Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowego w Zamościu, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2018 r., poz. 626.

Akty korporacyjne

Sędz.2019.2.12

Akt nieoceniany
Wersja od: 12 lutego 2019 r.

UCHWAŁA Nr 176/2019
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 12 lutego 2019 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowego w Zamościu, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2018 r., poz. 626

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 84) Krajowa Rada Sądownictwa:
przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pana Pawła Krystiana Zwolaka do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Zamościu.

UZASADNIENIE

I

Na jedno wolne stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Zamościu, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2018 r. pod poz. 626, zgłosili się:

- Pan Paweł Krystian Zwolak - sędzia Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim oraz

- Pan Paweł Tobała - sędzia Sądu Rejonowego w Krasnymstawie.

W związku z cofnięciem zgłoszenia przez Pana Pawła Tobałę Krajowa Rada Sądownictwa uchwałą nr 349/2018 z 18 września 2018 r. umorzyła postępowanie wszczęte w sprawie z jego zgłoszenia.

II

W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady, Przewodniczący Rady wyznaczył zespół, zawiadomił Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Minister Sprawiedliwości nie przedstawił opinii w trybie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 84; dalej: ustawa o KRS).

Na posiedzeniu w dniu 11 lutego 2019 r. zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa zapoznał się ze zgromadzonymi w sprawie materiałami, przeanalizował je, omówił kandydata, odbył naradę i uznał, że materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska w sprawie. Podczas głosowania członkowie zespołu na Pana Pawła Krystiana Zwolaka oddali 2 głosy "za", nie oddając głosów "przeciw", przy 1 głosie "wstrzymującym się". W wyniku powyższego głosowania zespół przyjął stanowisko o rekomendowaniu Krajowej Radzie Sądownictwa Pana Pawła Krystiana Zwolaka na wolne stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Zamościu. Wniosek taki, w ocenie zespołu, jest w pełni uzasadniony treścią załączonej oceny kwalifikacyjnej, informacjami dotyczącymi posiadanego przez kandydata różnorodnego doświadczenia zawodowego oraz opiniami służbowymi.

W uzasadnieniu stanowiska zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa podkreślił, między innymi, że Pan Paweł Krystian Zwolak posiada nie tylko doświadczenie na stanowisku asesora sądowego, sędziego, ale również głównego specjalisty w Departamencie Legislacyjnym, Departamencie Strategii i Funduszy Europejskich, Naczelnika Wydziału do spraw Usprawnienia Sądów Powszechnych w Departamencie Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości, a następnie Dyrektora Departamentu Nadzoru Administracyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości. Ukończył studia podyplomowe w zakresie systemu ochrony praw człowieka w Polsce oraz uczestniczył w licznych szkoleniach zawodowych i w konferencjach.

III

1. Podejmując niniejszą uchwałę, Krajowa Rada Sądownictwa wzięła pod uwagę, że kandydat spełnia wymagania ustawowe, określone w art. 63 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52).

Dokonując oceny kandydata, Rada kierowała się także kryteriami wymienionymi w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS, w tym: oceną kwalifikacyjną, doświadczeniem zawodowym kandydata, opiniami przełożonych oraz uzyskanym poparciem środowiska sędziowskiego.

Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy Krajowa Rada Sądownictwa uznała, że Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przedstawiony wniosek o powołanie Pana Pawła Krystiana Zwolaka do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Zamościu.

2. Pan Paweł Krystian Zwolak urodził się 25 stycznia 1975 r. w Biłgoraju. W 2000 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra. Po odbyciu pozaetatowej aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Zamościu, w 2003 r. złożył egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym. Z dniem 3 listopada 2003 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Janowie Lubelskim. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2007 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego tego Sądu, w którym orzekał w wydziale karnym. W 2009 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie systemu ochrony praw człowieka w Polsce. Z dniem 1 stycznia 2013 r. został przeniesiony na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Biłgoraju, w którym orzekał w VII Zamiejscowym Wydziale Karnym w Janowie Lubelskim. Z dniem 1 lipca 2015 r. został przeniesiony na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim, w którym orzekał w II Wydziale Karnym. Od 7 grudnia 2015 r. został delegowany do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości, jako główny specjalista, kolejno w: Departamencie Legislacyjnym, Departamencie Strategii i Funduszy Europejskich, Departamencie Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości, przy czym od lipca 2016 r. powierzono mu obowiązki Naczelnika Wydziału do spraw Usprawnienia Sądów Powszechnych w tym Departamencie. Od marca 2017 r. powierzono mu obowiązki Dyrektora Departamentu Nadzoru Administracyjnego. Kandydat brał udział w licznych szkoleniach zawodowych i w konferencjach.

Ocenę kwalifikacji Pana Pawła Krystiana Zwolaka sporządził Pan Lesław Dąbrowski - sędzia Sądu Okręgowego w Zamościu, który na podstawie analizy aktowej uznał, że opiniowany zna i właściwie stosuje przepisy prawa. Postępowania prowadził efektywnie, zaś sprawy załatwiał bardzo sprawnie. Zdaniem sędziego opiniującego, mając na uwadze pracowitość, sumienność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków, wysoką kulturę osobistą, dobry poziom merytoryczny orzecznictwa, bardzo dobre wskaźniki statystyczne oraz znaczną wiedzę prawniczą, należy ocenić pozytywnie kwalifikacje kandydata do ubiegania się o wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Okręgowym w Zamościu. Sędzia opiniujący wskazał również na opinię Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, który stwierdził, że Pan sędzia Paweł Krystian Zwolak posiada bogatą wiedzę z dziedziny prawa karnego, którą potrafi umiejętnie wykorzystać i zaprezentować a powierzone obowiązki realizuje z dużym zaangażowaniem, sumiennie i kompetentnie.

Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się oceną kwalifikacyjną oraz doświadczeniem zawodowym kandydata.

Osoba przedstawiona do powołania posiada rozległą wiedzę, popartą dużym doświadczeniem zawodowym. Wysokie kwalifikacje merytoryczne Pana Pawła Krystiana Zwolaka znajdują odzwierciedlenie w pozytywnej ocenie jego pracy oraz opiniach służbowych, wystawionych m.in. przez Prezesa Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim, który podkreślił wysoki poziom jego wiedzy prawniczej oraz właściwy stosunek do przełożonych, współpracowników oraz stron postępowania. Kandydat wielokrotnie zastępował Przewodniczącego Wydziału, zaś z powierzonych mu obowiązków wywiązywał się wzorowo.

Pan Paweł Krystian Zwolak brał udział w różnych formach doskonalenia zawodowego - studiach podyplomowych, szkoleniach zawodowych i w konferencjach.

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa wybrany kandydat posiada kwalifikacje merytoryczne oraz doświadczenie życiowe i zawodowe, a także wszechstronną, stale pogłębianą wiedzę prawniczą, którą umiejętnie wykorzystuje w praktyce zawodowej, dające rękojmię należytego wykonywania obowiązków orzeczniczych na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Zamościu.

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła także opinię Kolegium Sądu Apelacyjnego w Lublinie i ocenę Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Lubelskiej.

Kolegium Sądu Apelacyjnego w Lublinie na posiedzeniu w dniu 15 listopada 2018 r. zaopiniowało Pana Pawła Krystiana Zwolaka pozytywnie (4 głosami "za", przy braku głosów "przeciw").

Na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Lubelskiej w dniu 16 listopada 2018 r. zaopiniowano Pana Pawła Krystiana Zwolaka negatywnie, oddając 25 głosów "za" i 34 głosy "przeciw".

Wprawdzie kandydat otrzymał negatywną opinię Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Lubelskiej, jednak - w ocenie Rady - w obliczu zdobytego przez niego bogatego doświadczenia życiowego i zawodowego, a także stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, nie było to kryterium decydujące w niniejszym postępowaniu i ocena Zgromadzenia nie znajduje oparcia w zgromadzonym materiale dotyczącym tego kandydata.

O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Pana Pawła Krystiana Zwolaka zadecydował całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności różnorodne doświadczenie zawodowe, zdobyte przez niego podczas pracy orzeczniczej w sądach rejonowych, jak i podczas pełnienia funkcji administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości, pozytywna ocena kwalifikacyjna oraz opinie przełożonych, a także pozytywna opinia Kolegium Sądu Apelacyjnego w Lublinie.

Powyższe okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 12 lutego 2019 r. na:

- Pana Pawła Krystiana Zwolaka oddano 17 głosów "za", nie oddając głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się", w rezultacie czego uzyskał wymaganą bezwzględną większość głosów.

Mając na uwadze wyniki głosowania, Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę jak na wstępie.

POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 871 k.p.c. (art. 44 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz. U. z 2019 r. poz. 84).