Wprowadzenie zmiany w Instrukcji Kancelaryjnej i rzeczowym wykazie akt dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2004.12.84

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 81
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 21 grudnia 2004 r.
w sprawie wprowadzenia zmiany w Instrukcji kancelaryjnej i rzeczowym wykazie akt dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

OR-021-4/2004

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (jednolity tekst w Dz. U. Nr 56 z 2000 r., poz. 679 z późniejszymi zmianami) oraz § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 167, poz. 1375) zarządza się, co następuje:

§  1.
W "Rzeczowym wykazie akt dla PGL Lasy Państwowe" w dziale: "II. Tytuły klas pierwszego i drugiego rzędu", klasa "2 - Środki rzeczowe", dodaje się w miejscu vacatu klasę drugiego rzędu w brzmieniu:

"27 - Zamówienia publiczne".

§  2.
Szczegółowy podział akt klasy drugiego rzędu "27 - Zamówienia publiczne" stanowi załącznik do zarządzenia.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r.

ZAŁĄCZNIK 

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ AKT KLASY 27 W RZECZOWYM WYKAZIE AKT DLA PGL LASY PAŃSTWOWE

Symbole klasyfikacyjneHasła KlasyfikacyjneKategoria dokumentacjiUwagi
IIIIIIIVVw komórce macierzystejw innych komórkach danej jednostki
DGLPRDLPNadleśnictwa, zakłady, szkoły
1234567891011
27Zamówienia publiczne. Przetargi. Oferty
270Podstawowe zasady zamówień publicznychBE10BE10B5Bc
271Tryby wydatkowania środków publicznych
2710Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonegoB5B5B5BcKażde zamówienie stanowi odrębną sprawę - teczkę zawierającą dokumentację złożoną przez oferentów, zapotrzebowanie, wnioski, decyzje protokoły, druki ZP, zawiadomienia o wyborze, protesty, odwołania, umowy itd.
2711Zamówienia w trybie przetargu ograniczonegoB5B5B5BcJak przy klasie 2710
2712Zamówienia w trybie negocjacji - z ogłoszeniemB5B5B5BcJak przy klasie 2710
2713Zamówienia w trybie negocjacji - bez ogłoszeniaB5B5B5BcJak przy klasie 2710
2714Zamówienia w trybie zapytania o cenęB5B5B5BcJak przy klasie 2710
2715Zamówienia w trybie z wolnej rękiB5B5B5BcJak przy klasie 2710
2716Zamówienia w trybie aukcji elektronicznejB5B5B5BcJak przy klasie 2710
2717Zamówienia zwolnione ze stosowania Prawa zamówień publicznych na podstawie art. 4B5B5B5BcJak przy klasie 2710
272Rejestr zamówień publicznychB5B5B5Bc
273Rejestr umów o wartości powyżej 6 tys. euro zawartych przy zastosowaniu procedur zamówień publicznychB5B5B5Bc
274Sprawozdania z udzielonych zamówieńB5B5B5Bc
275Interpretacje z zakresu zamówień publicznychB5B5B5Bc