Professional association acts

Komisje KRASP powołane na jedną kadencję.

KRASP.2016.9.9 | uchwała z dnia 9 września 2016 r. | Akt nieoceniany

Struktura i skład komisji stałych KRASP

KRASP.2016.9.9 | uchwała z dnia 9 września 2016 r. | Akt nieoceniany

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie egzaminu aktuarialnego.

RGNiSW.2016.9.7 | uchwała z dnia 7 września 2016 r. | Akt nieoceniany

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów.

RGNiSW.2016.9.7 | uchwała z dnia 7 września 2016 r. | Akt nieoceniany

Sprawozdanie z działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w roku 2015.

RGNiSW.2016.9.7 | uchwała z dnia 7 września 2016 r. | Akt nieoceniany

Dofinansowanie IV Podkarpackiej Konferencji, która odbędzie się w dniach 4-5.11.2016 r. w Łańcucie.

Podat.2016.9.6 | uchwała z dnia 6 września 2016 r. | Akt nieoceniany

Kodeks Etyki Zawodowej Komornika Sądowego.

Komor.2016.9.6 | uchwała z dnia 6 września 2016 r. | Akt nieoceniany

Powołanie członków komisji Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Podat.2016.9.6 | uchwała z dnia 6 września 2016 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Wiceprzewodniczącej Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Podat.2016.9.6 | uchwała z dnia 6 września 2016 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Zespołu do spraw opracowania zmian prawa wewnątrzkorporacyjnego.

Podat.2016.9.6 | uchwała z dnia 6 września 2016 r. | Akt nieoceniany

Ustalenie liczby Wiceprzewodniczących Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Podat.2016.9.6 | uchwała z dnia 6 września 2016 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie powołania oraz trybu działania Komisji do opiniowania aktów prawnych.

Rewid.2016.9.6 | uchwała z dnia 6 września 2016 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie powołania oraz trybu działania Komisji ds. szkoleń.

Rewid.2016.9.6 | uchwała z dnia 6 września 2016 r. | Akt nieoceniany

Apel do Ministra Zdrowia w sprawie wzrostu nakładów na ochronę zdrowia i wzrostu wynagrodzeń.

Lekarz.2016.9.2 | apel z dnia 2 września 2016 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.

Lekarz.2016.9.2 | stanowisko z dnia 2 września 2016 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.

Lekarz.2016.9.2 | stanowisko z dnia 2 września 2016 r. | Akt nieoceniany

Realizacja uchwał, stanowisk i apeli Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy.

Lekarz.2016.9.2 | uchwała z dnia 2 września 2016 r. | Akt nieoceniany

Upoważnienie do zawarcia umowy ze Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia.

Lekarz.2016.9.2 | uchwała z dnia 2 września 2016 r. | Akt nieoceniany

Wystąpienie z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego.

Lekarz.2016.9.2 | uchwała z dnia 2 września 2016 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2016.9.2 | uchwała z dnia 2 września 2016 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2016.9.2 | uchwała z dnia 2 września 2016 r. | Akt nieoceniany

Zasady i tryb powoływania komisji i zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej oraz regulaminu ich działania.

Lekarz.2016.9.2 | uchwała z dnia 2 września 2016 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie wyboru Rady Ośrodka Historycznego Naczelnej Izby Lekarskiej.

Lekarz.2016.9.2 | uchwała z dnia 2 września 2016 r. | Akt nieoceniany

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie centrum urazowego dla dzieci.

Lekarz.2016.8.19 | stanowisko z dnia 19 sierpnia 2016 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw.

Lekarz.2016.8.19 | stanowisko z dnia 19 sierpnia 2016 r. | Akt nieoceniany

Upoważnienie do zawarcia umowy o rozbudowę i wdrożenie systemu do elektronicznego obiegu dokumentów.

Lekarz.2016.8.19 | uchwała z dnia 19 sierpnia 2016 r. | Akt nieoceniany