Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Warszawskie".

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2005.4.29

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 1 kwietnia 2005 r.
w sprawie Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Warszawskie".

ZO-731-1/23/05

Na podstawie art. 13 b ust. 1 oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. 2000, Dz. U. Nr 56, poz. 679 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§  1.
Ustanawia się Leśny Kompleks Promocyjny (LKP) "LASY WARSZAWSKIE" położony na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie obejmujący następujące obszary:

- Nadleśnictwo Drewnica - pow. 16.397 ha, w tym: obręb leśny Drewnica (pow. 4.016 ha), obręb leśny Tłuszcz (pow. 4.458 ha), obręb leśny Zielonka (pow. 7.924 ha),

- Nadleśnictwo Jabłonna - pow. 12.866 ha, w tym: obręb leśny Jabłonna (pow. 7.622 ha), obręb leśny Pomiechówek (pow. 5.244 ha),

- Nadleśnictwo Celestynów - pow. 8.918 ha, w tym: obręb leśny Celestynów (pow. 5.636 ha), obręb leśny Kotwica (pow. 3.282 ha),

- Nadleśnictwo Chojnów - pow. 10.391 ha.

§  2.
1.
Celem działania LKP "LASY WARSZAWSKIE" jest promocja trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, ochrona zasobów przyrody w lasach oraz edukacja leśna społeczeństwa.
2.
LKP "LASY WARSZAWSKIE" jest obszarem funkcjonalnym o znaczeniu ekologicznym, edukacyjnym i społecznym.
§  3.
Zobowiązuje się dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie do:
1)
opracowania jednolitego programu gospodarczo-ochronnego LKP "LASY WARSZAWSKIE",
2)
przekazania programu, o którym mowa w punkcie 1), wójtom gmin objętych granicami LKP "LASY WARSZAWSKIE" do wiadomości, oraz nadleśniczym Nadleśnictw: Drewnica, Jabłonna, Celestynów i Chojnów - do realizacji,
3)
nadzorowania realizacji tego programu.
§  4.
Program, o którym mowa w § 3 powinien zawierać m.in. następujące zagadnienia:
1)
ocenę rozpoznania stanu lasu, zwłaszcza jego walorów przyrodniczych i zagrożeń;
2)
ocenę dotychczasowych kierunków i metod zagospodarowania lasu pod kątem realizacji funkcji lasu: ekologicznych, produkcyjnych i społecznych oraz wskazanie ewentualnych zmian i korekt w tym zakresie;
3)
określenie kierunków działań w celu udostępniania lasu m.in. dla potrzeb edukacyjnych, turystycznych i rekreacyjnych.
§  5.
Założenia i kierunki działań, określone w jednolitym programie gospodarczo-ochronnym LKP "LASY WARSZAWSKIE" należy uwzględniać w planie urządzenia lasu Nadleśnictw: Drewnica, Jabłonna, Celestynów i Chojnów.
§  6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.