Rozporządzenie 3385/94 w sprawie formy, treści oraz innych szczegółów wniosków i zgłoszeń przewidzianych w rozporządzeniu Rady nr 17

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1994.377.28

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1994 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 3385/94
z dnia 21 grudnia 1994 r.
w sprawie formy, treści oraz innych szczegółów wniosków i zgłoszeń przewidzianych w rozporządzeniu Rady nr 17

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 31 grudnia 1994 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

uwzględniając rozporządzenie Rady nr 17 z dnia 6 lutego 1962 r., pierwsze rozporządzenie wykonawcze do art. 85 i 86 Traktatu(1), ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia Hiszpanii i Portugalii, w szczególności jego art. 24,

a także mając na uwadze, co następuje:

rozporządzenie Komisji nr 27 z dnia 3 maja 1962 r., pierwsze rozporządzenie wykonawcze do rozporządzenia Rady nr 17(2), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3666/93(3), nie odpowiada już wymogom skutecznego postępowania administracyjnego. Z tego względu powinno być zastąpione nowym rozporządzeniem;

z jednej strony wnioski o udzielenie atestu negatywnego na mocy art. 2 i zgłoszenia na podstawie art. 4, 5 i 25 rozporządzenia nr 17 wywierają poważne skutki prawne, które są korzystne dla stron porozumienia, decyzji lub inne praktyki; z drugiej strony nieprawidłowe lub wprowadzające w błąd informacje w takich wnioskach lub zgłoszeniach mogą prowadzić do nakładania kar finansowych, a ponadto mogą pociągać za sobą ujemne następstwa cywilnoprawne dla stron; w interesie pewności prawnej niezbędne jest dokładne określenie kręgu osób uprawnionych do składania wniosków i zgłoszeń, przedmiotu i treści informacji, które powinny zawierać powyższe wnioski i zgłoszenia, oraz datę, w której stają się one skuteczne;

każda strona powinna mieć prawo składania do Komisji wniosków lub zgłoszeń. Jeżeli strona wykonuje to prawo, to powinna ona powiadomić o tym inne strony, aby umożliwić im ochronę swoich interesów. Wnioski i zgłoszenia, dotyczące porozumień, decyzji lub praktyk związków przedsiębiorstw, powinny być składane tylko przez taki związek;

wnioskodawcy oraz osoby zgłaszające są zobowiązani do ujawnienia Komisji w sposób pełny i prawidłowy faktów i okoliczności, które mają znaczenie dla decyzji w sprawie porozumień, decyzji i praktyk;

pożądane jest wprowadzenie stosowania formularzy na wnioski o udzielenie atestu negatywnego zgodnie z art. 85 ust. 1 i na zgłoszenia zgodnie z art. 85 ust. 3, aby uprościć i przyspieszyć ich badanie. Formularz ten powinien być stosowany także do wniosków na udzielenie atestu negatywnego zgodnie z art. 86;

Komisja w odpowiednich przypadkach umożliwi zainteresowanym stronom odbycie, przed złożeniem wniosku lub zgłoszenia, nieformalnych i poufnych rozmów dotyczących planowanych porozumień, decyzji i praktyk. Ponadto po złożeniu wniosku lub zgłoszenia będzie ona utrzymywać ścisły kontakt ze stronami, w zakresie niezbędnym do dyskutowania z nimi o faktycznych lub prawnych problemach, które odkryła podczas pierwszego badania sprawy oraz, o ile to możliwe, aby usunąć je w drodze wzajemnego porozumienia;

przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się także wtedy, gdy do Komisji wpłyną wnioski o udzielenie atestu negatywnego odnoszące się do art. 53 ust. 1 lub art. 54 lub zgłoszenia dotyczące art. 53 ust. 3 Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Osoby uprawnione do składania wniosków i zgłoszeń

1.
Uprawnionymi do złożenia wniosku na mocy art. 2 rozporządzenia nr 17 odnoszącego się do art. 85 ust. 1 Traktatu i do dokonania zgłoszenia na mocy art. 4, 5 i 25 rozporządzenia nr 17 są:

a) jakiekolwiek przedsiębiorstwa i związki przedsiębiorstw, które są stronami porozumień lub praktyk uzgodnionych; i

b) jakiekolwiek związki przedsiębiorstw, które podejmują decyzje lub uczestniczą w praktykach uzgodnionych;

mogących wchodzić w zakres art. 85 ust. 1.

W przypadku gdy wniosek lub zgłoszenie złożą niektóre, ale nie wszystkie strony określone w akapicie pierwszym lit. a), to powiadamiają o tym inne strony.

2.
Do złożenia wniosku na podstawie art. 2 rozporządzenia nr 17 odnoszącego się do art. 86 Traktatu uprawnione jest każde przedsiębiorstwo, które samo lub wspólnie z innymi przedsiębiorstwami mogłoby zajmować pozycję dominującą na wspólnym rynku lub na jego znacznej części.
3.
W przypadku gdy wniosek lub zgłoszenie podpisują przedstawiciele osób, przedsiębiorstw lub związków przedsiębiorstw, swoje uprawnienie do reprezentacji powinni poświadczyć pisemnym upoważnieniem.
4.
W przypadku wspólnych wniosków lub zgłoszeń należy ustanowić wspólnego przedstawiciela, uprawnionego do przesyłania dalej i do odbierania dokumentów w imieniu wszystkich wnioskodawców lub zgłaszających.
Artykuł  2

Składanie wniosków i zgłoszeń

1.
Do wniosków na mocy art. 2 rozporządzenia nr 17 odnoszącego się do z art. 85 Traktatu i do zgłoszeń na mocy art. 4, 5 i 25 rozporządzenia nr 17 używa się zamieszczonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia formularzy A/B w sposób tam opisany. Formularza A/B można również użyć do wniosków na mocy art. 2 rozporządzenia nr 17 odnoszącego się do art. 86 Traktatu. Do wspólnych wniosków i zgłoszeń używa się jednego formularza.
2.
Wnioski i zgłoszenia w siedemnastu egzemplarzach, a dokumenty załączone jako załączniki w trzech egzemplarzach składa się w Komisji na adres podany w formularzu A/B.
3.
Dokumenty załączone do wniosku lub zgłoszenia składa się w oryginale albo jako kopie. Wnioskodawca lub zgłaszający potwierdza kompletność kopii i ich zgodność z oryginałem.
4.
Wnioski i zgłoszenia sporządza się w jednym z języków urzędowych Wspólnoty. Język ten jest jednocześnie dla wnioskodawcy lub zgłaszającego językiem postępowania. Dokumenty należy składać w języku oryginalnym. W przypadku gdy język oryginalny nie jest językiem urzędowym, należy dołączyć tłumaczenie na język postępowania.
5.
Wnioski o udzielenie atestu negatywnego odnoszące się do art. 53 ust. 1 lub art. 54 lub zgłoszenia dotyczącego art. 53 ust. 3 Porozumienia EOG można składać również w jednym z języków urzędowych Państwa EFTA lub w języku roboczym Urzędu Nadzoru EFTA. Jeżeli język wybrany we wniosku lub zgłoszeniu nie jest językiem urzędowym Wspólnoty, wówczas wnioskodawca lub zgłaszający uzupełnia każdy dokument o tłumaczenie na jeden z języków urzędowych Wspólnoty. Język wybrany do tłumaczenia jest jednocześnie dla wnioskodawcy lub zgłaszającego językiem postępowania.
Artykuł  3

Treść wniosków i zgłoszeń

1.
Wnioski i zgłoszenia zawierają informacje wymagane w formularzu A/B włącznie z dokumentami. Dane powinny być prawdziwe i kompletne.
2.
We wnioskach na mocy art. 2 rozporządzenia nr 17 dotyczącego art. 86 Traktatu należy przedstawić pełny stan faktyczny; w szczególności należy podać, o jakie praktyki chodzi i jaką pozycję uczestniczące przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa posiadają na wspólnym rynku lub na jego znacznej części w zakresie towarów lub usług, których te praktyki dotyczą.
3.
Komisja może zwolnić z obowiązku podawania poszczególnych informacji wymaganych w formularzu A/B lub dostarczenia związanych z tym dokumentów, jeżeli stwierdzi, że nie są one konieczne do zbadania sprawy.
4.
Komisja bezzwłocznie udziela wnioskodawcy lub zgłaszającemu pisemnego potwierdzenia o wpłynięciu wniosku lub zgłoszenia oraz odpowiedzi na pismo Komisji na mocy art. 4 ust. 2.
Artykuł  4

Data, z jaką złożenie wniosków i zgłoszeń staje się skuteczne

1.
Bez uszczerbku dla ust. 2-5 wnioski i zgłoszenia stają się skuteczne z chwilą ich otrzymania przez Komisję. W przypadku gdy wniosek lub zgłoszenie nadano pocztą jako list polecony, data stempla pocztowego miejsca nadania jest datą, z którą stały się one skuteczne.
2.
W przypadku gdy Komisja stwierdzi, że zawarte we wniosku lub zgłoszeniu informacje lub związane z tym dokumenty zawierają istotne braki, bezzwłocznie informuje o tym na piśmie wnioskodawcę lub zgłaszającego i wyznacza mu właściwy termin do uzupełnienia informacji. W takim przypadku wniosek lub zgłoszenie stają się skuteczne z chwilą wpłynięcia do Komisji pełnych informacji.
3.
Komisję należy poinformować bez wezwania i bezzwłocznie o istotnych zmianach stanu faktycznego podanych we wniosku lub zgłoszeniu, które wnioskodawca lub zgłaszający zna lub powinien znać.
4.
Nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje uważa się za informacje niekompletne.
5.
W przypadku gdy Komisja po upływie terminu jednego miesiąca od daty wpłynięcia wniosku lub zgłoszenia nie dokonała zawiadomienia określonego w ust. 2, przyjmuje się, że wniosek lub zgłoszenie stało się skuteczne z chwilą otrzymania go przez Komisję.
Artykuł  5

Uchylenie

Rozporządzenie nr 27 traci moc.

Artykuł  6

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 1995 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 grudnia 1994 r.

W imieniu Komisji
Karel VAN MIERT
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. 13 z 21.2.1962, str. 204/62.

(2) Dz.U. 35 z 10.5.1962, str. 1118/62.

(3) Dz.U. L 336 z 31.12.1993, str. 1.

FORMULARZ A/B 

WPROWADZENIE

Formularz A/B stanowi jako Załącznik integralną część rozporządzenia Komisji (WE) nr 3385/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie formy, treści oraz innych szczegółów wniosków i zgłoszeń przewidzianych w rozporządzeniu Rady nr 17 (zwanego dalej "rozporządzeniem"). Umożliwia on przedsiębiorstwom i związkom przedsiębiorstw składanie do Komisji wniosków o wydanie atestów negatywnych dotyczących porozumień lub praktyk, które mogą być objęte zakazami art. 85 ust. 1 lub art. 86 Traktatu WE lub zakazami art. 53 ust. 1 lub art. 54 Porozumienia EOG, a także umożliwia zgłaszanie porozumień wraz z wnioskiem o wyłączenie ich na mocy art. 85 spod zakazu określonego w art. 85 ust. 1 Traktatu WE lub wyłączenie na mocy art. 53 ust. 3 spod zakazu określonego w art. 53 ust. 1 Porozumienia EOG.

W celu ułatwienia korzystania z formularza A/B wyjaśnia się poniżej:

– w jakich przypadkach niezbędne jest złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia (punkt A),

– do jakiego urzędu (Komisja lub Urząd Nadzorczy EFTA) należy skierować wniosek lub zgłoszenie (punkt B),

– w jakim celu można złożyć wniosek lub dokonać zgłoszenie (punkt C),

– jakie informacje powinien zawierać wniosek lub zgłoszenie (punkty D, E, F),

– kto może składać wniosek lub dokonywać zgłoszenia (punkt G),

– jak należy składać wniosek lub dokonywać zgłoszenia (punkt H),

– jak można chronić tajemnice handlowe przedsiębiorstwa (punkt I),

– jak należy rozumieć określone pojęcia techniczne użyte w części operacyjnej formularza A/B (punkt J),

– jak kształtuje się dalszy tok postępowania po złożeniu wniosku lub dokonaniu zgłoszenia (punkt K).

A.

W jakich przypadkach niezbędne jest złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia?

I. Cel reguł konkurencji we Wspólnocie Europejskiej i w Europejskim Obszarze Gospodarczym

1. Cel reguł konkurencji Wspólnoty Europejskiej

Celem reguł konkurencji jest zapobieganie zakłócaniu konkurencji na wspólnym rynku poprzez porozumienia ograniczające konkurencję lub nadużywanie pozycji dominującej. Przepisy stosowane są do każdego przedsiębiorstwa, które bezpośrednio lub pośrednio prowadzi działalność gospodarczą na wspólnym rynku, niezależnie od tego, gdzie znajduje się siedziba przedsiębiorstwa.

Artykuł 85 ust. 1 Traktatu (brzmienie art. 85 i 86 jest zamieszczone w załączniku I do tego formularza) zabrania porozumień ograniczających konkurencję, decyzji lub praktyk uzgodnionych (uzgodnień), które mogą wpływać na handel między Państwami Członkowskimi. Artykuł 85 ust. 2 uznaje porozumienia i decyzje, które zawierają takie ograniczenia, za nieważne (przy czym zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości nieważność dotyczy jedynie przepisów ograniczających konkurencję, jeżeli można je oddzielić od reszty porozumienia); jednakże art. 85 ust. 3 daje możliwość wyłączenia uzgodnień o pozytywnych skutkach, jeżeli spełnione są przewidziane w nim warunki. Artykuł 86 zabrania nadużywania pozycji dominującej, w zakresie w jakim może ono wpływać na handel między Państwami Członkowskimi. Pierwsze postępowania w celu wykonania tych artykułów przewidujące "atesty negatywne" i wyłączenia zgodnie z art. 85 ust. 3 ustanowione zostały w rozporządzeniu nr 17.

2. Cel reguł konkurencji Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Reguły konkurencji Porozumienia EOG (zawartego między Wspólnotą, Państwami Członkowskimi a Państwami EFTA(1) opierają się na tych samych zasadach co wspólnotowe reguły konkurencji i służą temu samemu celowi, a mianowicie zapobieganiu zakłócenia konkurencji na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez kartele lub nadużywanie pozycji dominującej. Stosuje się je do każdego przedsiębiorstwa, które bezpośrednio lub pośrednio prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezależnie od tego, gdzie znajduje się siedziba przedsiębiorstwa.

Artykuł 53 ust. 1 Porozumienia EOG (brzmienie art. 53, 54 i 56 Porozumienia EOG jest zamieszczone w załączniku I) zakazuje porozumień, decyzji lub praktyk uzgodnionych (uzgodnień), które mogą naruszać handel między Wspólnotą a jednym lub kilkoma Państwami EFTA (albo między Państwami EFTA). Porozumienia lub decyzje, które zawierają takie ograniczenia konkurencji są nieważne na mocy art. 53 ust. 2. Zgodnie z art. 53 ust. 3 uzgodnienia o pozytywnym działaniu mogą jednak zostać wyłączone, jeżeli spełnione są odpowiednie warunki. Artykuł 54 zabrania nadużywania pozycji dominującej, w zakresie w jakim może ono wpływać na handel między Wspólnotą a jednym lub kilkoma Państwami EFTA (albo między Państwami EFTA). Postępowania w celu wykonania tych artykułów przewidujące wydawanie atestów negatywnych i wyłączeń na podstawie art. 53 ust. 3, są określone w rozporządzeniu nr 17 oraz uzupełnione zgodnie z celami Europejskiego Obszaru Gospodarczego protokołami 21, 22 i 23 do Porozumienia EOG(2).

II. Zakres reguł konkurencji zawartych w Traktacie WE i w Porozumieniu EOG

Stosowanie art. 85 i 86 Traktatu WE oraz art. 53 i 54 Porozumienia EOG zależy od okoliczności każdego indywidualnego przypadku. Zależy ono od tego, czy porozumienia lub praktyki spełniają wszystkie warunki wymienione w tych przepisach. Kwestię tę należy zawsze badać przed złożeniem wniosku o atest negatywny lub dokonaniem zgłoszenia.

1. Atest negatywny

Celem atestów negatywnych jest umożliwienie przedsiębiorstwom stwierdzenia, czy Komisja jest zdania, że ich porozumienia lub praktyki są objęte zakazem art. 85 ust. 1 lub art. 86 Traktatu WE lub art. 53 ust. 1 lub art. 54 Porozumienia EOG. Procedura ta jest uregulowana w art. 2 rozporządzenia nr 17. Atest negatywny wydawany jest w drodze decyzji, w której Komisja stwierdza, że na podstawie znanych jej faktów nie ma podstaw do ingerowania w odniesieniu do porozumień lub działań na podstawie art. 85 ust. 1 lub art. 86 Traktatu WE lub art. 53 ust. 1 lub art. 54 Porozumienia EOG.

Nie ma jednak potrzeby składania wniosku, jeżeli jest oczywiste, że porozumienia lub działania nie są zakazane na podstawie wskazanych przepisów. Komisja nie jest również zobowiązana do wydawania atestu negatywnego. Artykuł 2 rozporządzenia nr 17 stanowi w tym zakresie: "......Komisja (......) może stwierdzić......". Komisja wydaje decyzje dotyczące udzielenia atestu negatywnego tylko wtedy, gdy należy wyjaśnić ważną kwestię dotyczącą wykładni. W pozostałych przypadkach odpowiada na wniosek listem gwarancyjnym.

Komisja opublikowała szereg obwieszczeń dotyczących wykładni art. 85 ust. 1 Traktatu WE. Opisują one określone grupy porozumień, które ze względu na swój charakter lub niewielkie znaczenie nie są objęte zakazem(3).

2. Wyłączenie

Procedura wyłączenia wydanego zgodnie z art. 85 ust. 3 Traktatu WE lub art. 53 ust. 3 Porozumienia EOG umożliwia przedsiębiorstwom zawieranie porozumień, które przynoszą korzyści gospodarcze, ale które bez takiego wyłączenia byłyby zabronione na mocy art. 85 ust. 1 Traktatu WE lub art. 53 ust. 1 Porozumienia EOG. Postępowanie w celu wydania wyłączenia uregulowano w art. 4, 6 i 8 rozporządzenia nr 17; jego art. 5, 7 i 25 stosuje się w nowych Państwach Członkowskich. Wyłączenie wydaje się w drodze decyzji, w której Komisja uznaje, że art. 85 ust. 1 Traktatu WE lub art. 53 ust. 1 Porozumienia EOG nie znajduje zastosowania do uzgodnienia opisanego w decyzji. Zgodnie z art. 8 Komisja jest zobowiązana podać okres ważności decyzji; może ona uzależnić swoją decyzję od spełnienia warunków i obowiązków, może ją w określonych przypadkach odwołać, zmienić lub zakazać stronom określonych czynności, w szczególności, gdy decyzja oparta jest na nieprawdziwych informacjach albo jeżeli stan faktyczny uległ istotnej zmianie.

Komisja przyjęła szereg rozporządzeń dotyczących wyłączeń kategorii porozumień(4). Niektóre z tych rozporządzeń przewidują, że określone porozumienia mogą korzystać z wyłączenia tylko wtedy, gdy zostały zgłoszone do Komisji na podstawie art. 4 lub 5 rozporządzenia nr 17 w celu ich wyłączenia EOG i w zgłoszeniu zawarto wniosek o przeprowadzenie postępowania w sprawie sprzeciwu.

Decyzja, w której udziela się wyłączenia, może być wydana z mocą wsteczną, jednakże data, w której stała się skuteczna, nie może być wcześniejsza niż data zgłoszenia (art. 6 rozporządzenia nr 17). Jeżeli Komisja uzna, że zgłoszone porozumienia objęte są zakazem i nie mogą zostać objęte wyłączeniem, i z tego powodu wyda decyzję o zaniechaniu, wówczas strony od dnia zgłoszenia do dnia wydania decyzji chronione są przed zastosowaniem kar pieniężnych z powodu naruszeń opisanych w zgłoszeniu (art. 3 i art. 15 ust. 5 i 6 rozporządzenia nr 17).

Komisja wydaje decyzje dotyczące wyłączeń z reguły tylko wtedy, gdy dana sprawa ma szczególne znaczenie prawne, gospodarcze lub polityczne. W pozostałych przypadkach kończy ona postępowanie listem gwarancyjnym.

B.

Do jakiego urzędu należy złożyć wniosek lub dokonać zgłoszenia?

Wnioski i zgłoszenia składane są do urzędu właściwego dla danej sprawy. Komisja jest właściwa do stosowania reguł konkurencji Traktatu WE. Jednakże kompetencje dotyczące stosowania reguł konkurencji Porozumienia EOG są podzielone.

Kompetencje Komisji i Urzędu Nadzoru EFTA w zakresie stosowania reguł konkurencji EOG wynikają z art. 56 Porozumienia EOG. Zgłoszenia i wnioski, odnoszące się do ograniczających konkurencję porozumień, decyzji lub praktyk uzgodnionych, które są w stanie wpłynąć na handel między Państwami Członkowskimi, powinny być kierowane do Komisji, o ile ich skutki dla handlu między Państwami Członkowskimi lub dla konkurencji wewnątrz Wspólnoty nie są znaczące w rozumieniu Obwieszczenia Komisji z 1986 r. w sprawie porozumień o mniejszym znaczeniu(5). Ponadto wszystkie ograniczające konkurencję porozumienia, decyzje lub praktyki uzgodnione, które wpływają na handel między Państwem Członkowskim a jednym lub kilkoma Państwami EFTA, powinny być zgłaszane Komisji, o ile uczestniczące przedsiębiorstwa ponad 67 % swojego całego obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym uzyskują wewnątrz Wspólnoty(6). Jeżeli jednak te porozumienia, decyzje lub praktyki uzgodnione nie wpływają znacząco na handel między Państwami Członkowskimi lub dla konkurencji we Wspólnocie, wówczas zgłoszenie należy skierować do Urzędu Nadzoru EFTA. Wszystkie inne porozumienia, decyzje i praktyki uzgodnione, należące do zakresu stosowania art. 53 Porozumienia EOG, powinny być zgłaszane do Urzędu Nadzoru EFTA (patrz adres w załączniku III).

Wnioski o udzielenie atestu negatywnego dotyczące art. 54 Porozumienia EOG, powinny być wniesione do Komisji, jeżeli przedsiębiorstwo zajmuje pozycję dominującą jedynie we Wspólnocie, albo do Urzędu Nadzoru EFTA, jeżeli pozycję dominującą zajmuje jedynie na terytorium Państw EFTA lub na jego znacznej części. Jedynie w przypadku gdy przedsiębiorstwo zajmuje pozycję dominującą na obu obszarach należy stosować wskazane powyżej reguły odnoszące się do art. 53.

Komisja dokonuje oceny w oparciu o reguły konkurencji Traktatu WE. Jeżeli dany przypadek należy do zakresu stosowania Porozumienia EOG oraz Komisja jest za niego odpowiedzialna na mocy art. 56 powyższego Porozumienia, zastosuje równocześnie reguły zawarte w Porozumieniu EOG.

C.

Cel formularza

Formularz A/B zawiera wykaz pytań, informacji i dokumentów, na które należy odpowiedzieć lub które należy dostarczyć, jeżeli wnioskuje się:

– na podstawie art. 2 rozporządzenia nr 17 o wydanie atestu negatywnego dla porozumień między przedsiębiorstwami, dla decyzji związków przedsiębiorstw i praktyk uzgodnionych w odniesieniu do art. 85 ust. 1 Traktatu WE i/lub art. 53 ust. 1 Porozumienia EOG,

– o wyłączenie na podstawie art. 85 ust. 3 Traktatu WE i/lub art. 53 ust. 3 Porozumienia EOG porozumień między przedsiębiorstwami, decyzji związków przedsiębiorstw i praktyk uzgodnionych,

– o przeprowadzenie postępowania w sprawie sprzeciwu przewidzianego w niektórych rozporządzeniach Komisji dotyczących wyłączeń według kategorii.

Przy pomocy formularza A/B przedsiębiorstwa, które złożyły wniosek o wydanie atestu negatywnego, mogą jednocześnie dokonać zgłoszenia w celu otrzymania wyłączenia na wypadek, gdyby Komisja zdecydowała iż nie może udzielić atestu negatywnego.

Wnioski o wydanie atestu negatywnego i zgłoszenia dotyczące art. 85 Traktatu WE należy sporządzić w sposób wskazany w formularzu A/B (patrz art. 2 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia).

Ponadto formularz może być używany przez przedsiębiorstwa, które zgodnie z art. 2 rozporządzenia nr 17 chciałyby wnieść o udzielenie atestu negatywnego w związku z art. 86 Traktatu WE lub art. 53 Porozumienia EOG. Wnioskujący o atest negatywny w związku z art. 86 nie muszą stosować formularza A/B. Pomimo tego usilnie zaleca się im podawanie wszystkich wymaganych informacji, w celu zapewnienia, że wniosek zawiera kompletny opis stanu faktycznego (patrz art. 2 ust. 1 zdanie drugie rozporządzenia).

Wnioski lub zgłoszenia dokonywane na formularzu A/B wydanym przez EFTA są jednakowo ważne. Jednakże jeśli porozumienie, decyzja lub praktyka uzgodniona należą jedynie do zakresu stosowania art. 85 lub 86 Traktatu WE, nie mając żadnego znaczenia dla EOG, zaleca się używanie formularza utworzonego przez Komisję.

D.

Które rozdziały formularza należy wypełnić?

Operacyjna część formularza podzielona jest na cztery rozdziały. Przedsiębiorstwa, które chcą złożyć wniosek o wydanie atestu negatywnego lub dokonać zgłoszenia, wypełniają rozdziały I, II i IV. Wyjątek od tych zasad stanowią jedynie przypadki, w których przedmiotem wniosku lub zgłoszenia jest porozumienie o utworzeniu kooperacyjnych przedsiębiorstw wspólnych o charakterze strukturalnym, jeśli strony zamierzają skorzystać z przyspieszonego postępowania. W takich przypadkach należy wypełnić rozdziały I, III i IV.

W 1992 r. Komisja ogłosiła przyjęcie nowych wewnętrznych przepisów administracyjnych, według których niektóre wnioski oraz zgłoszenia - dotyczące kooperacyjnych przedsiębiorstw wspólnych o charakterze strukturalnym - mają być opracowywane w wyznaczonych terminach. W takich przypadkach Komisja informuje strony na piśmie w terminie dwóch miesięcy po wpłynięciu pełnego zgłoszenia o wynikach wstępnego badania stanu faktycznego oraz o dalszym przebiegu postępowania administracyjnego i jego przewidywanym czasie trwania.

Powyższe pismo w zależności od okoliczności danej sprawy może mieć różną treść:

– w przypadkach, które nie stwarzają żadnych problemów, Komisja potwierdza w liście gwarancyjnym, że porozumienie jest zgodne z art. 85 ust. 1 lub ust. 3,

– jeżeli nie jest możliwe wydanie listu gwarancyjnego, ponieważ sprawę należy uregulować formalną decyzją, Komisja powiadamia strony o swoim zamiarze wydania w drodze decyzji udzielenia lub odrzucenia wyłączenia,

– jeżeli Komisja ma poważne wątpliwości dotyczące zgodności porozumienia z regułami konkurencji, to w piśmie do stron zapowiada szczegółowe badanie, które w konkretnej sprawie może prowadzić do wydania decyzji zakazującej, decyzji dotyczącej wyłączenia połączonego z obowiązkami lub podlegającego warunkom lub zwykłej decyzji dotyczącej wyłączenia przedmiotowego porozumienia.

Nowe postępowanie przyspieszone, które jest stosowane od dnia 1 stycznia 1993 r., opiera się całkowicie na zasadzie samodyscypliny. Termin dwóch miesięcy od wpłynięcia pełnego zgłoszenia, przewidziany na wstępne badanie sprawy, nie ma charakteru terminu ustawowego i nie jest prawnie wiążący. Jednakże Komisja dołoży wszelkich starań w celu dotrzymania tego terminu. Komisja zastrzega sobie ponadto prawo rozszerzenia postępowania przyspieszonego na inne formy współpracy między przedsiębiorstwami.

Kooperacyjnymi przedsiębiorstwami wspólnymi o charakterze strukturalnym są przedsiębiorstwa, które prowadzą do istotnych zmian struktury i organizacji majątku stron porozumienia. Takie zmiany mogą nastąpić ponieważ wspólne przedsiębiorstwa przejmują lub rozszerzają dotychczasową działalność przedsiębiorstw dominujących lub ponieważ w ich interesie rozwijają nową działalność. Działania te odznaczają się tym, że angażowane są znaczne aktywa finansowe, rzeczowe i/lub niematerialne, jak prawa własności intelektualnej i know how. Strukturalne przedsiębiorstwa wspólne prowadzą działalność zwykle w średnim lub długim okresie.

Pojęcie to obejmuje niektóre przedsiębiorstwa wspólne o "częściowych funkcjach", które same nie wchodząc na rynek, przejmują jedną lub kilka szczególnych funkcji w zakresie działalności przedsiębiorstwa dominującego, w szczególności w zakresie badań i rozwoju i/lub produkcji. Oprócz tego obejmuje także takie przedsiębiorstwo wspólne "wszystkie funkcje", których działalność powoduje koordynację zachowania konkurencyjnego niezależnych przedsiębiorstw, w szczególności stron przedsiębiorstwa wspólnego w stosunkach wzajemnych lub w stosunku do przedsiębiorstwa wspólnego.

W celu dotrzymania wewnętrznego terminu ważne jest, aby Komisja wraz ze zgłoszeniem dysponowała wszystkimi istotnymi informacjami, których zebrania można oczekiwać od zgłaszających i które są dla Komisji konieczne do oceny wpływu danego działania na konkurencję. Formularz A/B zawiera w związku z tym specjalną sekcję (rozdział III), która musi być wypełniona jedynie przez osoby zgłaszające kooperacyjne przedsiębiorstwa wspólne o charakterze strukturalnym i zamierzające skorzystać z przyspieszonego postępowania.

Osoby, które zgłaszają kooperacyjne przedsiębiorstwa wspólne, które zamierzają rościć sobie prawo do skorzystania z wyżej wymienionego postępowania przyspieszonego powinny zatem wypełnić rozdziały I, III i IV. Rozdział III zawiera szereg szczegółowych pytań, które Komisja potrzebuje do oszacowania właściwego(-ych) rynku(-ów) i pozycji stron przedsiębiorstwa wspólnego na tym zajmowanym(-ych) rynku(-ach).

W przypadku gdy strony nie zamierzają rościć sobie prawa do skorzystania z postępowania przyspieszonego w sprawie ich przedsiębiorstwa wspólnego o charakterze strukturalnym, powinny wypełnić rozdział I, II i IV formularza. Rozdział II zawiera o wiele węższy katalog pytań dotyczących właściwego(-ych) rynku(-ów) i pozycji stron na tym rynku(-ach), lecz wystarczający, aby Komisja mogła rozpocząć badanie sprawy i wszcząć dochodzenie.

E.

Wymóg kompletnych informacji

Otrzymanie przez Komisję ważnego zgłoszenia ma dwa skutki. Po pierwsze, w przypadku wniosków o wyłączenia zapewnia ono od chwili jego wpłynięcia do Komisji ochronę przed nałożeniem kary finansowej (art. 15 ust. 5 rozporządzenia nr 17). Po drugie Komisja może dopiero po wpłynięciu ważnego zgłoszenia udzielić wyłączenia na podstawie art. 85 ust. 3 Traktatu WE i/lub art. 53 ust. 3 Porozumienia EOG. Poza tym wyłączenie staje się skuteczne dopiero z chwilą wpłynięcia ważnego zgłoszenia(7). Chociaż obowiązek prawny dokonywania zgłoszeń nie istnieje, to porozumienia, decyzje lub praktyki uzgodnione, które wchodzą w zakres stosowania art. 85 ust. 1 Traktatu WE i/lub 53 ust. 1 Porozumienia EOG, mogą być uznane przez sąd krajowy za nieważne na podstawie art. 85 ust. 2 Traktatu WE lub 53 ust. 2 Porozumienia EOG, dopóki nie zostały zgłoszone, a zatem nie mogą być wyłączone(8).

Jeżeli przedsiębiorstwo rości sobie prawo do skorzystania z wyłączenia grupowego w drodze postępowania w sprawie sprzeciwu, to termin, w którym Komisja musi dokonać sprzeciwu wobec wyłączenia grupowego, rozpoczyna bieg dopiero od chwili wpłynięcia ważnego zgłoszenia. To samo dotyczy terminu dwumiesięcznego, który wyznaczono służbom Komisji na dokonanie wstępnego badania wniosków o wydanie atestów negatywnych i zgłoszeń dotyczących kooperacyjnych przedsiębiorstw wspólnych o charakterze strukturalnym, które mogą skorzystać z postępowania przyspieszonego.

Ważny wniosek lub zgłoszenie oznacza, że wniosek lub zgłoszenie nie jest niekompletne (art. 3 ust. 1 rozporządzenia). Od zasady tej wprowadzono dwa wyjątki. Po pierwsze, jeżeli informacje lub dokumenty wymagane w niniejszym formularzu nie są wystarczająco dostępne wnioskodawcy lub zgłaszającemu w całości lub w części, Komisja nawet w przypadku braku tych informacji traktuje taki wniosek lub zgłoszenie jako kompletne, a zatem ważne, jeżeli wnioskodawca lub zgłaszający uzasadni brak informacji i przedstawi możliwie jak najlepsze informacje szacunkowe podając źródła. Ponadto należy podać, gdzie Komisja może uzyskać brakujące informacje lub dokumenty. Po drugie, Komisja żąda tylko informacji, które mają znaczenie oraz które są niezbędne dla wyjaśnienia sprawy. W niektórych przypadkach nie wszystkie informacje wymagane w formularzu będą niezbędne. Dlatego też Komisja może zwolnić strony od udzielania określonych informacji (art. 3 ust. 3 rozporządzenia). Przepis ten pozwala tak kształtować wnioski i zgłoszenia w zależności od sprawy, aby zawierały one jedynie bezwzględnie konieczne informacje. W ten sposób przedsiębiorstwa, w szczególności małe i średnie, mają być uwolnione od niepotrzebnego obciążeń administracyjnych. Jeżeli z tego powodu wnioskodawca lub zgłaszający nie przedłoży określonych informacji lub dokumentów wymaganych w formularzu, to musi we wniosku lub w zgłoszeniu wskazać powody, dla których jego zdaniem dane informacje nie mają znaczenia dla wyjaśnienia sprawy przez Komisję.

W przypadku gdy Komisja stwierdzi, że informacje zawarte we wniosku lub zgłoszeniu nie są kompletne w istotnym punkcie, to w terminie miesiąca od otrzymania wniosku lub zgłoszenia powiadamia o tym pisemnie wnioskodawcę lub zgłaszającego i wskazuje, jakich danych brakuje. W takich przypadkach wniosek lub zgłoszenie staje się skuteczne dopiero w dniu, w którym Komisja uzyska kompletne informacje. Jeżeli Komisja w terminie miesiąca nie poinformowała wnioskodawcy lub zgłaszającego o tym, że wniosek lub zgłoszenie jest niekompletne w istotny sposób, to wniosek lub zgłoszenie uważa się za kompletne i skuteczne (art. 4 rozporządzenia).

Przedsiębiorstwo powiadamia Komisję o ważnych zmianach rzeczywistej sytuacji, włącznie z tymi, które nastąpiły po złożeniu wniosku lub zgłoszenia. W szczególności należy bez wezwania i niezwłocznie informować o wszystkich zmianach porozumień, decyzji lub praktyk, które są przedmiotem wniosku lub zgłoszenia (art. 4 ust. 3 rozporządzenia). Jeżeli nie poinformowano Komisji o zmianie znaczących okoliczności, co może skutkować między innymi bezskuteczność decyzji dotyczącej atestu negatywnego lub cofnięcie decyzji dotyczącej wyłączenia(9) udzielonej na podstawie zgłoszenia.

F.

Wymóg udzielania rzetelnych informacji

Oprócz wymogu kompletności należy zapewnić, aby dostarczone informacje były rzetelne (patrz art. 3 ust. 1 rozporządzenia). Zgodnie z art. 15 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 17 Komisja może na przedsiębiorstwa lub związki przedsiębiorstw nałożyć w drodze decyzji karę finansową w wysokości do 5.000 ECU, jeżeli we wniosku lub zgłoszeniu umyślnie lub niedbale podano informacje nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd. Takie informacje uważa się ponadto za niekompletne (por. art. 4 ust. 4 rozporządzenia), zatem strony nie mogą skorzystać z postępowania w sprawie sprzeciwu lub z postępowania przyspieszonego (patrz powyżej pkt E).

G.

Kto może złożyć wniosek lub dokonać zgłoszenia?

Każde przedsiębiorstwo, które jest stroną porozumienia, decyzji lub praktyki w rozumieniu art. 85 lub 86 Traktatu WE i art. 53 lub 54 Porozumienia EOG, może wnosić o udzielenie atestu negatywnego, w związku z art. 85 Traktatu WE i art. 53 Porozumienia EOG, lub dokonać zgłoszenia wnosząc o wyłączenie. Związek przedsiębiorstw może złożyć wniosek lub dokonać zgłoszenia odnośnie do podjętych decyzji lub praktyk dokonanych w ramach swojej działalności.

W związku z porozumieniami oraz praktykami uzgodnionymi między przedsiębiorstwami wszystkie strony składają zazwyczaj wspólny wniosek albo dokonują wspólnego zgłoszenia. Jakkolwiek Komisja zaleca usilnie taki sposób postępowania, ponieważ w takim wniosku lub zgłoszeniu przedstawia się jej stanowiska wszystkich przedsiębiorstw stron w porozumieniu, działanie to nie jest obowiązkowe. Jeśli jednak jedna ze stron porozumienia złoży wniosek lub dokona zgłoszenia tylko we własnym imieniu, to powinna powiadomić o tym wszystkie pozostałe strony porozumienia, decyzji lub praktyki (art. 1 ust. 3 rozporządzenia). Może również doręczyć im kopie wypełnionego formularza lub zgłoszenia, w których w określonych przypadkach usunięto uprzednio poufne informacje i tajemnice handlowe (patrz poniżej część operacyjna pytanie 1.2).

W przypadku złożenia wspólnego wniosku lub wspólnego zgłoszenia powszechną praktyką stało się wyznaczanie wspólnego przedstawiciela, który przy składaniu wniosku lub zgłoszenia i w późniejszych kontaktach z Komisją działa w imieniu wszystkich stron (art. 1 ust. 4 rozporządzenia). Także i w tym przypadku nie jest to obowiązkowe. Każde spośród przedsiębiorstw, które składają wniosek lub dokonują zgłoszenia, może także samo podpisać wniosek lub zgłoszenie w ramach swoich indywidualnych uprawnień.

H.

Jak należy składać wniosek i dokonywać zgłoszenia

Wnioski i zgłoszenia należy składać w jednym z języków urzędowych Wspólnoty Europejskiej lub w języku Państwa EFTA (patrz art. 2 ust. 4 i 5 rozporządzenia). W celu umożliwienia szybkiego prowadzenia postępowania, wskazane jest jednak używanie we wnioskach i zgłoszeniach do Urzędu Nadzoru EFTA możliwie jednego z języków urzędowych Państw EFTA lub języka roboczego Urzędu Nadzoru EFTA, czyli języka angielskiego. Dla wniosków i zgłoszeń do Komisji należy wybrać jeden z języków urzędowych Wspólnoty Europejskiej lub język roboczy Urzędu Nadzoru EFTA. Język ten dla wnioskodawcy lub zgłaszającego staje się także językiem postępowania.

Formularz A/B nie jest formularzem, który ma zostać wypełniony. Przedsiębiorstwa są jedynie zobowiązane w swoich wnioskach i zgłoszeniach podać informacje wymagane w formularzu, przestrzegając przy tym numerów poszczególnych rozdziałów i sekcji, podpisać deklarację według sekcji 19 poniżej oraz załączyć wymagane dokumenty towarzyszące.

Dokumenty towarzyszące należy składać w języku oryginalnym. Jeżeli nie jest on językiem urzędowym Wspólnoty, to dokumenty należy przetłumaczyć na język postępowania (art. 2 ust. 4 rozporządzenia). Dokumenty towarzyszące można dostarczyć w oryginale lub jako kopie oryginału.

Wszystkie informacje wymagane w formularzu muszą dotyczyć, o ile nie wskazano inaczej, roku kalendarzowego poprzedzającego rok dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku. Jeżeli informacje te nie są wystarczająco dostępne (np. jeżeli okresy obrachunkowe nie pokrywają się z rokiem kalendarzowym lub jeżeli brak jest jeszcze danych z ostatniego roku), to należy podać najnowsze informacje, którymi się dysponuje, i wskazać powody, dla których nie można przedstawić informacji z ostatniego roku kalendarzowego.

Dane finansowe można podawać w walucie, w której złożono sprawozdanie przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw zbadane przez biegłego rewidenta, lub w ecu. W ostatnim przypadku należy podać kurs zastosowany przy przeliczaniu.

Wnioski i zgłoszenia składa się w siedemnastu egzemplarzach, a dokumenty towarzyszące tylko w trzech egzemplarzach.

Wniosek lub zgłoszenie należy skierować do:

Komisja Wspólnot Europejskich

Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji (DG IV)

Sekretariat

200, Rue de la Loi

B-1049 Bruksela,

lub doręczyć w dni robocze w godzinach urzędowania pod adres:

Komisja Wspólnot Europejskich

Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji (GD IV)

Sekretariat

158, Avenue de Cortenberg

B-1040 Bruksela.

I.

Poufność

Zgodnie z art. 214 Traktatu WE, art. 20 rozporządzenia nr 17, art. 9 protokółu nr 23 do Porozumienia EOG, zgodnie z art. 122 Porozumienia EOG i art. 20 i 21 rozdział II protokołu nr 4 do Porozumienia między Państwami EFTA o ustanowieniu Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości, Komisja, Państwa Członkowskie, Urząd Nadzoru EFTA i Państwa EFTA są zobowiązane do nieujawniania informacji, które są objęte tajemnicą zawodową. Z drugiej strony, Komisja zgodnie z rozporządzeniem nr 17 przed wydaniem korzystnej decyzji ma obowiązek opublikować streszczenie wniosku lub zgłoszenia. W tej publikacji Komisja musi " ........uwzględnić uzasadnione interesy przedsiębiorstw w zachowaniu ich tajemnic handlowych" (art. 19 ust. 3 rozporządzenia nr 17, patrz też art. 21 ust. 3 w związku z publikowaniem decyzji). Jeżeli przedsiębiorstwo jest zdania, że w wyniku opublikowania informacji, które musi ono udostępnić, albo w wyniku ujawnienia ich w inny sposób osobom trzecim, zostaną naruszone jego interesy, to powinno przekazać te informacje w odrębnym Załączniku, na każdej stronie należy zamieścić oznaczenie "tajemnica handlowa". Przy czym należy również podać, dlaczego informacji wskazanych jako poufne lub tajne nie wolno publikować ani ujawniać w inny sposób. (Patrz też sekcję 5 części operacyjnej, gdzie prosi się o nie poufne streszczenie wniosku lub zgłoszenia).

J.

Dalszy tok postępowania

Wniosek lub zgłoszenie rejestrowane jest w sekretariacie Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji (DG IV). Datę otrzymania przez Komisję (lub datę stempla pocztowego w przypadku przesłania listem poleconym) uważa się za skuteczną datę złożenia wniosku lub dokonania zgłoszenia (art. 4 ust. 1 rozporządzenia). Do niekompletnych wniosków i zgłoszeń stosuje się jednak reguły specjalne (patrz powyżej w punkcie E).

Komisja potwierdza pisemnie otrzymanie wszystkich wniosków i zgłoszeń podając numer akt. Danego numeru akt należy używać w całej dalszej korespondencji dotyczącej wniosku lub zgłoszenia. Potwierdzenie otrzymania nie przesądza kwestii skuteczności wniosku lub zgłoszenia.

Komisja może od stron i od osób trzecich, w zależności od okoliczności na podstawie artykułów 11-14 rozporządzenia nr 17, uzyskiwać dalsze informacje oraz przedkładać propozycje zmian do porozumień, aby były one możliwe do zaakceptowania. Komisja może również w części C Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich opublikować krótkie obwieszczenie wstępne, w którym podaje nazwy zainteresowanych przedsiębiorstw, grup, do których one należą, sektorów gospodarki, których to dotyczy, i rodzaj porozumień, a także wzywa strony trzecie do ustosunkowania się (patrz poniżej część operacyjna sekcja 5).

W przypadku wniosku w celu przeprowadzenia postępowania w sprawie sprzeciwu, Komisja może odmówić zgłoszonemu porozumieniu przyznania korzyści wynikających z wyłączenia grupowego. Jeżeli Komisja złoży sprzeciw i dopóki nie cofnie takiego sprzeciwu, to dane zgłoszenie będzie traktowane jako wniosek o wyłączenie indywidualne.

Jeżeli Komisja po zbadaniu wniosku o wydanie atestu negatywnego lub wyłączenia zamierza rozpatrzyć go pozytywnie w drodze formalnej decyzji, to zgodnie z art. 19 ust. 3 rozporządzenia nr 17 musi opublikować streszczenie wniosku i wezwać strony trzecie do zajęcia stanowiska. Następnie Komisja przedkłada wstępny projekt decyzji do konsultacji Komitetowi Doradczemu ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominującej, który składa się z urzędników właściwych władz Państw Członkowskich (art. 10 rozporządzenia nr 17) w dziedzinie praktyk ograniczających konkurencję i monopoli, a który w przypadku stosowania Porozumienia EOG zostaje rozszerzony o przedstawicieli Urzędu Nadzoru EFTA i Państw EFTA, którzy otrzymali wcześniej kopię wniosku lub zgłoszenia. Dopiero wtedy, Komisja może przyjąć zamierzoną decyzję, o ile nie wystąpiły okoliczności, które skłoniły ją do zmiany zamiaru.

Sprawę pozostawia się bez formalnego rozpoznania, na przykład wtedy, gdy porozumienia zostały już objęte wyłączeniem grupowym lub jeżeli, przynajmniej w danych okolicznościach, nie wymagają podejmowania działań przez Komisję w tym czasie. W takich przypadkach wysyła się listy gwarancyjne. List gwarancyjny nie jest wprawdzie decyzją Komisji, informuje jednak strony o tym, jak departamenty Komisji oceniają sprawę w oparciu o znane im fakty, co oznacza, że Komisja może w razie potrzeby - na przykład, gdy zarzuca się nieważność umowy na podstawie art. 85 ust. 2 Traktatu WE i/lub na podstawie art. 53 ust. 2 Porozumienia EOG - podjąć odpowiednią decyzję wyjaśniającą sytuację prawną.

K.

Pojęcia stosowane w części operacyjnej formularza

Porozumienie: Wyraz "porozumienie" obejmuje wszystkie formy porozumień, a więc porozumienia między przedsiębiorstwami, decyzje związków przedsiębiorstw i praktyki uzgodnione.

Rok: Wszystkie odniesienia do wyrazu "rok" w formularzu oznaczają, o ile nie zastrzeżono inaczej, rok kalendarzowy.

Grupa: Powiązanie grupowe w rozumieniu niniejszego formularza ma miejsce wtedy, gdy jedno przedsiębiorstwo:

– posiada więcej niż połowę kapitału lub aktywów innego przedsiębiorstwa,

– dysponuje więcej niż połową praw głosu w innym przedsiębiorstwie,

– ma prawo mianować więcej niż połowę członków rady nadzorczej, zarządu lub organów ustawowo uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorstwa, lub

– jest uprawnione do prowadzenia spraw innego przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwo, które jest wspólnie kontrolowane przez kilka innych przedsiębiorstw (przedsiębiorstwo wspólne), stanowi część grupy każdego z tych przedsiębiorstw.

Rynek właściwy produktów: Zgodnie z pytaniami 6.1 oraz 11.1 niniejszego formularza zgłaszający musi zdefiniować rynek(-i) właściwy produktów i rynki usług, których porozumienie może dotyczyć. Definicja(-je) ta służy jako podstawa szeregu dalszych pytań w niniejszym formularzu. Do definicji podanej przez strony zgłaszające niniejszy formularz odsyła w słowach "rynek(-i) właściwy produktów". Określenie to może odnosić się zarówno do rynku produktów, jak i usług.

Rynek właściwy geograficznie: Zgodnie z pytaniami 6.2 oraz 11.2 niniejszego formularza zgłaszający musi zdefiniować rynek(-i) właściwy geograficznie, którego porozumienie może dotyczyć. Definicja(-je) ta służy jako podstawa szeregu dalszych pytań zawartych w niniejszym formularzu. Do definicji podanej przez zgłaszającego niniejszy formularz odsyła w słowach "rynek(-i) właściwy geograficznie".

Rynek właściwy produktów i geograficznie: Poprzez powiązanie odpowiedzi udzielonych na pytanie 6 oraz 11 strony podają swoje definicje rynku(-ów) właściwego, którego(-ych) dotyczy porozumienie. Definicje te służą jako podstawa szeregu dalszych pytań zawartych w niniejszym formularzu. Do definicji podanej przez zgłaszającego niniejszy formularz odsyła w słowach "rynek(-i) właściwy produktów i geograficznie".

Zgłoszenie: Niniejszy formularz może być użyty jako wniosek o wydanie atestu negatywnego i/lub jako zgłoszenie wraz z wnioskiem o dokonanie wyłączenia. Wyraz "zgłoszenie" dotyczy zarówno wniosku, jak i zgłoszenia.

Strony lub strona zgłaszająca: Wyraz "strona" odnosi się do wszystkich przedsiębiorstw, które są stronami zawartego zgłoszonego porozumienia. Ze względu na to, iż zgłoszenia może dokonać jedynie jedno przedsiębiorstwo będące stroną porozumienia, pojęcie "strona zgłaszająca" odnosi się tylko do przedsiębiorstwa(-w), które faktycznie dokonało(-ły) zgłoszenia.

CZĘŚĆ OPERACYJNA

PROSZĘ OZNACZYĆ PIERWSZĄ STRONĘ SWOJEGO PODANIA SŁOWAMI "WNIOSEK O UDZIELENIE ATESTU NEGATYWNEGO/ZGŁOSZENIE ZGODNE Z FORMULARZEM A/B"

Rozdział  I

Sekcje dotyczące stron, ich grup i porozumienia

(wypełnić przy każdym zgłoszeniu)

Sekcja  I

Wskazanie przedsiębiorstw lub osób dokonujących zgłoszenia

1.1. Proszę wymienić przedsiębiorstwa, w imieniu których dokonuje się zgłoszenia oraz proszę podać ich ustawową nazwę lub nazwę handlową wraz z formą skrótową lub zazwyczaj używaną (jeżeli jest ona inna niż nazwa ustawowa).

1.2. Proszę potwierdzić, na wypadek, gdyby zgłoszenie było dokonane tylko w imieniu jednego lub niektórych przedsiębiorstw stron porozumienia, że pozostałe przedsiębiorstwa zostały powiadomione o tym fakcie i proszę podać, czy otrzymały one kopie zgłoszenia, z których w danym przypadku usunięto poufne informacje i tajemnice handlowe(10) (w takim przypadku powinna zostać załączona do zgłoszenia kopia wydanej kopii zgłoszenia doręczonego innym przedsiębiorstwom).

1.3. W przypadku dokonywania wspólnego zgłoszenia: czy ustanowiono(11) wspólnego przedstawiciela(12)?

Jeśli tak, to proszę podać szczegóły wymagane przez ppkt 1.3.1-1.3.3 poniżej.

Jeśli nie, to proszę podać, czy umocowano przedstawiciela do działania w imieniu każdej lub jednej ze stron porozumienia zaznaczając kogo on reprezentuje.

1.3.1. Nazwisko przedstawiciela.

1.3.2. Adres przedstawiciela.

1.3.3. Numer telefonu i numer faksu przedstawiciela.

1.4. W przypadku ustanowienia jednego lub kilku przedstawicieli należy załączyć do zgłoszenia kopię pełnomocnictwa do działania na rzecz przedsiębiorstw(-a) zgłaszających(-ego).

Sekcja  2

Informacje o stronach porozumienia i grupach, do których należą

2.1. Proszę podać nazwy i adresy stron zgłoszonego porozumienia oraz państwo ich utworzenia.

2.2. Proszę podać dane dotyczące rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej każdej ze stron zgłoszonego porozumienia.

2.3. Proszę podać dla każdej ze stron porozumienia nazwisko osoby, z którą należy się kontaktować, włącznie z jej adresem, numerem telefonu i numerem faksu oraz stanowiskiem zajmowanym w przedsiębiorstwie.

2.4. Proszę wskazać grupy przedsiębiorstw, do których należą strony zgłoszonego porozumienia. Proszę podać dane o ich obszarach działalności oraz o obrotach każdej grupy osiąganych na całym świecie(13).

Sekcja  3

Kwestie proceduralne

3.1. Czy w związku z niniejszym zgłoszeniem zwróciliście się Państwo w sposób formalny do innych urzędów ochrony konkurencji lub czy zamierzacie to zrobić? Jeśli tak, proszę o bliższe określenie tych urzędów, osób lub departamentów opracowujących sprawę oraz rodzaju kontaktów. Proszę także podać, o ile są Państwu znane, dane dotyczące wcześniejszych postępowań lub formalnych kontaktów z Komisją i/lub Urzędem Nadzoru EFTA oraz wcześniejszych postępowań przed krajowymi urzędami lub sądami na obszarze Wspólnoty lub EFTA, których przedmiotem było niniejsze porozumienie lub porozumienia z nim związane.

3.2. Proszę w danym przypadku krótko uzasadnić powody, które przemawiają za pilnym rozpatrzeniem sprawy.

3.3. Komisja oświadczyła, że zgłoszenia, które nie mają szczególnego politycznego, gospodarczego lub prawnego znaczenia dla Wspólnoty, będą uregulowane w drodze listu gwarancyjnego(14). Czy zadowala Państwa list gwarancyjny? Jeżeli Państwa zdaniem występują szczególne okoliczności, w których nie jest wskazane uregulowanie sprawy w ten sposób, to proszę to uzasadnić.

3.4. Czy zamierzają Państwo przedstawić dodatkowe, obecnie jeszcze nie podane fakty lub argumenty, a jeśli tak, to których punktów one dotyczą?(15).

Sekcja  4

Dokładna charakterystyka porozumienia

4.1. Proszę wyjaśnić rodzaj, treść i cele zgłaszanego porozumienia.

4.2. Proszę sporządzić wykaz poszczególnych przepisów porozumienia, które mogą ograniczyć wolność samodzielnego podejmowania decyzji handlowych przez strony, na przykład dotyczących:

- cen skupu i sprzedaży, rabatów lub innych warunków wymiany handlowej,

- ilości towarów, które mają być wyprodukowane lub usługi, które mają być oferowane,

- rozwoju technicznego lub inwestycji,

- wyboru rynków lub źródeł zaopatrzenia,

- zaopatrywania się u stron trzecich lub sprzedaży stronom trzecim,

- stosowania takich samych warunków do dostaw towarów lub usług ekwiwalentnych,

- odrębnego lub łącznego oferowania różnych usług.

Jeżeli rościcie sobie Państwo prawo do zastosowania procedury w sprawie sprzeciwu, to proszę wskazać w wykazie szczególnie takie ograniczenia konkurencji, które wykraczają poza te, które w zostały już automatycznie wyłączone przez odpowiednie przepisy.

4.3. Proszę podać, między którymi Państwami Członkowskimi Wspólnoty i/lub Państwami EFTA(16) mógłby zostać naruszony handel w wyniku zawartych porozumień. Proszę uzasadnić swoją odpowiedź na to pytanie, w danym przypadku w oparciu o dane dotyczące obrotów handlowych. Proszę także podać, czy zostanie naruszony handel między Wspólnotą lub terytorium EOG a państwami trzecimi, oraz proszę uzasadnić swoją odpowiedź.

Sekcja  5

Streszczenie jawne

Wkrótce po otrzymaniu zgłoszenia Komisja opublikuje krótkie obwieszczenie, w którym wezwie strony trzecie do ustosunkowania się do zgłoszonego porozumienia(17). Ze względu na to, że celem Komisji przy publikowaniu wstępnego, nieformalnego obwieszczenia jest uzyskanie uwag stron trzecich możliwie jak najszybciej od chwili wpłynięcia zgłoszenia, to z reguły obwieszczenie publikuje się bez uprzedniego przedkładania go do zaopiniowania zgłaszającym stronom. Dane wymagane w niniejszej sekcji znajdą się w nieformalnym obwieszczeniu wstępnym, jeżeli Komisja zdecyduje się je opublikować. Dlatego ważne jest, aby odpowiedzi Państwa nie zawierały tajemnic handlowych lub innych poufnych informacji.

1. Proszę podać nazwy i adresy stron zgłoszonego porozumienia oraz grup przedsiębiorstw, do których należą.

2. Proszę krótko określić rodzaj i cel porozumienia. Streszczenie to nie powinno przekraczać 100 słów.

3. Proszę wskazać sektory produktów, których dotyczy porozumienie.

Rozdział  II

Sekcje dotyczące właściwego rynku

(podaje się we wszystkich zgłoszeniach - z wyjątkiem dotyczących strukturalnych przedsiębiorstw wspólnych, w przypadku których wniesiono o przeprowadzenie przyspieszonego postępowania)

Sekcja  6

Rynek właściwy

Rynek właściwy produktów obejmuje wszystkie towary i/lub usługi, które ze względu na ich właściwości, ceny i przeznaczenie uważane są przez konsumentów za wymienne lub substytucyjne.

Następujące czynniki uważa się zazwyczaj za mające znaczenie dla wyznaczenia rynku właściwego produktów i powinny one zostać uwzględnione w niniejszej analizie(18):

– stopień fizycznego podobieństwa między danymi towarami/usługami,

– różnice w końcowym zastosowaniu przewidzianym dla tych towarów,

– różnice cenowe między dwoma towarami,

– koszty przestawienia między dwoma potencjalnie konkurującymi towarami,

– przekazane lub utrwalone preferencje konsumentów jednego rodzaju lub grupy towarów w stosunku do innego rodzaju lub grupy towarów,

– stosowane w całej branży klasyfikacje towarów (na przykład klasyfikacje stowarzyszenia handlowego).

Rynek właściwy geograficznie obejmuje obszar, na którym dane przedsiębiorstwa oferują i gdzie panują dostatecznie jednolite warunki konkurencji oraz który można odróżnić od obszarów sąsiadujących w szczególności ze względu na wyraźnie odmienne warunki konkurencji.

Do czynników istotnych dla dokonania oceny rynku właściwego geograficznie należą między innymi rodzaj i właściwości danych towarów, istnienie barier dostępu do rynku lub preferencje konsumentów, odczuwalne różnice między udziałem przedsiębiorstw w rynku lub znaczne różnice cen między sąsiadującymi obszarami, a także koszty transportu.(19)

6.1. Proszę omówić, uwzględniając powyższe kwestie, definicję rynku właściwego/rynków właściwych produktów, które zdaniem stron powinny być podstawą badania zgłoszenia przez Komisję.

Proszę podać w swojej odpowiedzi podstawy założeń lub stwierdzeń i proszę omówić, w jaki sposób uwzględniono czynniki wskazane powyżej. W szczególności proszę wskazać poszczególne towary, których porozumienie dotyczy bezpośrednio lub pośrednio, oraz proszę podać te kategorie towarów, które uznaliście Państwo w swojej definicji rynku za substytucyjne.

W poniższych pytaniach definicja ta określana jest jako "rynek(-i) właściwy(-e) produktów".

6.2. Proszę wyjaśnić definicję rynku właściwego/rynków właściwych geograficznie, które zdaniem Państwa powinny być podstawą badania zgłoszenia przez Komisję. Proszę podać w swojej odpowiedzi podstawy założeń lub stwierdzeń i proszę omówić, w jaki sposób uwzględniono czynniki wskazane powyżej. Proszę wskazać przede wszystkim te państwa, w których strony prowadzą działalność na ryku właściwym/rynkach właściwych produktów, a jeżeli jesteście Państwo zdania, że rynek właściwy/rynki właściwe geograficznie wykraczają poza Państwa Członkowskie WE lub EFTA, w których strony porozumienia działają, to proszę uzasadnić tę ocenę.

W poniższych pytaniach definicja ta będzie określana jako "rynek właściwy/rynki właściwe geograficznie".

Sekcja  7

Członkowie grup przedsiębiorstw, działający na tych samych rynkach co strony porozumienia

7.1. Proszę wymienić w stosunku do każdej strony zgłoszonego porozumienia wszystkie przedsiębiorstwa należące do tej samej grupy, które:

7.1.1. działają na rynku właściwym/rynkach właściwych produktów;

7.1.2. działają na rynku sąsiadującym z rynkiem(-ami) właściwym(-mi) produktów (tzn. na rynkach towarów i/lub usług, które są niepełnymi lub częściowymi substytutami towarów lub usług, które zostały uwzględnione w Państwa definicji rynku(-ów) właściwego(-ych) produktów).

Przedsiębiorstwa te należy wskazać także wtedy, gdy sprzedają one dany towar w obszarach geograficznych innych niż te, na których działają strony zgłoszonego porozumienia. Proszę podać nazwę, miejsce utworzenia, konkretny towar i terytorialny zakres działalności każdego przedsiębiorstwa należącego do grupy.

Sekcja  8

Pozycja stron na rynku właściwym produktów

Informacje wymagane w niniejszej sekcji dotyczą grup, do których należą strony. Nie wystarczy więc podanie informacji o poszczególnych przedsiębiorstwach będących stronami zgłoszonego porozumienia.

8.1. W odniesieniu do każdego rynku właściwego produktu zdefiniowanego w Państwa odpowiedzi na pytanie nr 6.1 proszę podać następujące informacje:

8.1.1. udział stron na rynku(-ach) właściwym(-ych) geograficznie w ostatnich trzech latach;

8.1.2. jeżeli różnią się od siebie, to udział w rynku stron a) na terytorium EOG, b) we Wspólnocie, c) na terytorium Państw EFTA oraz d) w każdym Państwie Członkowskim Wspólnoty w ostatnich trzech latach(20). W przypadku udziału w rynku niższym niż 20 % proszę tylko podać, w jakich przedziałach zawierają się: 0-5 %, 5-10 %, 10-15 % i 15-20 %.

W celu udzielenia odpowiedzi na te pytania można obliczyć udział w rynku według wartości albo wielkości. Dane liczbowe należy uzasadnić, tzn. w każdej odpowiedzi należy podać całkowitą wartość/wielkość rynkową wraz ze sprzedażą/obrotem każdej ze stron. Ponadto należy podać źródło lub źródła informacji (np. oficjalne statystyki, szacunki itd.) i w miarę możliwości udostępnić kopie dokumentów, z których zaczerpnięto te informacje.

Sekcja  9

Pozycja konkurentów i klientów na rynku właściwym produktów

Informacje wymagane w niniejszej sekcji podaje się w odniesieniu do wszystkich stron łącznie, a nie w odniesieniu do poszczególnych przedsiębiorstw będących bezpośrednio stronami zgłoszonego porozumienia.

W odniesieniu do wszystkich rynków właściwych produktów i geograficznie, w których strony mają łącznie więcej niż 15 % udziału w rynku, należy odpowiedzieć na następujące pytania:

9.1. Proszę wskazać pięciu najważniejszych konkurentów stron. Proszę opisać każde z tych przedsiębiorstw i podać możliwie jak najlepsze prognozy dotyczące jego udziału w rynku(-ach) właściwym(-ych) geograficznie. Proszę podać również adres, numer telefonu i numer faksu oraz w miarę możliwości nazwisko osoby, z którą należy kontaktować się w każdym wskazanym przedsiębiorstwie.

9.2. Proszę opisać pięciu najważniejszych klientów każdej ze stron. Proszę podać nazwę, adres, numer telefonu i numer faksu oraz nazwisko osoby, z którą należy się kontaktować.

Sekcja  10

Wejście na rynek i potencjalna konkurencja ze względu na produkty i z geograficznego punktu widzenia

W odniesieniu do każdego rynku właściwego produktów i geograficznie, w którym strony mają więcej niż 15 % udziału w rynku, należy odpowiedzieć na następujące pytania:

10.1. Proszę opisać różne czynniki, które w niniejszym przypadku wpływają na dostęp do rynku(-ach) właściwym(-ych) produktów (tzn. jakie istniejące bariery utrudniają wejście na te rynki przedsiębiorstwu, które nie produkuje jeszcze towarów na rynku właściwym/rynkach właściwych produktów). W danym przypadku należy uwzględnić, co następuje:

- w jakim stopniu na wejście na rynek wpływa wymóg posiadania państwowego pozwolenia lub wszelkiego rodzaju normy? Czy istnieje kontrola wejścia na rynek regulowana ustawowo lub w inny sposób?

- w jakim stopniu dostępność surowców wpływa na wejście na rynek?

- w jakim stopniu na wejście na rynek wpływa okres obowiązywania umów między przedsiębiorstwem a jego dostawcami i/lub odbiorcami?

- jaką rolę odgrywają na tych rynkach badania i rozwój, w szczególności udzielanie patentów, know-how i innych praw.

10.2. Proszę opisać różne czynniki, które w niniejszym przypadku wpływają na dostęp do rynku właściwego/rynków właściwych geograficznie z geograficznego punktu widzenia (tzn. jakie okoliczności utrudniają rozszerzenie swojej sprzedaży na rynk(-i) właściwy(-e) geograficznie przedsiębiorstwu, które już produkuje lub dystrybuuje na rynku(-ach) właściwym(-ych) produktów, ale poza rynkiem(-ami) właściwym(-ymi) geograficznie). Proszę uzasadnić swoją odpowiedź, a w danym przypadku proszę omówić znaczenie następujących czynników:

- barier handlowych nałożonych przez prawo, jak cła, kontyngenty itd.,

- lokalnych różnic lub wymogów technicznych,

- polityki zaopatrzenia,

- istnienia odpowiednich i dostępnych miejscowych infrastruktur dystrybucji i handlu detalicznego,

- kosztów transportu,

- ustalonych preferencji konsumentów wobec lokalnych marek lub towarów,

- języka.

10.3. Czy w ostatnich trzech latach na geograficznych obszarach, na których strony sprzedają swoją wyroby, nowe przedsiębiorstwa weszły na rynek właściwy/rynki właściwe produktów? Proszę podać informacje w odniesieniu zarówno do produktów, jak i do obszarów geograficznych. Jeżeli tak, to proszę opisać dane przedsiębiorstwo/przedsiębiorstwa (jeżeli to możliwe, to proszę podać nazwę, adres, numer telefonu i numer faksu oraz osobę, z która można kontaktować się) oraz podać możliwie jak najlepsze prognozy Państwa danego udziału w rynku właściwym/rynkach właściwych produktów i geograficznie.

Rozdział  III

Sekcje dotyczące rynku jedynie dla strukturalnych przedsiębiorstw wspólnych, w przypadku których wnosi się o przyspieszone postępowanie

Sekcja  11

Rynek właściwy

Rynek właściwy produktów obejmuje wszystkie produkty i/lub usługi, które ze względu na ich właściwości, ceny i przeznaczenie uważane są przez konsumentów za wymienne lub substytucyjne.

Następujące czynniki uważa się zazwyczaj za mające znaczenie dla wyznaczenia rynku właściwego produktów i powinny one zostać uwzględnione w niniejszej analizie(21):

– stopień fizycznego podobieństwa między danymi towarami/usługami,

– różnice w końcowym zastosowaniu przewidzianym dla tych towarów,

– różnice cenowe między dwoma towarami,

– koszty przestawienia między dwoma potencjalnie konkurującymi towarami,

– przekazane lub utrwalone preferencje konsumentów jednego rodzaju kategorii lub grupy produktów w stosunku do innego rodzaju kategorii lub grupy produktów,

– branżowe lub podobne klasyfikacje produktów (na przykład klasyfikacje stowarzyszenia handlowego).

Rynek właściwy geograficznie obejmuje obszar, na którym dane przedsiębiorstwa oferują towary lub usługi oraz panują dostatecznie jednolite warunki konkurencji i który można odróżnić od obszarów sąsiadujących w szczególności ze względu na wyraźnie odmienne warunki konkurencji.

Do czynników istotnych dla dokonania oceny rynku właściwego geograficznie należą między innymi rodzaj i właściwości danych towarów lub usług, istnienie barier dostępu do rynku lub preferencje konsumentów, odczuwalne różnice między udziałami w rynku lub znaczne różnice cen między sąsiadującymi obszarami, a także koszty transportu(21).

Część 11.1

Analiza rynku właściwego przez strony zgłaszające

11.1.1. Proszę omówić, uwzględniając powyższe kwestie, definicję rynku(-ach) właściwym(-ych) produktów, które zdaniem stron powinny być podstawą badania zgłoszenia przez Komisję.

Proszę podać w swojej odpowiedzi podstawy założeń lub stwierdzeń i proszę omówić, w jaki sposób uwzględniono czynniki wskazane powyżej.

W poniższych pytaniach definicja ta określana jest jako "rynek właściwy/rynki właściwe produktów".

11.1.2. Proszę omówić definicję rynku(-ach) właściwym(-ych) geograficznie, które zdaniem stron powinny być podstawą badania zgłoszenia przez Komisję.

Proszę podać w swojej odpowiedzi podstawy założeń lub stwierdzeń i proszę omówić, w jaki sposób uwzględniono czynniki wskazane powyżej.

Część 11.2

Pytania dotyczące rynku/rynków właściwych produktów i geograficznie

Odpowiedzi na następujące pytania pozwolą Komisji zbadać, czy podane przez Państwa w sekcji 11.1 definicje rynku właściwego produktów i geograficznie są zgodne z powyższymi pojęciami.

Definicja rynku produktów

11.2.1. Proszę wyliczyć charakterystyczne produkty lub usługi, których zgłoszone porozumienie dotyczy w sposób bezpośredni lub pośredni.

11.2.2. Proszę wyliczyć kategorie produktów i/lub usług, które zdaniem stron zgłaszających są łatwo wymienne z produktami lub usługami wskazanymi w pytaniu nr 11.2.1. Jeżeli w odpowiedzi na pytanie nr 11.2.1 wskazano więcej niż jeden produkt, to proszę sporządzić wykaz dla każdego produktu.

Produkty wskazane w tym wykazie powinny być zamieszczone kolejno odpowiednio do ich stopnia substytucyjności, rozpoczynając od najpełniejszego substytutu produktu stron, a kończąc na najmniej doskonałym substytucie(22).

Proszę omówić, w jaki sposób czynniki istotne dla zdefiniowania rynku właściwego produktów zostały uwzględnione przy sporządzaniu tego wykazu i przy ustalaniu kolejności produktów/usług.

Definicja rynku geograficznego

11.2.3. Proszę wyliczyć wszystkie kraje, w których strony działają na rynku właściwym/rynkach właściwych produktów. Jeżeli strony działają we wszystkich krajach określonej grupy państw lub obszaru gospodarczego (przykładowo w całej Wspólnocie lub EFTA, na całej Europejskim Obszarze Gospodarczym, na całym świecie), to wystarczy wskazać dany obszar.

11.2.4. Proszę omówić, w jaki sposób strony produkują lub sprzedają swoje towary w każdym z tych poszczególnych państw lub obszarów (np. produkcja lokalna, dystrybucja poprzez lokalne kanały dystrybucji, dystrybucja poprzez importerów i przedstawicieli handlowych z lub bez praw wyłączności).

11.2.5. Czy w przypadku towarów i usług tworzących rynek właściwy produktów istnieją znaczące przepływy handlowe i) między Państwami Członkowskimi (proszę wskazać dane Państwa Członkowskie podając szacunkowy udział przywozu w całkowitej sprzedaży w każdym Państwie Członkowskim, w którym strony działają) oraz ii) między całą Wspólnotą lub częścią Wspólnoty a wszystkimi Państwami EFTA lub ich częścią, iii) między Państwami EFTA (proszę także tutaj podać szacunkowy udział przywozu w całkowitej sprzedaży w każdym Państwie EFTA, w którym strony działają), iv) między całym terytorium EOG lub jego częścią a innymi państwami (proszę ponownie podać szacunkowy udział przywozu w całkowitej sprzedaży)?

11.2.6. Jakie przedsiębiorstwa produkujące poza Wspólnotą lub terytorium EOG sprzedają w Państwach Członkowskich, w których strony produkują lub sprzedają dane towary? W jaki sposób te przedsiębiorstwa zbywają swoje towary? Czy występują przy tym różnice między poszczególnymi Państwami Członkowskimi i/lub Państwami EFTA?

Sekcja  12

Członkowie grup przedsiębiorstw , które działają na tych samych rynkach co strony zgłoszonego porozumienia

12.1. Proszę wymienić w stosunku do każdej strony zgłoszonego porozumienia wszystkie przedsiębiorstwa należące do tej samej grupy, które:

12.1.1. działają na rynku(-ach) właściwym(-ych) produktów;

12.1.2. działają na rynku sąsiadującym z rynkiem(-ami) właściwym(-ymi) produktów (tzn. na rynkach towarów lub usług, które są niepełnymi lub częściowymi substytutami(23) towarów lub usług, które zostały uwzględnione w Państwa definicji rynku właściwego/rynków właściwych produktów);

12.1.3. działają na rynkach, które w stosunku do rynku(-ach) właściwym(-ych) produktów znajdują się na wcześniejszym lub późniejszym etapie cyklu produkcji i dystrybucji.

Przedsiębiorstwa te należy wskazać także wtedy, gdy dany produkt lub usługa sprzedają w obszarach geograficznych innych niż te, na których działają strony zgłoszonego porozumienia. Proszę podać nazwę, siedzibę, konkretny towar i geograficzny zakres działalności każdego członka grupy przedsiębiorstw.

Sekcja  13

Pozycja stron na rynkach właściwych produktów

Dane wymagane w niniejszej sekcji dotyczą grup, do których należą strony. Nie wystarczy więc podanie informacji o poszczególnych przedsiębiorstwach będących bezpośrednio stronami zgłoszonego porozumienia.

13.1. W odniesieniu do każdego rynku właściwego towarów zdefiniowanego w Państwa odpowiedzi na pytanie nr 11.1.2 proszę podać następujące informacje:

13.1.1. udziały stron w rynku właściwym/rynkach właściwych geograficznie w ostatnich trzech latach;

13.1.2. jeżeli różnią się od siebie, to udziały stron w rynku a) na całym terytorium EOG, b) we Wspólnocie, c) na obszarze Państw EFTA oraz d) w każdym Państwie Członkowskim i w każdym Państwie EFTA w ostatnich trzech latach(24). W przypadku udziałów w rynku niższych niż 20 % proszę tylko podać, w jakich przedziałach się zawierają: 0-5 %, 5-10 %, 10-15 % i 15-20 %.

W celu udzielenia odpowiedzi na te pytania można obliczyć udział w rynku według wartości albo wielkości. Dane liczbowe należy uzasadnić, tzn. w każdej odpowiedzi należy podać całą wartość rynkową/wielkość wraz ze sprzedażą/obrotem każdej ze stron. Ponadto należy podać źródła informacji i w miarę możliwości przedstawić kopie dokumentów, z których zaczerpnięto te informacje.

13.2. Czy udziały w rynku ustalone zgodnie z pytaniem nr 13.1 różniłyby się o więcej niż 5 %, jeżeli zostałyby obliczone na innej podstawie niż przyjęta przez strony (inaczej formułując: jaka liczba wynikłaby z obliczenia udziałów według wartości, jeśli strony dokonały obliczeń na podstawie wielkości)? W wypadku gdyby różnica wynosiła więcej niż 5 %, proszę podać żądaną informację zarówno w oparciu o wartość, jak i w oparciu o wielkość.

13.3. Proszę podać możliwie jak najlepszą prognozę obecnego stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych stron oraz ogólnie całej branży na rynku(-ach) właściwym(-ych) produktów i geograficznie.

Sekcja  14

Pozycja konkurentów i klientów na rynku(-ach) właściwym(-ych) produktów

Informacje wymagane w niniejszej sekcji dotyczą grup przedsiębiorstw, do których należą strony, a nie odnośnie do poszczególnych przedsiębiorstw będących bezpośrednio stronami zgłoszonego porozumienia.

W odniesieniu do (wszystkich) rynków właściwych produktów i geograficznie, w których strony mają łącznie więcej niż 10 % udziałów w rynku na całym terytorium EOG, we Wspólnocie, na obszarze EFTA lub w Państwie Członkowskim, należy odpowiedzieć na następujące pytania:

14.1. Proszę wskazać tych konkurentów stron na rynku właściwym/rynkach właściwych produktów, którzy w Państwie Członkowskim Wspólnoty, Państwie Członkowskim EFTA, na terytorium EFTA, na terytorium EOG lub na całym świecie mają udział w rynku większy niż 10 %. Proszę opisać każde przedsiębiorstwo i podać możliwie jak najlepszą prognozę dotyczącą jego udziału w rynku(-ach) właściwym(-ych) właściwych geograficznie. Proszę podać również adres, numer telefonu i numer faksu oraz w miarę możliwości nazwisko osoby, z którą należy się kontaktować we wskazanym przedsiębiorstwie.

14.2. Proszę opisać rodzaj popytu na rynku(-ach) właściwym(-ych) produktu. Na przykład, czy na rynku istnieje wielu czy nie wielu kupujących, czy istnieją różne kategorie kupujących, czy organy lub służby władz publicznych występują jako ważni nabywcy?

14.3. Proszę opisać pięciu największych klientów każdej ze stron na każdym rynku(-ach) właściwym(-ych) produktów. Proszę podać nazwę, adres, numer telefonu i numer faksu oraz nazwisko osoby, z którą należy się kontaktować.

Sekcja  15

Wejście na rynek i potencjalna konkurencja

W odniesieniu do każdego rynku właściwego/wszystkich rynków właściwych produktów, w których strony mają łącznie więcej niż 10 % udziałów w rynku na całym terytorium EOG, we Wspólnocie, na terytorium EFTA lub w Państwie Członkowskim WE lub EFTA, należy odpowiedzieć na następujące pytania:

15.1. Proszę opisać różne czynniki, które w niniejszym przypadku wpływają na dostęp do rynku właściwego/rynków właściwych produktów. W danym przypadku należy uwzględnić, co następuje:

- w jakim stopniu na wejście na rynek wpływa wymóg posiadania państwowego zezwolenia lub wszelkiego rodzaju normy? Czy istnieje prawna lub regulacyjna kontrola wejścia na rynek?

- w jakim stopniu dostępność surowców wpływa na wejście na rynek?

- w jakim stopniu na wejście na rynek wpływa okres obowiązywania umów między przedsiębiorstwem a jego dostawcami/lub odbiorcami?

- jaką rolę odgrywają na tych rynkach badania i rozwój, w szczególności udzielanie patentów, know-how i innych praw.

15.2. Czy w ostatnich trzech latach na obszarach geograficznych, na których strony sprzedają swoje wyroby, nowe przedsiębiorstwa weszły na rynek(-i) właściwy(-e) produktów? Jeżeli tak, to proszę opisać dane przedsiębiorstwo(-a) (nazwę, adres, numer telefonu i numer faksu oraz, o ile to możliwe, osobę, z którą można się kontaktować) oraz podać możliwie jak najlepsze Państwa prognozy danego udziału w rynku w każdym Państwie Członkowskim i każdym Państwie EFTA, w którym działają, oraz w całej Wspólnocie, na całym terytorium EFTA i na terytorium EOG.

15.3. Proszę podać Państwa możliwie jak najlepsze prognozy dotyczące minimalnej wielkości przy wchodzeniu na rynek(-i) właściwy(-e) produktów wyrażonej w udziale w rynku, który należy osiągnąć, aby przedsiębiorstwo mogło działać w sposób przynoszący zysk.

15.4. Czy istnieją znaczące bariery dostępu do rynku, które spółkom działającym na rynku(-ach) właściwym(-ych) produktów:

15.4.1. w Państwie Członkowskim lub EFTA, utrudniają sprzedaż do innych części EOG,

15.4.2. poza terytorium EOG, utrudniają dostawy do terytorium EOG lub jego części?

Proszę uzasadnić swoje odpowiedzi, a w danym przypadku proszę omówić znaczenie następujących czynników:

- barier handlowych nałożonych przez prawo, jak cła, kontyngenty itd.,

- lokalnych różnic lub szczególnych wymogów technicznych,

- polityki zaopatrzenia,

- istnienia odpowiednich i dostępnych lokalnych infrastruktur dystrybucji i handlu detalicznego,

- kosztów transportu,

- ustalonych preferencji konsumentów lokalnych marek lub produktów,

- języka.

Rozdział  IV

Sekcje końcowe

Należy wypełnić w każdym zgłoszeniu

Sekcja  16

Powody wniosku o udzielenie atestu negatywnego

Jeżeli wnoszą Państwo o udzielenie atestu negatywnego, to proszę podać, co następuje:

16.1. Dlaczego składają Państwo wniosek? Jakie przepisy lub jakie skutki porozumienia mogłyby Państwa zdaniem nasunąć pytanie zgodności z regułami konkurencji Wspólnoty i/lub Porozumienia EOG? Celem niniejszej podpozycji jest stworzenie Komisji możliwości stwierdzenia, jakie wątpliwości związane z porozumieniem lub działaniem skłoniły Państwa do wyjaśnienia sprawy w drodze atestu negatywnego.

W poniższych trzech odniesieniach proszę podać fakty i powody, z których państwa zdaniem wynika brak zastosowania tutaj art. 85 ust. 1 lub 86 TWE i/lub art. 53 ust. 1 lub 54 Porozumienia EOG, tzn.:

16.2. dlaczego porozumienia lub działania nie mają na celu albo nie powodują skutku zapobiegania, ograniczenia lub zakłócenia konkurencji wewnątrz Wspólnoty lub na terytorium Państw EFTA, albo dlaczego Państwa przedsiębiorstwo nie zajmuje pozycji dominującej lub dlaczego jego działanie nie stanowi nadużycia takiej pozycji; i/lub

16.3. dlaczego porozumienia lub działania nie mają na celu albo nie wywołują skutku zapobiegania, ograniczenia lub zakłócenia konkurencji na terytorium EOG, albo dlaczego Państwa przedsiębiorstwo nie zajmuje pozycji dominującej lub dlaczego jego działanie nie stanowi nadużycia takiej pozycji; i/lub

16.4. dlaczego porozumienie lub działanie nie jest w stanie w odczuwalnym stopniu naruszyć handlu między Państwami Członkowskimi lub między Wspólnotą a jednym lub kilkoma Państwami EFTA lub między Państwami EFTA?

Sekcja  17

Powody występowania o wyłączenie

W przypadku gdy zgłaszacie Państwo porozumienie, nawet jeśli czynicie to z ostrożności, aby uzyskać wyłączenie na podstawie art. 85 ust. 3 TWE i/lub art. 53 ust. 3 Porozumienia EOG, proszę przedstawić, w jakim zakresie:

17.1. porozumienie przyczynia się do polepszenia produkcji lub dystrybucji i/lub popierania postępu technicznego lub gospodarczego. Proszę podać w szczególności, dlaczego korzyści tych należy oczekiwać jako skutek wynikającego ze współpracy; np. czy strony posiadają wzajemnie uzupełniające się systemy technologiczne lub dystrybucji, w związku z którymi można oczekiwać znacznych efektów synergii? (Jeśli tak, to proszę podać jakie.) Proszę podać również, czy w związku z badaniem wykonania przedsięwzięcia i oczekiwanych z tego korzyści strony sporządziły pewne dokumenty lub analizy i czy te dokumenty lub analizy zawierają szacunkowe prognozy wynikających z tego oszczędności lub wydajności. W danym przypadku proszę dostarczyć kopie tych dokumentów lub analiz;

17.2. konsumentom przysługują odpowiednie udziały w korzyściach powstających z tego ulepszenia lub postępu;

17.3. wszystkie przepisy porozumienia ograniczające konkurencję są niezbędne do osiągnięcia celów wskazanych w 17.1 (jeżeli wnieśli Państwo o przeprowadzenie postępowania w sprawie sprzeciwu, to szczególnie ważne jest, aby podali Państwo i uzasadnili te ograniczenia konkurencji, które wykraczają poza ograniczenia już automatycznie wyłączone w odpowiednich rozporządzeniach). Proszę wyjaśnić, dlaczego wskazane przez Państwa w odpowiedzi na pytanie nr 17.1 korzyści wynikające z porozumienia bez i) zawarcia całego porozumienia lub ii) bez wskazanych w odpowiedzi na pytanie nr 4.2 klauzul lub przepisów nie mogłyby zostać osiągnięte lub nie tak szybko tak skutecznie lub tylko po wyższych kosztach lub z mniejszym prawdopodobieństwem ich osiągnięcia;

17.4. porozumienie nie eliminuje konkurencji w znacznej części w odniesieniu do danych towarów lub usług.

Sekcja  18

Dokumenty towarzyszące

Kompletne zgłoszenie należy sporządzić zgodnie z przepisami i przedłożyć w jednym egzemplarzu. Musi ono zawierać ostateczną wersję wszystkich porozumień, które są przedmiotem zgłoszenia. Do zgłoszenia należy załączyć:

a) szesnaście kopii zgłoszenia;

b) trzy kopie sprawozdań z działalności i rocznych sprawozdań finansowych wszystkich stron porozumienia, decyzje lub praktyki z ostatnich trzech lat;

c) trzy kopie aktualnych wewnętrznych lub zewnętrznych długookresowych analiz rynkowych lub dokumentów dotyczących planów, które służą ocenie lub analizie rynku/rynków, na które mają wpływ warunki konkurencji, konkurentów (aktualnych lub potencjalnych) oraz sytuacji rynkowej. Na każdym dokumencie należy zaznaczyć nazwisko oraz pozycję autora;

d) trzy kopie sprawozdań i analiz, które zostały sporządzone przez lub dla urzędnika(-ów) lub dyrektora(-ów) w celu dokonania oceny lub analizy zgłaszanego porozumienia.

Sekcja  19

Deklaracja

Zgłoszenie należy zakończyć następującą deklaracją, która musi zostać podpisana przez wszystkich zgłaszających albo w ich imieniu(25):

"Niżej podpisani oświadczają, że informacje zawarte w niniejszym zgłoszeniu zostały podane zgodnie z całkowitą posiadaną wiedzą i są zgodne z prawdą, oraz że załączono kompletne kopie wszystkich wymaganych w formularzu A/B dokumentów będących w posiadaniu grupy przedsiębiorstw, do którego należy(-ą) zgłaszające strony, jeżeli były one jemu/im dostępne, oraz że każdą ocenę szacunkową oznaczono i że stanowią one możliwie jak najlepsze prognozy danych faktów i że każda opinia przedstawiona jest w sposób uczciwy.

Niżej podpisani oświadczają, że znana im jest treść przepisów art. 15 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady nr 17.

Miejsce i data:

Podpisy:"

Proszę podać nazwisko(-a) i funkcje osoby(-ób) podpisujących wniosek lub zgłoszenie.

______

(1) Patrz: wykaz Państw Członkowskich i Państw EFTA w załączniku III.

(2) Zamieszczone w załączniku I.

(3) Patrz: załącznik II.

(4) Patrz: załącznik II.

(5) Dz.U. C 231 z 12.9.1986, str. 2.

(6) Do celów definicji "obrotu" w tym znaczeniu patrz art. 2-4 protokołu 22 do Porozumienia EOG zamieszczonego w załączniku I.

(7) Z zastrzeżeniem przepisów szczególnych przewidzianych w art. 4 ust. 2 rozporządzenia nr 17.

(8) Odnośnie dalszych szczegółów skutków niedokonania zgłoszenia porównaj Obwieszczenie Komisji o współpracy między sądami narodowymi a Komisją (Dz.U. C 39 z 13.2.1993, str. 6).

(9) Patrz art. 8 ust. 3 lit. a) rozporządzenia nr 17.

(10) Komisja jest świadoma, że w wyjątkowych przypadkach nie będzie możliwe powiadomienie uczestników, którzy nie dokonują zgłoszenia, o dokonanym zgłoszeniu lub przekazanie im kopii zgłoszenia. Może mieć to miejsce na przykład wtedy, gdy zgłasza się porozumienie wzorcowe zawarte z dużą liczbą przedsiębiorstw. W takim przypadku należy podać, dlaczego nie można było zastosować zwykłego postępowania.

(11) Uwaga: Nie jest obowiązkowe ustanawianie przedstawiciela do wypełnienia i/lub dostarczenia zgłoszenia. W punkcie tym tylko wtedy wymaga się wskazania przedstawiciela, jeżeli zgłaszający zdecydowali się ustanowić takiego przedstawiciela.

(12) Uwaga: W tym kontekście przedstawicielem jest pojedyncza osoba (albo jedno przedsiębiorstwo), której zgłaszający formalnie zlecili dokonanie zgłoszenia w ich imieniu. Od tego należy odróżnić przypadek, gdy zgłoszenie podpisywane jest przez członka zarządu danego przedsiębiorstwa. W takim przypadku nie ustanowiono przedstawiciela.

(13) W celu obliczenia obrotu w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym patrz art. 3 protokołu 22 do Porozumienia EOG.

(14) Patrz: ust. 14 Obwieszczenia o współpracy między Komisją a sądami Państw Członkowskich w zakresie stosowania art. 85 i 86 Traktatu (Dz.U. C 39 z 13.2.1993, str. 6).

(15) Uwaga: Jeżeli zgłaszający w chwili zgłoszenia podali żądane w niniejszym formularzu informacje dostępne im na warunkach, których spełnienia można od nich oczekiwać, to okoliczność, że strony zamierzają wkrótce przedstawić następne fakty lub dokumentację, nie ma wpływu na ważność zgłoszenia w chwili jego wpłynięcia oraz na początek biegu dwumiesięcznego terminu, jeżeli w przypadku strukturalnego przedsiębiorstwa wspólnego wniesiono o przyspieszone postępowanie.

(16) Patrz wykaz w załączniku II.

(17) Przykład takiej informacji zamieszczono w załączniku I niniejszego formularza. Należy ją odróżniać od formalnej informacji, którą publikuje się zgodnie z art. 19 ust. 3 rozporządzenia 17. Informacja według art. 19 ust. 3 jest względnie szczegółowa i zawiera wskazówki dotyczące obecnego stanowiska Komisji wobec danej sprawy. W niniejszej sekcji wymaga się jedynie danych, które zostaną wykorzystane we wstępnej krótkiej informacji, a nie w informacji na podstawie art. 19 ust. 3.

(18) Wyliczenie to nie jest jednak wyczerpujące i zgłaszający mogą wskazać inne czynniki.

(19) Wyliczenie to nie jest jednak wyczerpujące i zgłaszający mogą wskazać inne czynniki.

(20) Jeżeli np. rynek właściwy geograficznie zostanie zdefiniowany jako rynek światowy, to należy podać dane dotyczące Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wspólnoty, obszaru Państw EFTA i każdego Państwa Członkowskiego. W przypadku gdy jako rynek właściwy geograficznie podano Wspólnotę, to należy podać dane dotyczące Europejskiego Obszaru Gospodarczego i każdego Państwa Członkowskiego Państw EFTA. Jeżeli rynek zdefiniowano jako krajowy, to należy podać dane Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wspólnoty, obszaru Państw EFTA.

(21) Wyliczenie to nie jest jednak wyczerpujące i zgłaszający mogą wskazać inne czynniki.

(22) "Produkty łatwo wymienne" i "najpełniejszy substytut i najmniej doskonały substytut": te definicje są właściwe dla wypełniających Rozdział III formularza, tj. zgłaszających strukturalnych przedsiębiorstw wspólnych wnoszących o procedurę przyspieszoną. W stosunku do każdego produktu (pojęcie to odnosi się tutaj do produktów i usług) istnieje grupa substytutów, które mogą zastąpić ten pierwszy produkt. Grupa ta obejmuje wszystkie produkty, które w mniejszym lub większym stopniu zaspokajają tę samą potrzebę konsumentów, co pierwszy produkt. Do niej zalicza się bardzo bliskie ("pełne") substytuty, na które konsumenci przestawiają się natychmiast w przypadku nieznacznego wzrostu ceny pierwszego produktu, a także bardzo dalekie ("najmniej substytutywne") substytuty, na które konsumenci przestawiają się tylko w przypadku bardzo poważnego wzrostu ceny pierwszego produktu. Przy definiowaniu rynku właściwego i obliczaniu udziałów w rynku Komisja uwzględnia tylko te produkty, które są łatwo wymienne z pierwszym produktem. Przy czym chodzi tu o produkty, na które konsumenci przestawiają się w przypadku nieznacznego, ale jednak zauważalnego wzrostu ceny pierwszego produktu (ok. 5 %). Założenie to pozwala Komisji ocenić pozycję uczestników na rynku właściwym, który obejmuje wszystkie produkty wzajemnie łatwo wymienne.

Przy czym Komisja nie lekceważy faktu, że na zachowanie konkurencyjne stron mogą mieć wpływ produkty mało substytutywne, tzn. takie, na które konsumenci nie przestawiają się w przypadku nieznacznego, ale jednak zauważalnego wzrostu ceny produktu, o którym mowa (ok. 5 %). Tego rodzaju skutki uwzględnia się, gdy zdefiniowano już rynek właściwy i określono udziały w rynku. Dlatego Komisja potrzebuje zarówno danych o produktach łatwo wymiennych, jak i o mało substytutywnych.

Przykład: Dwa przedsiębiorstwa, oba produkujące luksusowe zegarki, zawierają porozumienie dotyczące badań i rozwoju. Produkowane przez nich zegarki sprzedawane są po cenach pomiędzy 1.800 a 2.000 ECU. W takim przypadku można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że oferowane przez innych producentów zegarki o tej samej lub podobnej klasie cenowej są łatwo wymienne z wyrobami przedsiębiorstw uczestniczących w porozumieniu. Należy je więc uwzględnić przy definiowaniu rynku właściwego produktów. Tanie zegarki, szczególnie wykonane z plastyku zegarki jednorazowe, są mało substytutywne, ponieważ nie jest prawdopodobne, aby potencjalni kupcy zegarków, które kosztują 2.000 ECU, nabywali zegarki po 20 ECU, jeżeli cena drogich zegarków wzrosłaby o 5 %.

(23) Substytutami częściowymi są produkty, które są wzajemnie wymienne tylko na określonych obszarach geograficznych, jedynie w określonej porze roku lub tylko do niektórych celów.

(24) Jeżeli np. rynek właściwy geograficznie zostanie zdefiniowany jako rynek światowy, to należy podać dane dotyczące terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wspólnoty, obszaru Państw EFTA i każdego Państwa Członkowskiego i Państwa EFTA. W przypadku gdy jako rynek właściwy geograficznie podano Wspólnotę, to należy podać dane dotyczące Europejskiego Obszaru Gospodarczego, obszaru Państw EFTA i każdego Państwa Członkowskiego i Państwa EFTA. Jeżeli rynek zdefiniowano jako krajowy, to należy podać dane Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wspólnoty i obszaru Państw EFTA.

(25) Niepodpisane wnioski i zgłoszenia są bezskuteczne.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

TEKSTY ART. 85 I ART. 86 TRAKTATU WE, ART. 53, 54 I ART. 56 POROZUMIENIA EOG ORAZ ART. 2-4 PROTOKOŁU 22 DO TEGO POROZUMIENIA

ART. 85 TRAKTATU WE
1.
Niezgodne ze wspólnym rynkiem i zakazane są wszelkie porozumienia między przedsiębiorstwami, wszelkie decyzje związków przedsiębiorstw i wszelkie praktyki uzgodnione, które mogą wpływać na handel między Państwami Członkowskimi i których celem lub skutkiem jest zapobieżenie, ograniczenie lub zakłócenie konkurencji wewnątrz wspólnego rynku, w szczególności te, które polegają na:

a) ustalaniu w sposób bezpośredni lub pośredni cen zakupu lub sprzedaży albo innych warunków transakcji;

b) ograniczaniu lub kontrolowaniu produkcji, rynków, rozwoju technicznego lub inwestycji;

c) podziale rynków lub źródeł zaopatrzenia;

d) stosowaniu wobec partnerów handlowych nierównych warunków do świadczeń równoważnych i stwarzaniu im przez to niekorzystnych warunków konkurencji;

e) uzależnianiu zawarcia kontraktów od przyjęcia przez partnerów zobowiązań dodatkowych, które ze względu na swój charakter lub zwyczaje handlowe nie mają związku z przedmiotem tych kontraktów.

2.
Porozumienia lub decyzje zakazane na mocy niniejszego artykułu są nieważne z mocy prawa.
3.
Jednakże postanowienia ustępu 1 mogą zostać uznane za niemające zastosowania do:

– każdego porozumienia lub kategorii porozumień między przedsiębiorstwami,

– każdej decyzji lub kategorii decyzji związków przedsiębiorstw,

– każdej praktyki uzgodnionej lub kategorii praktyk uzgodnionych,

które przyczyniają się do polepszenia produkcji lub dystrybucji produktów bądź do popierania postępu technicznego lub gospodarczego, przy zastrzeżeniu dla użytkowników słusznej części zysku, który z tego wynika, oraz bez:

a) nakładania na zainteresowane przedsiębiorstwa ograniczeń, które nie są niezbędne do osiągnięcia tych celów,

b) dawania przedsiębiorstwom możliwości eliminowania konkurencji w stosunku do znacznej części danych produktów.

ART. 86 TRAKTATU WE

Niezgodne ze wspólnym rynkiem i zakazane jest nadużywanie przez jedno lub więcej przedsiębiorstw pozycji dominującej na wspólnym rynku lub na znacznej jego części, w zakresie, w jakim może wpływać na handel między Państwami Członkowskimi.

Nadużywanie takie może polegać w szczególności na:

a) narzucaniu w sposób bezpośredni lub pośredni niesłusznych cen zakupu lub sprzedaży albo innych niesłusznych warunków transakcji,

b) ograniczaniu produkcji, rynków lub rozwoju technicznego ze szkodą dla konsumentów,

c) stosowaniu wobec partnerów handlowych nierównych warunków do świadczeń równoważnych i stwarzaniu im przez to niekorzystnych warunków konkurencji,

d) uzależnianiu zawarcia kontraktów od przyjęcia przez partnerów zobowiązań dodatkowych, które ze względu na swój charakter lub zwyczaje handlowe nie mają związku z przedmiotem tych kontraktów.

ART. 53 POROZUMIENIA EOG

1.
Niezgodne z funkcjonowaniem niniejszego Porozumienia i zakazane są następujące działania: wszelkie porozumienia między przedsiębiorstwami, decyzje podejmowane przez związki przedsiębiorstw oraz uzgodnione praktyki, które mogą wpływać negatywnie na handel między Umawiającymi się Stronami, których celem lub skutkiem jest zapobieżenie, ograniczenie lub zakłócenie konkurencji na obszarach objętych niniejszym Porozumienia, w szczególności te, które polegają na:

a) ustalaniu w sposób bezpośredni lub pośredni cen zakupu lub sprzedaży albo innych warunków transakcji;

b) ograniczaniu lub kontrolowaniu produkcji, rynków, rozwoju technicznego lub inwestycji;

c) podziale rynków lub źródeł zaopatrzenia;

d) stosowaniu wobec partnerów handlowych nierównych warunków do świadczeń równoważnych i stwarzaniu im przez to niekorzystnych warunków konkurencji;

e) uzależnianiu zawarcia kontraktów od przyjęcia przez partnerów zobowiązań dodatkowych, które ze względu na swój charakter lub zwyczaje handlowe nie mają związku z przedmiotem tych kontraktów.

2.
Porozumienia lub decyzje zakazane na mocy niniejszego artykułu są nieważne z mocy prawa.
3.
Jednakże postanowienia ustępu 1 mogą zostać uznane za nie mające zastosowania do:

– każdego porozumienia lub kategorii porozumień między przedsiębiorstwami,

– każdej decyzji lub kategorii decyzji związków przedsiębiorstw,

– każdej praktyki uzgodnionej lub kategorii praktyk uzgodnionych,

które przyczyniają się do polepszenia produkcji lub dystrybucji produktów bądź do popierania postępu technicznego lub gospodarczego, przy zastrzeżeniu dla użytkowników słusznej części zysku, który z tego wynika, oraz bez:

a) nakładania na zainteresowane przedsiębiorstwa ograniczeń, które nie są niezbędne do osiągnięcia tych celów,

b) dawania przedsiębiorstwom możliwości eliminowania konkurencji w stosunku do znacznej części danych produktów.

ART. 54 POROZUMIENIA EOG

Niezgodne z funkcjonowaniem niniejszego Porozumienia i zakazane jest nadużywanie przez jedno lub więcej przedsiębiorstw pozycji dominującej na terytorium objętym niniejszym Porozumieniem lub na znacznej jego części, w zakresie, w jakim może wpływać na handel między Umawiającymi się Stronami.

Nadużywanie takie może polegać w szczególności na:

a) narzucaniu w sposób bezpośredni lub pośredni niesłusznych cen zakupu lub sprzedaży albo innych niesłusznych warunków transakcji;

b) ograniczaniu produkcji, rynków lub rozwoju technicznego ze szkodą dla konsumentów;

c) stosowaniu wobec partnerów handlowych nierównych warunków do świadczeń równoważnych i stwarzaniu im przez to niekorzystnych warunków konkurencji;

d) uzależnianiu zawarcia kontraktów od przyjęcia przez partnerów zobowiązań dodatkowych, które ze względu na swój charakter lub zwyczaje handlowe nie mają związku z przedmiotem tych kontraktów.

ART. 56 POROZUMIENIA EOG

1.
Indywidualne przypadki, objęte art. 53, są rozstrzygane przez władze nadzoru zgodnie z następującymi postanowieniami:

a) indywidualne przypadki, mające wpływ tylko na handel między Państwami EFTA, rozstrzygane są przez Urząd Nadzoru EFTA;

b) bez uszczerbku dla lit. c), Organ Nadzorujący EFTA rozstrzyga, jak to określają postanowienia art. 58, protokołu 21 oraz przepisy przyjęte w celu ich wykonania, protokołu 23 oraz załącznika XIV, w odniesieniu do przypadków, gdy obroty odnośnych przedsiębiorstw na terytorium Państw EFTA są równe lub przekraczają 33 % ich obrotów na terytorium objętym niniejszym Porozumieniem;

c) Komisja WE rozstrzyga inne przypadki, jak i przypadki wymienione w lit. b), gdy dotyczy to handlu między Państwami Członkowskimi WE, biorąc pod uwagę postanowienia art. 58, protokołu 21, protokołu 23 oraz załącznika XIV.

2.
Indywidualne przypadki, objęte art. 54, są rozstrzygane przez władze nadzoru państwa, na którego terytorium stwierdzono istnienie pozycji dominującej. Reguły podane w ust. 1 lit. b) i c), stosuje się wówczas, gdy dominacja występuje na terytorium obu władz nadzoru.
3.
Indywidualne przypadki, objęte ust. 1 lit. c), których skutki dla handlu między Państwami Członkowskimi WE lub dla konkurencji wewnątrz Wspólnoty nie są odczuwalne, będą rozstrzygane przez Urząd Nadzoru EFTA.
4.
Terminy "przedsiębiorstwo" i "obrót" do celów niniejszego artykułu są zdefiniowane w protokole 22.

ART. 2, 3 I 4 PROTOKOŁU 22 DO POROZUMIENIA EOG

Artykuł  2

"Obrót" w znaczeniu użytym w art. 56 Porozumienia obejmuje kwoty pochodzące z działalności danego przedsiębiorstwa na terytorium objętym Porozumieniem uzyskane w roku poprzedzającym ze sprzedaży wyrobów oraz świadczonych usług realizowanych w ramach normalnego zakresu działalności przedsiębiorstwa po potrąceniu rabatów oraz podatku od wartości dodanej oraz innych podatków odnoszących się bezpośrednio do obrotu.

Artykuł  3

Zamiast obrotu mogą występować:

a) w odniesieniu instytucji kredytowych oraz innych instytucji finansowych, ich suma aktywów pomnożona przez wskaźnik stosunku między pożyczkami oraz zaliczkami udzielonymi instytucjom kredytowym i klientom w transakcjach zawieranych z rezydentami terytorium objętego Porozumieniem a całkowitą kwotą tych pożyczek i zaliczek;

b) w odniesieniu do instytucji ubezpieczeniowych wartość składek brutto otrzymanych od rezydentów terytorium objętego Porozumieniem, które ujmują wszystkie kwoty otrzymane i kwoty, które mają być otrzymane z tytułu umów ubezpieczeniowych wydanych przez lub w imieniu instytucji ubezpieczeniowych łącznie z wydatkowanymi składkami reasekuracyjnymi oraz po potrąceniu podatków oraz podatkopodobnymi wpłatami oraz obciążeniami podatkowymi odniesionymi do kwot indywidualnych składek lub do całkowitej wartości składek.

Artykuł  4
1.
Na zasadzie odstępstwa od definicji obrotu w zastosowaniu art. 56 Porozumienia, jaką zawiera art. 2 niniejszego Protokołu odnośny obrót stanowią:

a) jeżeli chodzi o umowy, decyzje związków przedsiębiorstw oraz praktyki uzgodnione dotyczące układów dystrybucyjnych oraz zaopatrzeniowych między nie konkurującymi przedsiębiorstwami w zakresie kwot pochodzących ze sprzedaży towarów lub świadczonych usług, które są przedmiotem zawartych kontraktów, porozumień, decyzji i praktyk oraz z tytułu pozostałych dóbr i usług uznanych przez użytkowników za równoważne z uwagi na ich właściwości oraz użytkowanie;

b) jeśli chodzi o umowy, decyzje związków przedsiębiorstw oraz praktyki uzgodnione dotyczące układów co do transferu technologicznego między nie konkurującymi przedsiębiorstwami w zakresie kwot pochodzących ze sprzedaży towarów lub świadczonych usług, które są wynikiem technologii stanowiącej przedmiot zawartych kontraktów, umów decyzji i praktyk oraz z tytułu kwot powstałych w wyniku sprzedaży tych towarów oraz usług, które to dobra i usługi transferowana technologia ma udoskonalić lub zamienić.

2.
Jednakże w przypadkach, kiedy w terminie wchodzenia w życie tych wspomnianych wyżej ustaleń i układów określonych w ust. 1 lit. a) i b) obroty odnoszące się do sprzedaży dóbr i usług nie są jeszcze ewidencjonowane, zastosowanie mają przepisy zawarte w artykule 2.

ZAŁĄCZNIK  II

WYKAZ WŁAŚCIWYCH AKTÓW

(na dzień 1 marca 1995 r.)

(Jeżeli uważacie Państwo, że możliwe jest, iż Wasze porozumienia nie wymagają zgłoszenia na mocy któregokolwiek z poniższych rozporządzeń lub obwieszczeń, może być wskazane dla Państwa otrzymanie kopii.)

ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZE(1)

Rozporządzenie Rady nr z dnia 6 lutego 1962 r.: pierwsze rozporządzenie wykonawcze do art. 85 i 86 Traktatu (Dz.U. 13 z 21.2.1962, str. 204/62, Specjalne Wydanie Angielskie 1959-1962, listopad 1972 r., str. 87) zmienione (Dz.U. 58 z 10.7.1962, str. 1655/62; Dz.U. 162 z 7. 11.1963, str. 2696/63; Dz.U. L 285 z 29.12.1971, str. 49; Dz.U. L 73 z 27.3.1972, str. 92; Dz.U. L 291 z 19.11.1979, str. 94 oraz Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 165).

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 3385/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie formy, treści oraz innych szczegółów wniosków i zgłoszeń przewidzianych w rozporządzeniu Rady nr 17.

ROZPORZĄDZENIA UDZIELAJĄCE WYŁĄCZENIA GRUPOWEGO W ODNIESIENIU DO SZEROKIEGO ZAKRESU POROZUMIEŃ

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1983/83 z dnia 22 czerwca 1983 r. w sprawie stosowania art. 85 ust. 3 Traktatu do kategorii porozumień o wyłączność dystrybucji (Dz.U. L 173 z 30.6.1983, str. 1, poprawione w Dz.U. L 281 z 13.10.1983, str. 24), jak również jak to rozporządzenie dostosowane do celów EOG (patrz: pkt 2 załącznika XIV do Porozumienia EOG).

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1984/83 z dnia 22 czerwca 1983 r. w sprawie stosowania art. 85 ust. 3 Traktatu do kategorii porozumień o wyłączność zakupu (Dz.U. L 173 z 30.6.1983, str. 5, poprawione w Dz.U. L 281 z 13.10.1983, str. 24), jak również to rozporządzenie dostosowane do celów EOG (patrz: pkt 3 załącznika XIV do Porozumienia EOG).

Zobacz również obwieszczenie Komisji dotyczące rozporządzeń (EWG) nr 1983/93 i (EWG) nr 1984/83 (Dz.U. C 101 z 13.04.1984, str. 2 i Dz.U. C 121 z 13.5.1992, str. 2).

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2349/84 z dnia 23 lipca 1984 r. w sprawie stosowania art. 85 ust. 3 Traktatu do niektórych kategorii porozumień dotyczących licencji na korzystanie z patentów, poprawione w Dz.U. L 113 z 26.4.1985, str. 34), zmienione (Dz.U. L 12 z 18.1.1995, str. 13), jak również to rozporządzenie dostosowane do celów EOG (patrz: pkt 5 załącznika XIV do Porozumienia EOG). Artykuł 4 tego rozporządzenia przewiduje procedurę w sprawie sprzeciwu.

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 123/85 z dnia 12 grudnia 1984 r. w sprawie stosowania art. 85 ust. 3 Traktatu do niektórych kategorii porozumień dotyczących dystrybucji i serwisowania pojazdów silnikowych (Dz.U. L 15 z 18.1.1985, str. 16); jak również to rozporządzenie dostosowane do celów EOG (patrz: pkt 5 załącznika XIV do Porozumienia EOG). Patrz również obwieszczenie Komisji dotyczące tego rozporządzenia (Dz.U. C 17 z 18.1.1985, str. 4 i Dz.U. C 329 z 18.12.1991, str. 20).

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 417/85 z dnia 19 grudnia 1985 r. w sprawie stosowania art. 85 ust. 3 Traktatu do kategorii porozumień specjalizacyjnych (Dz.U. L 53 z 22.2.1985, str. 1), zmienione (Dz.U. L 21 z 29.1.1993, str. 8), jak również to rozporządzenie dostosowane do celów EOG (patrz pkt 6 załącznika XIV do Porozumienia EOG). Artykuł 4 tego rozporządzenia przewiduje procedurę sprzeciwu.

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 418/85 z dnia 19 grudnia 1984 r. w sprawie stosowania art. 85 ust. 3 Traktatu do kategorii porozumień badawczo-rozwojowych (Dz.U. L 53 z 22.2.1985, str. 5), zmienione (Dz.U. L 21 z 29.1.1993, str. 8), jak również to rozporządzenie dostosowane do celów EOG (patrz: pkt 7 załącznika XIV do Porozumienia EOG). Artykuł 7 tego rozporządzenia przewiduje procedurę w sprawie sprzeciwu.

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 4087/88 z dnia 30 listopada 1988 r. w sprawie stosowania art. 85 ust. 3 Traktatu do kategorii porozumień franchisingu (Dz.U. L 359 z 28.12.1988, str. 46), jak również to rozporządzenie dostosowane do celów EOG (patrz pkt 8 załącznika XIV do Porozumienia EOG). Artykuł 6 tego rozporządzenia przewiduje procedurę w sprawie sprzeciwu.

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 556/89 z dnia 30 listopada 1988 r. w sprawie stosowania art. 85 ust. 3 Traktatu do niektórych kategorii porozumień licencyjnych dotyczących korzystania z know-how (Dz.U. L 61 z 4.3.1989, str. 1), zmienione (Dz.U. L 21 z 29.1.1993, str. 8), jak również to rozporządzenie dostosowane do celów EOG (patrz: pkt 9 załącznika XIV do Porozumienia EOG). Artykuł 4 tego rozporządzenia przewiduje procedurę w sprawie sprzeciwu.

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3932/92 z dnia 21 grudnia 1992 r. w sprawie stosowania art. 85 ust. 3 Traktatu do niektórych kategorii porozumień, decyzji i praktyk uzgodnionych sektorze ubezpieczeniowym (Dz.U. L 398 z 31.12.1992, str. 7). To rozporządzenie zostanie dostosowane do celów EOG.

OBWIESZCZENIA O CHARAKTERZE OGÓLNYM(2)

Obwieszczenie Komisji w sprawie kontraktów dotyczących transakcji wyłącznie z przedstawicielami handlowymi (Dz.U. 139 z 24.12.1962, str. 2921/62). W tym obwieszczeniu Komisja stwierdziła, że większość takich porozumień nie podlega zakazowi z art. 85 ust. 1 Traktatu.

Obwieszczenie Komisji dotyczące porozumień, decyzji i praktyk uzgodnionych w zakresie współpracy między przedsiębiorstwami (Dz.U. C 75 z 29.7.1968, str. 3, poprawione w Dz.U. C 84 z 28.8.1968, str. 14). To obwieszczenie definiuje rodzaje współpracy w sprawie badań rynku, rachunkowości, R & D, wspólnego wykorzystania produkcji, składowania i transportu, konsorcjów ad hoc, sprzedaży oraz usług po sprzedaży, reklamowania lub jakości etykietowania, które nie podlegają zakazowi zart. 85 ust. 1 Traktatu.

Obwieszczenie Komisji dotyczące jej oceny niektórych umów podwykonawstwa w odniesieniu do art. 85 ust. 1 Traktatu (Dz.U. C 1 z 3.1.1979, str. 2).

Obwieszczenie Komisji w sprawie porozumień, decyzji i praktyk uzgodnionych mniejszej wagi, które nie podlegają pod art. 85 ust. 1 Traktatu (Dz.U. C 231 z 12.9.1986, str. 2) zmienione obwieszczeniem Komisji (Dz.U. C 368 z 23.12.1994, str. 20) - zasadniczo te, w których strony mają mniej niż 5 % rynku dla siebie, oraz łączny obrót roczny mniejszy niż 300 milionów ECU.

Wskazówki Komisji w sprawie stosowania reguł konkurencji EWG w sektorze telekomunikacji (Dz.U. C 233 z 6.9.1991, str. 2). Te wskazówki mają na celu wyjaśnienie stosowania wspólnotowych reguł konkurencji do uczestników rynku sektorze telekomunikacji.

Obwieszczenie Komisji w sprawie współpracy między sądami krajowymi a Komisją w stosowaniu art. 85 i 86 (Dz.U. C 39 z 13.2.1993, str. 6). To obwieszczenie wymienia zasady, na podstawie których taka współpraca ma odbywać się.

Obwieszczenie Komisji dotyczące oceny kooperacyjnych wspólnych przedsiębiorstw na podstawie art. 85 Traktatu WE (Dz.U. C 43 z 16.2.1993, str. 2). To obwieszczenie wymienia zasady oceny wspólnych przedsiębiorstw.

Zbiór tych tekstów (na dzień 31 grudnia 1989 r.) został opublikowany przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (nr Ref. Vol I: ISBN 92-826-1307-0, katalog nr: CV-42-90-001-EN-C). Uaktualniony zbiór jest przygotowywany.

Na podstawie Porozumienia powyższe teksty obejmują również Europejski Obszar Gospodarczy.

______

(1) W odniesieniu do zasad proceduralnych stosowanych przez Urząd Nadzoru EFTA, patrz art. 3 protokołu 21 do Porozumienia EOG oraz właściwe przepisy protokołu 4 do umowy między Państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru oraz Trybunału Sprawiedliwości.

(2) Patrz również odpowiadające obwieszczenia opublikowane przez Urząd Nadzoru EFTA.

ZAŁĄCZNIK  III

WYKAZ PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ORAZ PAŃSTW EFTA, ADRES KOMISJI ORAZ URZĘDU NADZORU EFTA, WYKAZ BIUR INFORMACYJNYCH KOMISJI WE WSPÓLNOCIE ORAZ W PAŃSTWACH EFTA ORAZ ADRESY WŁAŚCIWYCH WŁADZ W PAŃSTWACH EFTA

Państwami Członkowskimi na dzień przyjęcia niniejszego Załącznika są: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Luksemburg, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Włochy, Zjednoczone Królestwo.

Państwami EFTA, które będą Umawiającymi się Stronami Porozumienia EOG, na dzień przyjęcia niniejszego załącznika, są: Islandia, Liechtenstein, Norwegia.

Adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji w Komisji:

Komisja Wspólnot Europejskich

Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji

200, rue de la Loi

B-1049 Brussels

tel.: (322) 299 11 11

Adres Dyrekcji ds. Konkurencji Urzędu Nadzoru EFTA:

Urząd Nadzoru EFTA

Dyrekcja ds. Konkurencji

1-3, rue Marie-Thérèse

B-1040 Brussels

tel.: (322) 286 17 11

Adresy biur informacyjnych Komisji we Wspólnocie:

BELGIA

73 rue Archimède

B-1040 Bruxelles

tel.: (322) 299 11 11

DANIA

Høejbrohus

Østergade 61

Postboks 144

DK-1004 Køebenhavn K

tel.: (4533) 14 41 40

REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC:

Zitelmannstraße 22

D-53113 Bonn

tel.: (49228) 53 00 90

Kurfürstendamm 102

D-10711 Berlin 31

tel.: (4930) 896 09 30

Erhardtstraße 27

D-80331 München

tel.: (4989) 202 10 11

GRECJA

2 Vassilissis Sofias

Case Postale 11002

GR-Athina 10674

tel.: (301) 724 39 82/83/84

HISZPANIA

Calle de Serrano 41

5a Planta

E-28001 Madrid

tel.: (341) 435 17 00

Av. Diagonal, 407 bis

18 Planta

E-08008 Barcelona

tel.: (343) 415 81 77

FRANCJA

288, boulevard Saint-Germain

F-75007 Paris

tel.: (331) 40 63 38 00CMCI

2, rue Henri Barbusse

F-13241 Marseille, Cedex 01

tel.: (3391) 91 46 00

IRLANDIA

39 Molesworth Street

IRL-Dublin 2

tel.: (3531) 71 22 44

WŁOCHY

Via Poli 29

I-00187 Roma

tel.: (396) 699 11 60

Corso Magenta 61

I-20123 Milano

tel.: (392) 480 15 05

LUXEMBURG

Bâtiment Jean-Monnet

rue Alcide de Gasperi

L-2920 Luxembourg

tel.: (352) 430 11

NIDERLANDY

Postbus 30465

NL-2500 GL Den Haag

tel.: (3170) 346 93 26

AUSTRIA

Hoyosgasse 5

A-1040 Wien

tel.: (431) 505 33 79

PORTUGALIA

Centro Europeu Jean Monnet

Largo Jean Monnet, 1-10

P-1200 Lisboa

tel.: (3511) 54 11 44

FINLANDIA

31 Pohjoisesplanadi

00100 Helsinki

tel.: (3580) 65 64 20

SZWECJA

PO Box 16396

Hamngatan 6

11147 Stockholm

tel.: (468) 611 11 72

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

8 Storey's Gate

UK-LondonSW1P 3AT

tel.: (4471) 973 19 92

Windsor House

9/15 Bedford Street

UK-BelfastBT2 7EG

tel.: (44232) 24 07 08

4 Cathedral Road

UK-CardiffCF1 9SG

tel.: (44222) 37 16 31

9 Alva Street

UK-EdinburghEH2 4PH

tel.: (4431) 225 20 58

Adresy biur informacyjnych Komisji w Państwach EFTA:

NORWEGIA

Postboks 1643 Vika 0119 Oslo 1

Haakon's VII Gate nr 6

0161 Oslo 1

tel.: (472) 83 35 83

Formularze zgłoszeniowe oraz wnioski, jak również bardziej szczegółowe informacje w sprawie reguł konkurencji EOG można uzyskać w biurach:

AUSTRIA

Federalny Minister Gospodarki;

tel.: (431) 71 100

FINLANDIA

Urząd Wolnej Konkurencji

tel.: (3580) 73 141

ISLANDIA

Dyrekcja ds. Konkurencji i Uczciwego Handlu

tel.: (3541) 27 422

LIECHTENSTEIN

Urząd Gospodarki Narodowej

Wydział gospodarki i statystyki

tel.: (4175) 61 11

NORWEGIA

Dyrekcja ds. Cen

tel.: (4722) 40 09 00

SZWECJA

Urząd Konkurencji

tel.: (468) 700 16 00

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.