Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 49/12.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1367

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 października 2014 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 25 września 2014 r.
sygn. akt K 49/12

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Leon Kieres - przewodniczący,

Zbigniew Cieślak - sprawozdawca,

Wojciech Hermeliński,

Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz,

Andrzej Wróbel,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 25 września 2014 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności art. 14o § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, ze zm.) z zasadą zaufania obywateli do państwa i prawa wynikającą z art. 2 Konstytucji,

orzeka:

Art. 14o § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, 1101, 1342 i 1529, z 2013 r. poz. 35, 1027, 1036, 1145, 1149 i 1289 oraz z 2014 r. poz. 183, 567 i 915), rozumiany w ten sposób, że pojęcie "niewydanie interpretacji" nie oznacza braku jej doręczenia w terminie określonym w art. 14d powołanej ustawy, jest zgodny z zasadą zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa wynikającą z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.