Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Lidzbarku Warmińskim, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2018 r., poz. 261.

Akty korporacyjne

Sędz.2019.1.9

Akt nieoceniany
Wersja od: 9 stycznia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 76/2019
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 9 stycznia 2019 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Lidzbarku Warmińskim, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2018 r., poz. 261

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 389, ze zm.), Krajowa Rada Sądownictwa:
przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pana Dariusza Idzikowskiego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Lidzbarku Warmińskim.

UZASADNIENIE

I

Na jedno wolne stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Lidzbarku Warmińskim, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2018 r. pod poz. 261, zgłosił się: - Pan Dariusz Idzikowski - referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Biskupcu.

II

W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady, Przewodniczący Rady wyznaczył zespół, zawiadomił Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Minister Sprawiedliwości nie przedstawił opinii w trybie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 389, ze zm.; dalej: ustawa o KRS).

Na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2019 r. zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa zapoznał się ze zgromadzonymi w sprawie materiałami, przeanalizował je, omówił kandydata, odbył naradę i uznał, że materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska w sprawie. Podczas głosowania członkowie zespołu na Pana Dariusza Idzikowskiego oddali 3 głosy "za", nie oddając głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się". W wyniku powyższego głosowania zespół przyjął stanowisko o rekomendowaniu

Krajowej Radzie Sądownictwa Pana Dariusza Idzikowskiego na wolne stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Lidzbarku Warmińskim. Wniosek taki, w ocenie zespołu, jest w pełni uzasadniony treścią załączonej oceny kwalifikacyjnej, informacjami dotyczącymi posiadanego przez kandydata doświadczenia zawodowego, opiniami służbowymi oraz uzyskanym poparciem środowiska sędziowskiego.

W uzasadnieniu stanowiska zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa podkreślił, między innymi, długie i różnorodne doświadczenie zawodowe Pana Dariusza Idzikowskiego, uzyskaną przez niego bardzo dobrą ocenę kwalifikacji, ocenę dobrą zarówno na dyplomie ukończenia wyższych studiów prawniczych, jak i z egzaminu sędziowskiego, a także pozytywną opinię Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie i zdecydowane poparcie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Olsztynie.

III

1. Podejmując niniejszą uchwałę, Krajowa Rada Sądownictwa wzięła pod uwagę, że kandydat spełnia wymagania ustawowe, określone w art. 61 § 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, ze zm.) i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1139).

Dokonując oceny kandydata, Rada kierowała się także kryteriami wymienionymi w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS, w tym: oceną kwalifikacyjną, doświadczeniem zawodowym kandydata, opiniami przełożonych, ocenami ze studiów i z egzaminu zawodowego oraz uzyskanym poparciem środowiska sędziowskiego.

Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy Krajowa Rada Sądownictwa uznała, że Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przedstawiony wniosek o powołanie Pana Dariusza Idzikowskiego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Lidzbarku Warmińskim.

2. Pan Dariusz Idzikowski urodził się 17 listopada 1979 r. w Olsztynie. W 2003 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną dobrą. Po odbyciu w latach 2004-2007 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Olsztynie, we wrześniu 2007 r. złożył egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym. Od stycznia do lipca 2008 r. pracował jako sekretarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie. W latach 2008-2010 był zatrudniony jako asystent sędziego w Sądzie

Rejonowym w Olsztynie. Obowiązki wykonywał w II Wydziale Karnym i w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich. Z dniem 20 grudnia 2010 r. został mianowany referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym w Biskupcu. Obowiązki orzecznicze wykonywał w V Wydziale Ksiąg Wieczystych oraz w I Wydziale Cywilnym. Z dniem 1 stycznia 2013 r. został przeniesiony na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Mrągowie. Obowiązki orzecznicze wykonywał w: I Zamiejscowym Wydziale Cywilnym, IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Biskupcu, V Zamiejscowym Wydziale Cywilnym z siedzibą w Biskupcu i I Wydziale Cywilnym. Z dniem 1 lipca 2015 r. został przeniesiony na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Biskupcu. Obowiązki orzecznicze wykonuje w I Wydziale Cywilnym. Od 1 października 2016 r. do 31 marca 2017 r. był delegowany do pełnienia czynności referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie. Obowiązki orzecznicze wykonywał w VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego. W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych w 2003 r. ukończył dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie prawa europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, z wynikiem pozytywnym a w 2016 r. dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie prawa dowodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, z wynikiem bardzo dobrym. Uczestniczył także w szeregu szkoleniach zawodowych, w tym zorganizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Praca i kwalifikacje zawodowe kandydata zostały ocenione jako bardzo dobre przez opiniującą sędzię Sądu Okręgowego w Olsztynie, która podkreśliła, że analiza zbadanych akt oraz danych statystycznych, a także bardzo dobre opinie przełożonych wskazują, że Pan referendarz wykazuje wysoki poziom wiedzy prawniczej i duże doświadczenie w stosowaniu w praktyce przepisów prawa cywilnego, zarówno materialnego, jak i procesowego. Cechuje go także wysoki poziom sprawności organizacyjnej, zdecydowania i pracowitości. Wszelkie czynności podejmuje niezwłocznie i terminowo. Motywy decyzji są przedstawione w sposób zwięzły, kompetentny i zrozumiały. W ocenie sędzi opiniującej, kandydat jest w pełni gotowy do przyjęcia znacznie bardziej rozbudowanych obowiązków na stanowisku sędziego sądu rejonowego. Cechy osobiste Pana referendarza oraz wyniki osiągnięte przez niego w dotychczasowej pracy pozwalają na ostateczne stwierdzenie, że Pan Dariusz Idzikowski spełnia wszelkie wymogi faktyczne i prawne i w pełni zasługuje na powołanie na stanowisko sędziego sądu rejonowego.

Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się oceną kwalifikacyjną oraz doświadczeniem zawodowym kandydata.

Osoba przedstawiona do powołania posiada rozległą wiedzę, popartą dużym doświadczeniem zawodowym. Wysokie kwalifikacje merytoryczne Pana Dariusza Idzikowskiego znajdują odzwierciedlenie w bardzo dobrej ocenie jego pracy oraz opiniach służbowych, wystawionych między innymi przez Prezesa Sądu Rejonowego w Biskupcu i Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego tego Sądu oraz Prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie, którzy podkreślili, że Pan Dariusz Idzikowski - z uwagi na cechy osobowości, wiedzę oraz umiejętność podejmowania decyzji i samodzielnej pracy - posiada wszelkie predyspozycje do wykonywania zawodu sędziego. W opiniach tych podkreślono wysoką kulturę osobistą kandydata oraz jego terminowość, staranność i zaangażowanie.

Wybrany kandydat brał udział w różnych formach doskonalenia zawodowego - studiach podyplomowych i szkoleniach zawodowych.

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pan Dariusz Idzikowski posiada kwalifikacje merytoryczne oraz długoletnie doświadczenie zawodowe, a także wszechstronną, stale pogłębianą wiedzę prawniczą, którą umiejętnie wykorzystuje w praktyce zawodowej, dające rękojmię należytego wykonywania obowiązków orzeczniczych na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Lidzbarku Warmińskim.

Krajowa Rada Sądownictwa wzięła również pod uwagę oceny uzyskane przez kandydata na dyplomie ukończenia wyższych studiów prawniczych oraz z egzaminu sędziowskiego.

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła także opinię Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie i ocenę Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie na posiedzeniu 24 września 2018 r. zaopiniowało Pana Dariusza Idzikowskiego pozytywnie (11 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i 1 głosie "wstrzymującym się").

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Olsztynie 11 października 2018 r. zaopiniowało Pana Dariusza Idzikowskiego pozytywnie (72 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i 3 głosach "wstrzymujących się").

O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Pana Dariusza Idzikowskiego zadecydował całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności duże i różnorodne doświadczenie zawodowe, zdobyte przez niego podczas pracy zarówno w charakterze asystenta sędziego, jak i referendarza sądowego, bardzo dobra ocena kwalifikacyjna oraz opinie przełożonych, a także pozytywna opinia Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie oraz zdecydowane poparcie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Powyższe okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 9 stycznia 2019 r. na:

- Pana Dariusza Idzikowskiego oddano 19 głosów "za", nie oddając głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się", w rezultacie czego uzyskał wymaganą bezwzględną większość głosów.

Mając na uwadze wyniki głosowania, Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę jak na wstępie.

POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 871 k.p.c. (art. 44 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz. U. z 2018 r. poz. 389, ze zm.).