Zlecenie Instytutowi Medycyny Wsi realizacji tematu badawczego pt.: "Wybrane zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy leśników w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem chorób zawodowych".

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2011.11.97

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 października 2011 r.

DECYZJA Nr 67
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 14 października 2011 r.
w sprawie zlecenia Instytutowi Medycyny Wsi realizacji tematu badawczego pt: "Wybrane zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy leśników w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem chorób zawodowych"

OR-5011-66/11

Na podstawie art. 33 ust. 3 pkt 6 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.) i § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, wprowadzonego Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, oraz Zarządzenia nr 47 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2010 r. w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania usług w zakresie badań naukowych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe oraz procedur postępowania z tym związanych, ustalam, co następuje:

§  1.
1.
Realizację tematu badawczego pt.: "Wybrane zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy leśników w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem chorób zawodowych" należy zlecić Instytutowi Medycyny Wsi, ul. Jaczewskiego 2, 20-950 Lublin, na warunkach określonych w umowie.
2.
Ustalono:
a)
okres realizacji badań: IV kwartał 2011 r. - grudzień 2016 r.;
b)
koszty planowane ogółem - 6.063.847,00 zł brutto, w tym na 2011 r. - 829.150,00 zł;
c)
przewidywane wykorzystanie uzyskanych wyników badań przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych (DGLP, RDLP, nadleśnictwa) oraz przez podmioty spoza jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.