Departmental acts

Dokonanie wpisu do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Dz.Urz.MF.2006.3.23 | komunikat z dnia 16 marca 2006 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie do stosowania w Straży Granicznej "Programu szkolenia pilotów na samoloty M-28 Skytruck".

Dz.Urz.KGSG.2006.2.6 | zarządzenie z dnia 16 marca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Białowieskiemu Parkowi Narodowemu.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.3.73 | zarządzenie z dnia 15 marca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu państwowej instytucji kultury Instytutowi Adama Mickiewicza.

Dz.Urz.MKiDN.2006.2.16 | zarządzenie z dnia 15 marca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu państwowej instytucji kultury Instytutowi Adama Mickiewicza.

Dz.Urz.MKiDN.2006.2.16 | zarządzenie z dnia 15 marca 2006 r. | Akt utracił moc

Postępowanie z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową.

Dz.Urz.MTiB.2006.5.18 | zarządzenie z dnia 15 marca 2006 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu Roboczego do spraw krajowych przewozów drogowych osób.

Dz.Urz.MTiB.2006.5.14 | zarządzenie z dnia 15 marca 2006 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lutym 2006 r.

Dz.Urz.GUS.2006.3.30 | komunikat z dnia 15 marca 2006 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2006 r.

Dz.Urz.GUS.2006.3.29 | obwieszczenie z dnia 15 marca 2006 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2006 r.

Dz.Urz.GUS.2006.3.28 | obwieszczenie z dnia 15 marca 2006 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2006 r.

Dz.Urz.GUS.2006.3.27 | obwieszczenie z dnia 15 marca 2006 r. | Akt nienormatywny

Zasady i tryb zawierania umów o dzieło i umów zlecenia.

Dz.Urz.MZ.2006.5.20 | zarządzenie z dnia 15 marca 2006 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb zawierania umów o dzieło i umów zlecenia.

Dz.Urz.MZ.2006.5.20 | zarządzenie z dnia 15 marca 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunków banków przez Narodowy Bank Polski.

Dz.Urz.NBP.2006.3.3 | uchwała z dnia 15 marca 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Karkonoskiemu Parkowi Narodowemu.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.3.74 | zarządzenie z dnia 15 marca 2006 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu państwowej instytucji kultury Narodowemu Centrum Kultury.

Dz.Urz.MKiDN.2006.2.15 | zarządzenie z dnia 14 marca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu państwowej instytucji kultury Narodowemu Centrum Kultury.

Dz.Urz.MKiDN.2006.2.15 | zarządzenie z dnia 14 marca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu państwowej instytucji kultury Narodowemu Centrum Kultury.

Dz.Urz.MKiDN.2006.2.15 | zarządzenie z dnia 14 marca 2006 r. | Akt utracił moc

Nałożenie kary pieniężnej.

Dz.Urz.KPWiG.2006.5.12 | uchwała z dnia 14 marca 2006 r. | Akt indywidualny

Nałożenie kary pieniężnej.

Dz.Urz.KPWiG.2006.5.13 | uchwała z dnia 14 marca 2006 r. | Akt indywidualny

Przygotowanie i przeprowadzenie ogólnopolskich konkursów wiedzy i umiejętności zawodowych policjantów.

Dz.Urz.KGP.2006.6.35 | decyzja z dnia 14 marca 2006 r. | Akt utracił moc

Skreślenie z listy maklerów papierów wartościowych.

Dz.Urz.KPWiG.2006.4.9 | uchwała z dnia 14 marca 2006 r. | Akt indywidualny

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.KGP.2006.6.37 | obwieszczenie z dnia 14 marca 2006 r. | Akt jednorazowy

Tryb opracowywania i uzgadniania aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych.

Dz.Urz.MKiDN.2006.2.17 | decyzja z dnia 14 marca 2006 r. | Akt utracił moc

Zasady przeprowadzania szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym w 2006 r.

Dz.Urz.MZ.2006.5.21 | komunikat z dnia 14 marca 2006 r. | Akt utracił moc

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2006.3.26 | komunikat z dnia 13 marca 2006 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołu do Spraw Kryzysowych.

Dz.Urz.MKiDN.2006.2.13 | zarządzenie z dnia 10 marca 2006 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do Spraw Kryzysowych.

Dz.Urz.MKiDN.2006.2.13 | zarządzenie z dnia 10 marca 2006 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie programu kursu specjalizacyjnego z zakresu ruchu drogowego.

Dz.Urz.KGP.2006.6.33 | decyzja z dnia 10 marca 2006 r. | Akt utracił moc

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2006.4.55 | upoważnienie z dnia 9 marca 2006 r. | Akt indywidualny

Przeprowadzenie wewnętrznej kontroli kancelarii tajnej Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

B.I.LP.2006.3.13 | decyzja z dnia 9 marca 2006 r. | Akt obowiązujący

Przeprowadzenie wewnętrznej kontroli kancelarii tajnej Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

B.I.LP.2006.3.13 | decyzja z dnia 9 marca 2006 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Państwie Katar.

Dz.Urz.MSZ.2006.1.12 | decyzja z dnia 9 marca 2006 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Oleśnie.

Dz.Urz.PKRUS.2006.2.7 | zarządzenie z dnia 9 marca 2006 r. | Akt jednorazowy

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2006.3.25 | komunikat z dnia 8 marca 2006 r. | Akt indywidualny

Szczegółowy sposób postępowania pracowników MSZ z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową.

Dz.Urz.MSZ.2006.1.38 | instrukcja z dnia 8 marca 2006 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach.

Dz.Urz.MZ.2006.4.17 | zarządzenie z dnia 8 marca 2006 r. | Akt jednorazowy

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Transportu i Budownictwa.

Dz.Urz.MTiB.2006.4.12 | zarządzenie z dnia 7 marca 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego w Rzeszowie.

Dz.Urz.GUS.2006.3.25 | zarządzenie z dnia 7 marca 2006 r. | Akt jednorazowy

Stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przez DROP S.A. w Ostrowie Wielkopolskim.

Dz.Urz.UOKiK.2006.2.23 | decyzja z dnia 6 marca 2006 r. | Akt nienormatywny

Stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przez Fota Ltd Sp. z o.o. w Gdyni.

Dz.Urz.UOKiK.2006.2.22 | decyzja z dnia 6 marca 2006 r. | Akt nienormatywny

Zmiany danych w rejestrze osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Dz.Urz.MF.2006.3.22 | komunikat z dnia 6 marca 2006 r. | Akt indywidualny

Decyzja budżetowa na rok 2006.

Dz.Urz.MON.2006.3A.48 | decyzja z dnia 3 marca 2006 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2006.

Dz.Urz.MON.2006.3A.48 | decyzja z dnia 3 marca 2006 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2006.

Dz.Urz.MON.2006.3A.48 | decyzja z dnia 3 marca 2006 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2006.

Dz.Urz.MON.2006.3A.48 | decyzja z dnia 3 marca 2006 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2006.

Dz.Urz.MON.2006.3A.48 | decyzja z dnia 3 marca 2006 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2006.

Dz.Urz.MON.2006.3A.48 | decyzja z dnia 3 marca 2006 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2006.

Dz.Urz.MON.2006.3A.48 | decyzja z dnia 3 marca 2006 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2006.

Dz.Urz.MON.2006.3A.48 | decyzja z dnia 3 marca 2006 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2006.

Dz.Urz.MON.2006.3A.48 | decyzja z dnia 3 marca 2006 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2006.

Dz.Urz.MON.2006.3A.48 | decyzja z dnia 3 marca 2006 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2006.

Dz.Urz.MON.2006.3A.48 | decyzja z dnia 3 marca 2006 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2006.

Dz.Urz.MON.2006.3A.48 | decyzja z dnia 3 marca 2006 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie dokumentów normalizacyjnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa.

Dz.Urz.MON.2006.4.53 | decyzja z dnia 3 marca 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Badań Własnych Szkół Wyższych.

Dz.Urz.MEiN.2006.1.16 | zarządzenie z dnia 3 marca 2006 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja państwowej jednostki budżetowej - Biura Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.3.72 | zarządzenie z dnia 1 marca 2006 r. | Akt utracił moc