Zm.: rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Policję kontroli operacyjnej, przechowywania i... - Dz.U.2014.1357 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Policję kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków, zarządzeń i materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, a także przetwarzania i niszczenia tych materiałów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1357

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 października 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1
z dnia 3 października 2014 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Policję kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków, zarządzeń i materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, a także przetwarzania i niszczenia tych materiałów

Na podstawie art. 19 ust. 21 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, ze zm.) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Policję kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków, zarządzeń i materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, a także przetwarzania i niszczenia tych materiałów (Dz. U. Nr 122, poz. 697 oraz z 2014 r. poz. 396) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dokumentację kontroli operacyjnej, zwanej dalej "kontrolą", stanowią:

1) wniosek Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji do sądu okręgowego o zarządzenie lub przedłużenie kontroli;

2) pisemna zgoda Prokuratora Generalnego lub prokuratora okręgowego na wystąpienie przez Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji z wnioskiem o zarządzenie lub przedłużenie przez sąd okręgowy kontroli;

3) postanowienie sądu okręgowego w przedmiocie zarządzenia lub przedłużenia kontroli;

4) zarządzenie kontroli przez Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji w przypadku niecierpiącym zwłoki;

5) wniosek Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji do Prokuratora Generalnego lub prokuratora okręgowego o wyrażenie zgody na zarządzenie kontroli w przypadkach niecierpiących zwłoki;

6) pisemna zgoda Prokuratora Generalnego lub prokuratora okręgowego na zarządzenie przez Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji kontroli w przypadkach niecierpiących zwłoki;

7) postanowienie sądu okręgowego w przedmiocie kontynuowania kontroli zarządzonej przez Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji w przypadkach niecierpiących zwłoki;

8) zażalenie Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji na postanowienie sądu okręgowego w przedmiocie kontroli;

9) notatka urzędowa z przeprowadzonej kontroli sporządzona przez policjanta prowadzącego sprawę, w ramach której zarządzono kontrolę;

10) zarządzenie Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji o protokolarnym, komisyjnym zniszczeniu materiałów uzyskanych w trakcie kontroli;

11) protokół komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli.";

2)
w § 1 w ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) formularza zawierającego: wniosek Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji do sądu okręgowego o zarządzenie lub przedłużenie kontroli, decyzję Prokuratora Generalnego lub prokuratora okręgowego w zakresie zgody na złożenie tego wniosku oraz postanowienie sądu okręgowego w przedmiocie zarządzenia lub przedłużenia kontroli - w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) formularza zawierającego: wniosek Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji do Prokuratora Generalnego lub prokuratora okręgowego o wyrażenie zgody na zarządzenie kontroli w przypadkach niecierpiących zwłoki, decyzję Prokuratora Generalnego lub prokuratora okręgowego w zakresie tego wniosku, zarządzenie kontroli przez Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji w przypadkach niecierpiących zwłoki oraz wniosek Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji do sądu okręgowego w przedmiocie kontynuowania kontroli zarządzonej przez Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji w przypadkach niecierpiących zwłoki i postanowienie sądu okręgowego w zakresie tego wniosku - w załączniku nr 2 do rozporządzenia;";

3)
w § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Komendant Główny Policji, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji i komendanci wojewódzcy Policji prowadzą rejestr wniosków i zarządzeń dotyczących kontroli, według wzoru określonego w załączniku nr 7 do rozporządzenia.";

4)
§ 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Przekazywanie dokumentacji kontroli odbywa się za pośrednictwem posiadającego pisemne upoważnienie przedstawiciela Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji, zwanego dalej "przedstawicielem organu Policji".

2. Przedstawiciel organu Policji osobiście dostarcza wniosek o zarządzenie lub przedłużenie kontroli lub zarządzenie kontroli wydane w przypadku niecierpiącym zwłoki przez Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji, wraz z materiałami uzasadniającymi potrzebę zastosowania kontroli, bezpośrednio do Prokuratora Generalnego lub prokuratora właściwego z uwagi na siedzibę składającego wniosek organu Policji, prokuratora okręgowego oraz właściwego sądu okręgowego, a także osobiście odbiera od tych podmiotów dokumenty po podjęciu przez nie stosownej decyzji.";

5)
załączniki nr 1-4 do rozporządzenia otrzymują odpowiednio brzmienie określone w załącznikach nr 1-5 do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 października 2014 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WNIOSEK NR .......................

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WNIOSEK NR .......................

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

ZARZĄDZENIE NR ................

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

PROTOKÓŁ KOMISYJNEGO ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW ZGROMADZONYCH PODCZAS STOSOWANIA KONTROLI OPERACYJNEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5

NOTATKA URZĘDOWA Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI OPERACYJNEJ

wzór
1 Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).