Wprowadzenie ramowego wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2011.11.91

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 października 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 40
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 6 października 2011 r.
w sprawie wprowadzenia ramowego wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby

GB-021-2/2011

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późniejszymi zmianami), § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, nadanego Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe oraz w związku z art. 225 § 2 Kodeksu pracy, zarządzam, co następuje:

§  1.
Wprowadzam do stosowania w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych ramowy wykaz prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby:

1. Prace przy pozyskaniu i zrywce drewna w lesie.

2. Prace przy zbiorze szyszek, owoców, nasion i pędów z drzew stojących.

3. Prace maszynami wielooperacyjnymi w przypadkach braku skutecznego środka łączności na stanowisku pracy.

4. Prace z użyciem rębaka z ręcznym podawaniem drewna.

5. Prace przy załadunku, wyładunku i układaniu drewna.

6. Prace z zastosowaniem pestycydów.

7. Udział w gaszeniu pożarów i dozorowaniu pożarzysk.

8. Działania prewencyjne i akcyjne w zakresie zwalczania szkodnictwa leśnego.

§  2.
W wypadku wykonywania w jednostkach organizacyjnych LP innych prac niż wymienione w wykazie określonym w § 1 wykaz powinien zostać uzupełniony indywidualnie.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.