Departmental acts

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2011.2.12 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2010.24.351 | pełnomocnictwo z dnia 29 grudnia 2010 r. | Akt indywidualny

Blokowanie planowanych wydatków budżetowych.

Dz.Urz.CBA.2011.1.21 | decyzja z dnia 29 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Kontrola zarządcza w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2010.13.67 | decyzja z dnia 29 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Kształcenie i egzaminowanie ze znajomości języków obcych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2010.24.344 | decyzja z dnia 29 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Określenie liczby ławników kadencji w latach 2011-2013 dla izb morskich.

Dz.Urz.MI.2010.16.54 | zarządzenie z dnia 29 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Organizacja pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego w dniu 27 marca 2011 roku.

Dz.Urz.KNF.2011.1.2 | komunikat z dnia 29 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Ustalenie zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego.

Dz.Urz.KNF.2011.1.3 | komunikat z dnia 29 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie do stosowania "Procedury naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym".

Dz.Urz.WUG.2011.1.11 | zarządzenie z dnia 29 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Karkonoskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.4.88 | zarządzenie z dnia 29 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Karkonoskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.4.88 | zarządzenie z dnia 29 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2010.

Dz.Urz.MON.2010.24.345 | decyzja z dnia 29 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2010 r.

Dz.Urz.MON.2010.24.346 | decyzja z dnia 29 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Czasowe używanie sztandaru 1. Ośrodka Szkolenia Lotniczego przez 41. Bazę Lotnictwa Szkolnego.

Dz.Urz.MON.2010.24.341 | decyzja z dnia 28 grudnia 2010 r. | Akt indywidualny

Likwidacja Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie.

Dz.Urz.MZ.2011.1.6 | zarządzenie z dnia 28 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Sekcji Polskiej Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego.

Dz.Urz.MSWiA.2011.1.7 | decyzja z dnia 28 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie dorocznego Święta Centralnych Warsztatów Uzbrojenia i Elektroniki Lotniczej.

Dz.Urz.MON.2010.24.343 | decyzja z dnia 28 grudnia 2010 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie dysponentów środków budżetu państwa w części 30 - Oświata i wychowanie.

Dz.Urz.MEN.2011.1.21 | zarządzenie z dnia 28 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek, którym przyznano w 2010 r. dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty tych dotacji.

Dz.Urz.MON.2010.24.353 | obwieszczenie z dnia 28 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie zmian struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2010.26.102 | decyzja z dnia 28 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie zmian struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2010.26.102 | decyzja z dnia 28 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Zdarzenie lotnicze Nr 523/10.

Dz.Urz.ULC.2010.26.133 | komunikat z dnia 28 grudnia 2010 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 925/10.

Dz.Urz.ULC.2010.26.132 | komunikat z dnia 28 grudnia 2010 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2010.

Dz.Urz.MON.2010.24.338 | decyzja z dnia 28 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2011.1.2 | zarządzenie z dnia 28 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Prawnego Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2010.13.63 | zarządzenie z dnia 28 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym.

Dz.Urz.MF.2010.15.63 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu.

Dz.Urz.MZ.2011.1.4 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przeciwdziałania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2011.1.5 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Rozszerzenie zakresu czynności osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2010.24.337 | decyzja z dnia 24 grudnia 2010 r. | Akt indywidualny

Rozszerzenie zakresu czynności osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2010.24.337 | decyzja z dnia 24 grudnia 2010 r. | Akt indywidualny

Instrukcja kasowa.

Dz.Urz.MG.2011.1.2 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu pracy Komitetowi Audytu dla działów administracji rządowej - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe.

Dz.Urz.MF.2015.1 t.j. | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2010 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu pracy Komitetowi Audytu dla działów administracji rządowej - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe.

Dz.Urz.MF.2013.7 t.j. | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2010 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Nadanie statutu Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Dz.Urz.MPiPSp.2010.6.27 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Poleskiemu Parkowi Narodowemu.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.4.87 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

System kształcenia oraz doskonalenia zawodowego w grupie osobowej orkiestr i zespołów estradowych.

Dz.Urz.MON.2010.24.336 | decyzja z dnia 23 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

System kształcenia oraz doskonalenia zawodowego w grupie osobowej orkiestr i zespołów estradowych.

Dz.Urz.MON.2010.24.336 | decyzja z dnia 23 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

System kształcenia oraz doskonalenia zawodowego w grupie osobowej orkiestr i zespołów estradowych.

Dz.Urz.MON.2010.24.336 | decyzja z dnia 23 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

System kształcenia oraz doskonalenia zawodowego w grupie osobowej orkiestr i zespołów estradowych.

Dz.Urz.MON.2010.24.336 | decyzja z dnia 23 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Zasady (polityki) rachunkowości w Ministerstwie Gospodarki.

Dz.Urz.MG.2011.1.4 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zasady (polityki) rachunkowości w Ministerstwie Gospodarki.

Dz.Urz.MG.2011.1.4 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie ceremoniału ślubowania policjanta.

Dz.Urz.MSWiA.2011.1.3 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania Statutu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Dz.Urz.MI.2010.15.51 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2011.1.1 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zmiana nazwy i zakresu działania Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków.

Dz.Urz.MKiDN.2010.6.58 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący