscyplin, w których zgodnie z programem studiów są uzyskiwane efekty uczenia się (przy czym suma udziałów musi być równa 100%), ze wskazaniem dyscypliny wiodącej, jeżeli dotyczy;
11)
czy studia są prowadzone:
a)
w ramach indywidualnych studiów międzydziedzinowych,
b)
z podmiotem, o którym mowa w art. 61 ust. 1 ustawy,
c)
jako studia dualne;
12)
nazwę tytułu zawodowego nadawanego absolwentom studiów;
13)
liczbę semestrów;
14)
język, w jakim odbywa się kształcenie;
15)
formę studiów;
16)
łączną liczbę godzin zajęć określonych w programie studiów;
17)
liczbę godzin zajęć określonych w programie studiów realizowanych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni jako podstawowym miejscu pracy;
18)
wysokość opłaty (wyrażoną w złotych):
a)
za kształcenie na studiach niestacjonarnych,
b)
za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce,
c)
za kształcenie na studiach w języku obcym,
d)
za prowadzenie zajęć nieobjętych programem studiów,
e)
za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim,
f)
za kształcenie na studiach stacjonarnych - w przypadku uczelni niepublicznych,
g)
rekrutacyjnej;
19)
czy na kierunku studiów jest realizowane kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela;
20)
datę i numer decyzji o cofnięciu pozwolenia na utworzenie studiów oraz datę, z jaką nastąpiło cofnięcie tego pozwolenia;
21)
datę i numer decyzji rektora o zaprzestaniu prowadzenia studiów oraz datę, z jaką zaprzestano ich prowadzenia;
22)
dotyczące oceny programowej:
a)
datę i numer uchwały Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
b)
wynik oceny,
c)
okres, na który wydano ocenę;
23)
dotyczące oceny kompleksowej:
a)
datę i numer uchwały Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
b)
wynik oceny,
c)
okres, na który wydano ocenę,
d)
dziedziny, w których jakość kształcenia jest szczególnie wysoka, jeżeli zostały wskazane;
24)
nazwę kształcenia specjalistycznego;
25)
nazwę świadectwa wydawanego w wyniku ukończenia kształcenia specjalistycznego.
3. 
W zakresie danych, o których mowa w art. 346 ust. 1 pkt 5 ustawy, w wykazie instytucji zamieszcza się:
1)
dyscypliny, w ramach których podmiot prowadzi działalność naukową;
2)
lata, za które ewaluacja jakości działalności naukowej jest przeprowadzana;
3)
dyscypliny, w których ewaluacja jakości działalności naukowej zostanie przeprowadzona zgodnie z art. 265 ust. 4 ustawy;
4)
informację, czy podmiot prowadzi badania naukowe lub prace rozwojowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa objęte ochroną informacji niejawnych, ze wskazaniem procentowego udziału czasu pracy poświęconego na tę działalność w czasie pracy związanym z działalnością naukową podmiotu ogółem w poszczególnych dyscyplinach;
5)
informacje, o których mowa w § 2 ust. 10;
6)
opisy wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki zawierające informacje na temat związku między wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych albo działalności naukowej w zakresie twórczości artystycznej a gospodarką, funkcjonowaniem administracji publicznej, ochroną zdrowia, kulturą i sztuką, ochroną środowiska naturalnego, bezpieczeństwem i obronnością państwa lub innymi czynnikami wpływającymi na rozwój cywilizacyjny społeczeństwa, w języku polskim i angielskim, w liczbie wynikającej z przepisów wydanych na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 1 ustawy, z uwzględnieniem:
a)
tytułu opisu wpływu (maksymalnie 150 znaków ze spacjami dla każdej wersji językowej),
b)
streszczenia opisu wpływu (maksymalnie 1000 znaków ze spacjami dla każdej wersji językowej),
c)
wskazania roku, w którym jest przeprowadzana ewaluacja jakości działalności naukowej, której dotyczy opis wpływu,
d)
dyscypliny, której dotyczy opis wpływu,
e)
informacji, czy opis wpływu został zgłoszony jako:
wymagany w związku z liczbą osób ustaloną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 1 ustawy w okresie objętym ewaluacją jakości działalności naukowej, przy czym należy wskazać kolejność uwzględniania w ewaluacji jakości działalności naukowej,
dodatkowy, w związku z prowadzeniem działalności naukowej w ramach dyscypliny naukowej należącej do dziedziny nauk humanistycznych, dziedziny nauk społecznych albo dziedziny nauk teologicznych, związany z wybitnymi monografiami naukowymi, słownikami biograficznymi, słownikami bibliograficznymi lub bazami danych, szczególnie istotnymi dla rozwoju danej dziedziny nauki, przy czym należy wskazać kolejność uwzględniania w ewaluacji jakości działalności naukowej,
dodatkowy, w związku z prowadzeniem działalności naukowej w ramach dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, związany z projektami architektonicznymi, urbanistycznymi lub planami zagospodarowania przestrzennego, przy czym należy wskazać kolejność uwzględniania w ewaluacji jakości działalności naukowej,
dodatkowy, w związku z utworzeniem innego podmiotu w celu komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami, zwanej dalej "komercjalizacją", związany z działalnością utworzonego podmiotu, wraz z podaniem nazwy tego podmiotu, przy czym należy wskazać kolejność uwzględniania w ewaluacji jakości działalności naukowej,
f)
informacji o efektach działalności naukowej mających znaczenie dla kreowania wpływu, w tym:
charakterystyki głównych wniosków z badań naukowych lub prac rozwojowych albo efektów działalności naukowej w zakresie twórczości artystycznej (maksymalnie 2500 znaków ze spacjami dla każdej wersji językowej),
charakterystyki roli podmiotu w osiągnięciu efektów działalności naukowej (maksymalnie 1000 znaków ze spacjami dla każdej wersji językowej),
opisu bibliograficznego i streszczenia nie więcej niż 5 osiągnięć naukowych, o których mowa w § 2 ust. 10 pkt 1 i 4-6, będących rezultatem badań naukowych lub prac rozwojowych, prowadzonych w okresie objętym ewaluacją jakości działalności naukowej albo przed tym okresem, ale zakończonych nie wcześniej niż w dwudziestym roku poprzedzającym pierwszy rok objęty ewaluacją jakości działalności naukowej, jeżeli dowody wpływu tej działalności powstały w okresie objętym ewaluacją jakości działalności naukowej, ze wskazaniem głównych autorów tych osiągnięć, którzy są albo byli zatrudnieni w podmiocie albo odbywali w nim kształcenie (maksymalnie 1500 znaków ze spacjami na każde osiągnięcie dla każdej wersji językowej); opisu nie więcej niż 5 osiągnięć artystycznych, o których mowa w § 2 ust. 10 pkt 7 (maksymalnie 1500 znaków ze spacjami na każde osiągnięcie dla każdej wersji językowej); opis bibliograficzny i streszczenie osiągnięcia naukowego albo opis osiągnięcia artystycznego mogą uwzględniać adres strony internetowej, pod którym w dniu umieszczenia opisu wpływu w Systemie POL-on dane osiągnięcie jest dostępne,
g)
charakterystyki wpływu działalności naukowej, w tym której wyniki są przedmiotem komercjalizacji, ze wskazaniem związku między działalnością naukową a tym wpływem oraz grupy społecznej będącej beneficjentem tego wpływu i obszaru, na który działalność naukowa ma największy wpływ (maksymalnie 5000 znaków ze spacjami dla każdej wersji językowej),
h)
szczegółowej charakterystyki nie więcej niż 5 dowodów wpływu działalności naukowej (maksymalnie 1000 znaków ze spacjami na każdy dowód dla każdej wersji językowej), a w przypadku opisu, o którym mowa w lit. e tiret czwarte, nie więcej niż 5 dowodów wpływu będących wynikiem działalności naukowej innego podmiotu utworzonego przez podmiot w celu komercjalizacji; charakterystyka może uwzględniać adres strony internetowej, pod którym w dniu umieszczenia opisu wpływu w Systemie POL-on dany dowód wpływu jest dostępny,
i)
informacji, czy wpływ powstał w wyniku interdyscyplinarnych badań naukowych lub prac rozwojowych, oraz charakterystyki znaczenia interdyscyplinarności badań naukowych lub prac rozwojowych dla powstania tego wpływu (maksymalnie 1500 znaków ze spacjami dla każdej wersji językowej);
7)
(uchylony);
8)
informacje o realizowanych projektach w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych lub upowszechniania nauki:
a)
tytuł projektu,
aa)
streszczenie opisu projektu,
b)
czy projekt jest realizowany samodzielnie czy w ramach grupy podmiotów,
ba)
czy projekt jest finansowany albo współfinasowany w trybie konkursowym,
c)
nazwy podmiotów współrealizujących projekt, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d)
wskazanie podmiotu będącego liderem grupy podmiotów realizującej projekt,
e)
czy lider grupy podmiotów realizującej projekt jest podmiotem należącym do systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
f)
imiona i nazwisko oraz - jeżeli jest znany - numer ORCID:
kierownika projektu oraz okres kierowania projektem - w przypadku podmiotu będącego liderem grupy podmiotów realizującej projekt,
kierownika zespołu badawczego w tym podmiocie - w przypadku podmiotu współrealizującego projekt,
fa)
czy projekt jest finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 365 pkt 9 ustawy,
fb)
czy projekt jest finansowany:
przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, NAWA, Centrum Łukasiewicz, instytucję finansującą zagraniczną, Fundację na rzecz Nauki Polskiej, ze środków Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych,
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, programu finansowanego ze środków Funduszu Polskiej Nauki, programu ramowego w zakresie wspierania badań i innowacji Unii Europejskiej albo w ramach programu związanego z wdrażaniem takiego programu, lub w ramach programu operacyjnego,
g)
nazwy instytucji finansujących,
h)
adresy instytucji finansujących, a w przypadku instytucji zagranicznej - jeżeli jest znany,
i)
nazwę konkursu, programu lub przedsięwzięcia, w ramach którego projekt jest finansowany,
ia)
nazwę działania lub priorytetu, w ramach którego projekt jest finansowany,
j)
wysokość środków finansowych ogółem przyznanych na realizację projektu, w tym przez instytucje zagraniczne (wyrażoną w złotych),
k)
wysokość środków finansowych przyznanych poszczególnym podmiotom współrealizującym projekt mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w podziale na środki pochodzące od instytucji finansujących krajowych i zagranicznych (wyrażoną w złotych),
l)
wysokość wkładu własnego (wyrażoną w złotych),
m)
datę zawarcia umowy lub wydania decyzji przez instytucję finansującą,
n)
datę rozpoczęcia realizacji projektu,
o)
datę zakończenia realizacji projektu,
p)
datę rozliczenia środków finansowych przyznanych na realizację projektu,
q)
dyscypliny naukowe, w ramach których jest realizowany projekt w danym podmiocie, ze wskazaniem procentowego udziału tych dyscyplin w projekcie,
r)
czy projekt dotyczy upowszechniania nauki,
s)
słowa kluczowe.
4. 
W zakresie danych, o których mowa w art. 346 ust. 1 pkt 11 i 12 ustawy, w wykazie instytucji zamieszcza się:
1)
informacje o szkole doktorskiej:
a)
nazwę,
b)
datę utworzenia,
c)
adres,
d)
w przypadku szkoły doktorskiej prowadzonej wspólnie:
nazwy podmiotów współprowadzących szkołę doktorską,
nazwę podmiotu odpowiedzialnego za wprowadzanie danych do Systemu POL-on oraz uprawnionego do otrzymywania środków finansowych na wspólne kształcenie,
e)
nazwę podmiotu, we współpracy z którym jest prowadzone kształcenie,
f)
dyscypliny, w których jest prowadzone kształcenie,
g)
nazwę albo zakres programu kształcenia,
h)
liczbę semestrów przewidzianą w programie kształcenia,
i)
datę zaprzestania kształcenia;
2)
informacje, o których mowa w § 2 ust. 10, dotyczące osiągnięć naukowych i artystycznych doktorantów;
3)
informacje o organach nadających stopnie w uczelni:
a)
nazwę organu,
b)
nadawane stopnie,
c)
dziedziny lub dyscypliny, w których stopnie są nadawane,
d)
okres funkcjonowania organu.
5. 
W zakresie danych, o których mowa w art. 346 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy, w wykazie instytucji zamieszcza się następujące informacje:
1)
rodzaj inwestycji;
2)
nazwę inwestycji;
3)
opis inwestycji;
4)
okres realizacji inwestycji;
4a)
status inwestycji (w realizacji albo zrealizowana);
5)
wysokość nakładów inwestycyjnych (wyrażoną w złotych);
6)
źródła finansowania inwestycji;
6a)
okres trwałości inwestycji, w przypadku gdy jest określony w umowie albo w decyzji o przyznaniu środków finansowych na realizację inwestycji;
7)
dane techniczne i rok produkcji:
a)
aparatury naukowo-badawczej,
b)
infrastruktury informatycznej

/lit

- o wartości przekraczającej 500 000 zł;

8)
dane osoby wskazanej przez kierownika podmiotu do kontaktu w sprawach związanych z użytkowaniem inwestycji, aparatury naukowo-badawczej lub infrastruktury informatycznej, o wartości przekraczającej 500 000 zł (imiona i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej).
6. 
W zakresie danych, o których mowa w art. 346 ust. 1 pkt 15 ustawy, w wykazie instytucji zamieszcza się wysokość nakładów ogółem na badania naukowe i prace rozwojowe (bez amortyzacji środków trwałych) poniesionych w danym roku budżetowym (wyrażoną w złotych).
7. 
W zakresie danych, o których mowa w art. 346 ust. 1 pkt 16 ustawy, w wykazie instytucji zamieszcza się następujące informacje:
1)
źródła pochodzenia środków, w tym wysokość środków pochodzących z:
a)
działalności gospodarczej, z komercjalizacji oraz z usług badawczych świadczonych na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
b)
budżetu państwa, z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz z budżetu Unii Europejskiej, w tym z funduszy strukturalnych i z programów ramowych,
c)
innych źródeł;
2)
wynik finansowy podmiotu (w przypadku uczelni publicznej na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym);
3)
informacje o przychodach z usług badawczych świadczonych na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki:
a)
tytuł, z którego przychód został uzyskany,
b)
nazwę podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana,
c)
wysokość przychodu z danej usługi (wyrażoną w złotych),
d)
czy przychód został uzyskany przez podmiot utworzony przez ten podmiot w celu komercjalizacji,
e)
dyscypliny naukowe, w ramach których przychód został uzyskany, ze wskazaniem procentowego udziału danej dyscypliny w tym przychodzie,
f)
rok uzyskania przychodu.
8. 
W zakresie danych, o których mowa w art. 346 ust. 1 pkt 17 ustawy, w wykazie instytucji zamieszcza się następujące informacje:
1)
tytuł, z którego przychód został uzyskany;
2)
wysokość przychodu (wyrażoną w złotych);
3)
czy przychód został uzyskany przez podmiot utworzony przez ten podmiot w celu komercjalizacji;
4)
dyscypliny naukowe, w ramach których przychód został uzyskany, ze wskazaniem procentowego udziału danej dyscypliny w tym przychodzie;
5)
rok uzyskania przychodu.
W zakresie danych, o których mowa w art. 349 ust. 1 pkt 2-5 ustawy, w bazie osób upoważnionych zamieszcza się następujące informacje:
1)
nazwę funkcji pełnionej w uczelni, instytucie PAN, instytucie badawczym lub instytucie międzynarodowym;
2)
datę objęcia funkcji;
3)
odwzorowanie cyfrowe pieczątki imiennej;
4)
odwzorowanie cyfrowe wzoru podpisu;
5)
odwzorowanie cyfrowe wzoru parafy;
6)
datę zakończenia pełnienia funkcji;
7)
wzór pieczęci urzędowej uczelni, instytutu PAN, instytutu badawczego lub instytutu międzynarodowego;
8)
datę wprowadzenia pieczęci urzędowej do użytku;
9)
datę wycofania pieczęci urzędowej z użytku albo jej zaginięcia;
10)
wzory dokumentów, o których mowa w art. 349 ust. 1 pkt 5 ustawy;
11)
datę wprowadzenia wzorów dokumentów, o których mowa w art. 349 ust. 1 pkt 5 ustawy.
1. 
Wprowadzanie, aktualizowanie, oznaczanie jako archiwalne i usuwanie danych z baz danych Systemu POL-on odbywa się za pomocą konta w tym systemie założonego przez ministra, dla:
1)
uczelni;
2)
uczelni prowadzonej przez kościół lub inny związek wyznaniowy;
3)
instytutu PAN;
4)
instytutu badawczego;
5)
instytutu międzynarodowego;
5a)
Centrum Łukasiewicz;
5b)
instytutu Sieci Łukasiewicz;
6)
Polskiej Akademii Umiejętności;
7)
innego podmiotu prowadzącego głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły posiadającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
8)
Rady Doskonałości Naukowej.
2. 
Wniosek o założenie konta w Systemie POL-on składa osoba kierująca podmiotem, o którym mowa w ust. 1:
1)
pkt 1-5 i 5b - w terminie 7 dni od dnia utworzenia podmiotu, a w przypadku uczelni niepublicznej - od dnia wpisania do ewidencji uczelni niepublicznych;
2)
pkt 7 - nie wcześniej niż po upływie roku od dnia utworzenia podmiotu.
3. 
Wniosek o założenie konta w Systemie POL-on dla podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-5 i 5b, zawiera:
1)
nazwę;
2)
dane adresowe (ulicę, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, jednostkę podziału terytorialnego, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 6 lit. e);
3)
datę utworzenia;
4)
numer identyfikacyjny REGON, NIP albo numer z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli został nadany;
5)
imiona i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej osoby, która będzie uprawniona do obsługi konta.
3a. 
Wniosek o założenie konta w Systemie POL-on dla podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, zawiera:
1)
nazwę;
2)
dane adresowe (ulicę, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, jednostkę podziału terytorialnego, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 6 lit. e);
3)
datę utworzenia;
4)
numer identyfikacyjny REGON, NIP albo numer z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli został nadany;
5)
imiona i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej osoby, która będzie uprawniona do obsługi konta;
6)
charakterystykę działalności naukowej podmiotu, w tym:
a)
dyscypliny, w ramach których podmiot prowadzi działalność naukową,
b)
opis prowadzonej działalności naukowej,
c)
informacje potwierdzające prowadzenie przez podmiot głównie działalności naukowej w sposób samodzielny i ciągły;
7)
liczbę osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, do których obowiązków należy prowadzenie działalności naukowej;
8)
wykaz artykułów naukowych lub monografii naukowych autorstwa osób zatrudnionych w podmiocie opublikowanych w okresie 24 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;
9)
wykaz patentów na wynalazki, praw ochronnych na wzory użytkowe lub wyłącznych praw hodowców do odmian roślin uzyskanych w okresie 24 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, których autorami, twórcami lub hodowcami są osoby zatrudnione w podmiocie;
10)
informacje o posiadanej aparaturze naukowo-badawczej i infrastrukturze informatycznej o wartości przekraczającej jednostkowo 500 000 zł;
11)
informacje o projektach w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych lub upowszechniania nauki (tytuł projektu, okres realizacji, źródła finansowania, czy projekt jest realizowany samodzielnie albo we współpracy z innymi podmiotami oraz nazwy podmiotów biorących udział w realizacji projektu albo tworzących konsorcjum) realizowanych w okresie 24 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;
12)
informacje o przychodach ogółem uzyskanych w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, ze wskazaniem udziału przychodów z komercjalizacji.
4. 
Wniosek o założenie konta w Systemie POL-on składa się w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ministra.
W przypadku utworzenia podmiotu, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1-5, 5b i 7, dane do baz danych, o których mowa w art. 342 ust. 3 pkt 1-4 i 7 ustawy, wprowadza się w terminie 30 dni od dnia założenia konta w Systemie POL-on.
1. 
Rektor, rektor uczelni prowadzonej przez kościół lub inny związek wyznaniowy otrzymującej subwencje, dotacje i inne środki z budżetu państwa, dyrektor instytutu PAN, dyrektor instytutu badawczego, dyrektor instytutu międzynarodowego, prezes Centrum Łukasiewicz, dyrektor instytutu Sieci Łukasiewicz, prezes Polskiej Akademii Umiejętności i osoba kierująca innym podmiotem prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1)
wprowadza dane do wykazu pracowników w terminie 30 dni od dnia zatrudnienia nauczyciela akademickiego, innej osoby prowadzącej zajęcia, osoby prowadzącej działalność naukową lub biorącej udział w jej prowadzeniu, zwanych dalej łącznie "pracownikami";
2)
aktualizuje dane w wykazie pracowników w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zmiany albo uzyskania informacji o zmianie;
3)
oznacza dane w wykazie pracowników jako archiwalne w terminie 30 dni od dnia ustania zatrudnienia pracownika.
2. 
Do wykazu pracowników dane, o których mowa w:
1)
art. 343 ust. 1 pkt 10 ustawy, wprowadza rektor, dyrektor instytutu PAN, dyrektor instytutu badawczego, dyrektor instytutu międzynarodowego i osoba kierująca innym podmiotem prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2)
art. 343 ust. 1 pkt 11, 12 i 16 ustawy, wprowadza rektor, rektor uczelni prowadzonej przez kościół lub inny związek wyznaniowy otrzymującej subwencje, dotacje i inne środki z budżetu państwa, dyrektor instytutu PAN, dyrektor instytutu badawczego, dyrektor instytutu międzynarodowego, prezes Polskiej Akademii Umiejętności i osoba kierująca innym podmiotem prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

/pkt

- w terminie 30 dni od dnia zatrudnienia pracownika.

3. 
Podmiot, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 31 grudnia roku następującego po roku zaistnienia zmiany, wprowadza do wykazu pracowników dane, o których mowa w art. 343 ust. 1 pkt 21 ustawy. W przypadku osiągnięć naukowych lub artystycznych uzyskanych w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia ewaluacji jakości działalności naukowej dane dotyczące tych osiągnięć wprowadza się w terminie do dnia 15 stycznia roku, w którym ewaluacja jest przeprowadzana.
4. 
Rektor, a w przypadku o którym mowa w art. 343 ust. 4 ustawy - minister niezwłocznie po powzięciu informacji o uprawomocnieniu się orzeczenia kary dyscyplinarnej, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, albo o prawomocnym orzeczeniu, o którym mowa w art. 180 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy, wprowadza do wykazu pracowników dane, o których mowa w art. 343 ust. 1 pkt 20 ustawy.
5. 
Rektor albo minister usuwa z wykazu pracowników dane, o których mowa w art. 343 ust. 1 pkt 20 ustawy, niezwłocznie po powzięciu informacji o zatarciu kary dyscyplinarnej, uchyleniu orzeczenia o ukaraniu karą dyscyplinarną, zatarciu skazania lub uchyleniu wyroku sądu.
6. 
Dane w wykazie pracowników przechowuje się przez okres 20 lat, liczony od roku następującego po roku, w którym nastąpiło oznaczenie tych danych jako archiwalne. Po upływie tego okresu podmiot, o którym mowa w ust. 1, usuwa dane archiwalne z wykazu pracowników.
7. 
Przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej wprowadza do wykazu pracowników dane o utracie tytułu profesora w terminie 21 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu, o którym mowa w art. 231 ust. 1 ustawy.
1. 
Rektor i rektor uczelni prowadzonej przez kościół lub inny związek wyznaniowy otrzymującej subwencje, dotacje i inne środki z budżetu państwa:
1)
wprowadza dane do wykazu studentów w terminie 21 dni od dnia rozpoczęcia prowadzenia studiów;
2)
aktualizuje dane w wykazie studentów, o których mowa w art. 344 ust. 1 pkt 8 ustawy, w terminie 30 dni od dnia zakończenia semestru i roku studiów, a w przypadku studiów prowadzonych w rozliczeniu rocznym - od dnia zakończenia roku studiów, a pozostałe dane dotyczące studenta - w terminie 21 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie;
3)
oznacza dane w wykazie studentów jako archiwalne w terminie 21 dni od dnia ukończenia studiów albo uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu z listy studentów.
2. 
Dane w wykazie studentów przechowuje się przez okres 20 lat, liczony od roku następującego po roku, w którym nastąpiło oznaczenie tych danych jako archiwalne. Po upływie tego okresu podmiot, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie usuwa dane archiwalne z wykazu studentów.
1. 
Rektor, rektor uczelni prowadzonej przez kościół lub inny związek wyznaniowy, dyrektor instytutu PAN, dyrektor instytutu badawczego i dyrektor instytutu międzynarodowego:
1)
wprowadza do wykazu osób ubiegających się o stopień doktora dane:
a)
w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia przez doktoranta kształcenia w szkole doktorskiej albo od dnia wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym,
b)
o których mowa w art. 345 ust. 1 pkt 16 ustawy, w terminie do dnia 31 grudnia roku następującego po roku zaistnienia zmiany; przepis § 9 ust. 3 zdanie drugie stosuje się;
2)
aktualizuje dane w wykazie osób ubiegających się o stopień doktora w terminie 21 dni od dnia zaistnienia zmiany albo uzyskania informacji o zmianie;
3)
oznacza dane w wykazie osób ubiegających się o stopień doktora jako archiwalne w terminie 21 dni od dnia, w którym decyzja:
a)
o nadaniu stopnia doktora,
b)
o odmowie nadania stopnia doktora,
c)
o umorzeniu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora,
d)
w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o nadaniu stopnia doktora,
e)
uchylająca decyzję o nadaniu stopnia doktora i rozstrzygająca sprawę co do istoty,
f)
o skreśleniu doktoranta z listy doktorantów

/lit

- stała się prawomocna.

2. 
Dane w wykazie osób ubiegających się o stopień doktora przechowuje się przez okres 20 lat, liczony od roku następującego po roku, w którym nastąpiło oznaczenie tych danych jako archiwalne. Po upływie tego okresu podmiot, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie usuwa dane archiwalne z wykazu osób ubiegających się o stopień doktora.
1. 
Rektor, dyrektor instytutu PAN, dyrektor instytutu badawczego, dyrektor instytutu międzynarodowego, prezes Polskiej Akademii Umiejętności i osoba kierująca innym podmiotem prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1)
wprowadza dane, o których mowa w art. 346 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy, do wykazu instytucji w terminie 21 dni od dnia utworzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu;
1a)
wprowadza dane, o których mowa w art. 346 ust. 1 pkt 11 ustawy, do wykazu instytucji w terminie 21 dni od dnia utworzenia szkoły doktorskiej;
2)
aktualizuje dane w wykazie instytucji, o których mowa w art. 346 ust. 1:
a)
pkt 1-6, 8, 9, 11 i 12 ustawy, w terminie 21 dni od dnia zaistnienia zmiany,
b)
pkt 7 ustawy, w terminie 21 dni od dnia rozpoczęcia prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu,
c)
pkt 13-17 ustawy, w terminie do dnia 31 marca następnego roku, według stanu na dzień 31 grudnia, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 346 ust. 1 pkt 16 ustawy w zakresie informacji o przychodach z usług badawczych świadczonych na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz art. 346 ust. 1 pkt 17 ustawy, dotyczących roku poprzedzającego rok przeprowadzenia ewaluacji jakości działalności naukowej, które aktualizuje w terminie do dnia 15 stycznia roku, w którym ewaluacja jest przeprowadzana;
3)
oznacza dane, o których mowa w art. 346 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy, jako archiwalne w terminie 21 dni od dnia zaprzestania prowadzenia studiów.
1a. 
Prezes Centrum Łukasiewicz i dyrektor instytutu Sieci Łukasiewicz aktualizuje w wykazie instytucji dane, o których mowa w art. 346 ust. 1:
1)
pkt 1-3 i 5 ustawy, w terminie 21 dni od dnia zaistnienia zmiany;
2)
pkt 13-17 ustawy, w terminie do dnia 31 marca następnego roku, według stanu na dzień 31 grudnia.
2. 
Dane, o których mowa w art. 346 ust. 1 pkt 10 ustawy, minister wprowadza do wykazu instytucji w terminie do dnia 15 lutego roku akademickiego, w którym rozpoczęto prowadzenie studiów.
3. 
Jeżeli prowadzenie studiów rozpoczęto po dniu 15 lutego, dane, o których mowa w art. 346 ust. 1 pkt 10 ustawy, minister wprowadza do dnia 15 lutego następnego roku akademickiego.
4. 
Dane w wykazie instytucji nie są archiwizowane i nie są usuwane, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 346 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy. Dane, o których mowa w art. 346 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy, są przechowywane przez okres 20 lat, liczony od roku następującego po roku, w którym nastąpiło oznaczenie tych danych jako archiwalne.
1. 
Pisemne prace dyplomowe są wprowadzane do repozytorium pisemnych prac dyplomowych przez odpowiedni interfejs użytkownika lub usługę sieciową w następujących formatach:, .txt, .rtf, .pdf, .xps, .odt, .ods, .odp, .doc, .xls, .ppt, .docx,, xlsx, .pptx,, csv.
2. 
Do pisemnej pracy dyplomowej mogą być dołączone załączniki w formatach innych niż wymienione w ust. 1.
3. 
Rozmiar pisemnej pracy dyplomowej nie może przekroczyć 20 MB.
4. 
Danych zamieszczonych w repozytorium pisemnych prac dyplomowych nie aktualizuje się, nie oznacza się jako archiwalne i nie usuwa się.
1. 
Rektor, rektor uczelni prowadzonej przez kościół lub inny związek wyznaniowy, dyrektor instytutu PAN, dyrektor instytutu badawczego, dyrektor instytutu międzynarodowego i przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej:
1)
wprowadza do bazy dokumentów w postępowaniach awansowych dane osób ubiegających się o:
a)
stopień doktora albo o tytuł profesora - w terminie 30 dni od dnia wszczęcia postępowania,
b)
stopień doktora habilitowanego - w terminie 30 dni od dnia powołania komisji habilitacyjnej;
2)
aktualizuje dane w bazie dokumentów w postępowaniach awansowych niezwłocznie po zaistnieniu zmiany albo po uzyskaniu informacji o zmianie.
2. 
Danych zamieszczonych w bazie dokumentów w postępowaniach awansowych nie oznacza się jako archiwalne i nie usuwa się.
1. 
Rektor, dyrektor instytutu PAN, dyrektor instytutu badawczego i dyrektor instytutu międzynarodowego:
1)
wprowadza dane do bazy osób upoważnionych niezwłocznie po objęciu funkcji przez osobę upoważnioną do podpisywania dokumentów albo wprowadzeniu wzoru pieczęci urzędowej lub wzoru dokumentu;
2)
aktualizuje dane w bazie osób upoważnionych niezwłocznie po zaistnieniu zmiany;
3)
oznacza dane w bazie osób upoważnionych jako archiwalne niezwłocznie po zakończeniu sprawowania funkcji przez osobę upoważnioną do podpisywania dokumentów albo wprowadzeniu nowego wzoru pieczęci urzędowej lub nowego wzoru dokumentu.
2. 
Danych zamieszczonych w bazie osób upoważnionych nie usuwa się.
1. 
Rektor, rektor uczelni prowadzonej przez kościół lub inny związek wyznaniowy otrzymującej subwencje, dotacje i inne środki z budżetu państwa, dyrektor instytutu PAN, dyrektor instytutu badawczego, dyrektor instytutu międzynarodowego, prezes Centrum Łukasiewicz, dyrektor instytutu Sieci Łukasiewicz, prezes Polskiej Akademii Umiejętności i osoba kierująca innym podmiotem prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza do bazy dokumentów planistyczno-sprawozdawczych odpowiednio:
1)
w terminie do dnia 30 czerwca danego roku:
a)
plany rzeczowo-finansowe uczelni publicznych,
b)
roczny plan finansowy Centrum Łukasiewicz,
c)
roczne plany finansowe instytutów Sieci Łukasiewicz;
2)
w terminie do dnia:
a)
30 czerwca roku następującego po roku, za który są składane:
sprawozdania z wykonania planów rzeczowo-finansowych uczelni publicznych,
roczne sprawozdania finansowe uczelni publicznych zbadane przez firmę audytorską,
roczne sprawozdanie finansowe Centrum Łukasiewicz zbadane przez firmę audytorską,
b)
30 września roku następującego po roku, za który są składane roczne sprawozdania finansowe instytutów Sieci Łukasiewicz zbadane przez firmę audytorską, o ile taki obowiązek wynika z przepisów odrębnych;
3)
sprawozdania z wykorzystania środków finansowych, o których mowa w art. 365:
a)
pkt 1 i 2 ustawy, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, za który są składane,
b)
pkt 3, 6 i 8 ustawy, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za który są składane,
c)
składane w trybie art. 427 ust. 1 ustawy, w terminie 21 dni od dnia otrzymania wezwania ministra do jego złożenia;
3a)
raporty z wykorzystania środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 2a, 2b i 4 lit. c i d ustawy, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, na który środki finansowe zostały przyznane, jako raport roczny;
4)
raporty z wykorzystania środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 4 lit. a i b ustawy, w przypadku inwestycji, o których mowa w:
a)
art. 373 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 1-3 ustawy, w terminie:
do dnia 28 lutego roku następującego po roku, na który środki finansowe zostały przyznane, jako raport roczny,
60 dni od dnia, w którym została uregulowana ostatnia płatność związana z finansowaniem inwestycji, jako raport końcowy,
b)
art. 373 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 4 ustawy, w terminie:
do dnia 31 marca roku następującego po roku, na który środki finansowe zostały przyznane, jako raport roczny,
90 dni od dnia, w którym została uregulowana ostatnia płatność związana z finansowaniem inwestycji, jako raport końcowy;
5)
raporty z wykorzystania środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 5 ustawy, w terminie:
a)
do dnia 31 marca roku następującego po roku, na który środki finansowe zostały przyznane, jako raport roczny,
b)
90 dni od daty zakończenia realizacji zadania, na które przyznano środki finansowe, jako raport końcowy;
6)
raporty z wykorzystania środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 7 ustawy, w terminie:
a)
do dnia 31 marca roku następującego po roku, na który środki finansowe zostały przyznane, a w przypadku:
programu lub przedsięwzięcia związanego z kształceniem - w terminie do dnia 5 października roku akademickiego następującego po roku akademickim, na który środki finansowe zostały przyznane, jako raport roczny,
projektu międzynarodowego współfinansowanego - w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, w którym zawarto umowę lub wydano decyzję przez instytucję finansującą, jako raport roczny,
b)
60 dni od dnia zakończenia realizacji projektu lub zadania w ramach programu lub przedsięwzięcia, jako raport końcowy, a w przypadku projektu międzynarodowego współfinansowanego, w terminie:
60 dni od dnia zakończenia realizacji projektu, jako raport wstępny końcowy,
30 dni od dnia otrzymania rozliczenia finansowego dokonanego przez instytucję zagraniczną, jako raport końcowy.
2. 
Danych zamieszczonych w bazie dokumentów planistyczno-sprawozdawczych nie aktualizuje się, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 350 ust. 1 pkt 3 ustawy. Dane te aktualizuje się w przypadku wezwania przez ministra, w terminie wskazanym w wezwaniu.
3. 
Dane zamieszczone w bazie dokumentów planistyczno-sprawozdawczych:
1)
oznacza się jako archiwalne po upływie roku od dnia ich wprowadzenia do bazy, określonego zgodnie z ust. 1;
2)
usuwa się po upływie 10 lat, liczonych od roku następującego po roku, w którym nastąpiło oznaczenie tych danych jako archiwalne.
1. 
Dane zawarte w Systemie POL-on:
1)
są dostępne publicznie;
2)
udostępnia się za pośrednictwem kont założonych przez ministra.
2. 
Publicznie dostępne przez strunę internetową Systemu POL-on są dane, o których mowa w:
1)
art. 343 ust. 1 pkt 1, 3, 8, 10, 13, 18, 19, 20 - w zakresie informacji o prawomocnym orzeczeniu kary dyscyplinarnej - i pkt 21 ustawy;
2)
art. 346 ust. 1 pkt 1-10, pkt 11 - z wyłączeniem danych osobowych doktorantów - i pkt 12-14 oraz ust. 3 ustawy;
3)
art. 348 ust. 1 ustawy, z wyłączeniem numeru PESEL i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość.
3. 
Konta w Systemie POL-on założone dla podmiotów, o których mowa w § 7 ust. 1, umożliwiają tym podmiotom dostęp do danych.
4. 
Uprawniony podmiot, o którym mowa w art. 343 ust. 5 pkt 1 i 4, art. 344 ust. 3 pkt 1 i 3-5, art. 345 ust. 3 pkt 1 i 3-5, art. 346 ust. 7 pkt 1 i 1a, art. 347 ust. 5, art. 349 ust. 3 i art. 350 ust. 3 pkt 1 i 1a ustawy, składa do ministra wniosek o założenie konta w Systemie POL-on umożliwiającego dostęp do danych zawartych w tym systemie. Przepisy § 7 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
1. 
Podmioty posiadające konta w Systemie POL-on założone na podstawie przepisów dotychczasowych korzystają z tych kont w celu wprowadzania, aktualizowania, oznaczania jako archiwalne i usuwania danych z baz danych Systemu POL-on.
2. 
Podmioty nieposiadające kont w Systemie POL-on założonych na podstawie przepisów dotychczasowych, obowiązane do wprowadzania, aktualizowania, oznaczania jako archiwalne i usuwania danych z baz danych Systemu POL-on, składają do ministra wniosek, o którym mowa w § 7 ust. 2, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
3. 
Przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej składa do ministra wniosek, o którym mowa w § 7 ust. 2, w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pierwszej kadencji.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2
1 Obecnie działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka kieruje Minister Edukacji i Nauki, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz.U.2022.18).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone:

1) w zakresie wykazu nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu - rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2016 r. w sprawie ogólnopolskiego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych (Dz.U.2016.1577),

2) w zakresie wykazu studentów i wykazu osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora - rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów (Dz.U.2018.288),

3) w zakresie wykazu instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki - rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia oraz szczegółowego trybu udostępniania rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych (Dz.U.2011.207.1234), rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia oraz szczegółowego trybu udostępniania rejestru związków uczelni publicznych (Dz.U.2018.308) oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce (Dz.U.2017.804),

4) w zakresie bazy osób upoważnionych do podpisywania dokumentów - rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U.2016.1554) i rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U.2018.261)

- które utraciły moc z dniem 1 października 2018 r. na podstawie art. 169 pkt 2-4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018.1669).