Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Słubicach (M.P. z 2018 r. poz. 261).

Akty korporacyjne

Sędz.2019.2.13

Akt nieoceniany
Wersja od: 13 lutego 2019 r.

UCHWAŁA Nr 188/2019
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 13 lutego 2019 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Słubicach (M.P. z 2018 r. poz. 261)

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 84), Krajowa Rada Sądownictwa:
przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pani Barbary Kwiecień do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Słubicach.

UZASADNIENIE

I

Na jedno wolne stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Słubicach (M.P. z 2018 r. poz. 261) zgłosiła się Pani Barbara Kwieień - referendarz sądowy w sądzie rejonowym oraz Pani Sylwia Paszyńska - starszy referendarz sądowy w sądzie rejonowym.

Krajowa Rada Sądownictwa uchwałą nr 133/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r. umorzyła postępowanie w stosunku do Pani Sylwii Paszyńskiej na skutek cofnięcia zgłoszenia przez tę kandydatkę.

II

W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady, Przewodniczący Rady wyznaczył zespół, zawiadomił Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Minister Sprawiedliwości nie przedstawił opinii w trybie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 84, dalej: ustawa o KRS).

Na posiedzeniu 11 lutego 2019 r., zespól zapoznał się ze zgromadzonymi w sprawie materiałami, które przeanalizował, przeprowadził naradę i bezwzględną większością głosów (3 głosami "za") postanowił rekomendować Krajowej Radzie Sądownictwa przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie Pani Barbary Kwiecień do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowym w Słubicach.

W uzasadnieniu stanowiska zespołu wskazano, że kandydatka posiada optymalne doświadczenie na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa, osiąga dobre wyniki jako Przewodnicząca Wydziału Ksiąg Wieczystych, a ponadto uzyskała bardzo dobrą ocenę kwalifikacji oraz wysokie poparcie Kolegium Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim.

III

1. Krajowa Rada Sądownictwa stwierdziła, że rozpatrywana kandydatura spełnia wymagania ustawowe określone w art. 61 ustawy z 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52).

Rada podejmując niniejszą uchwałę kierowała się kryteriami wymienionymi w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS i uwzględniła uzyskane przez kandydatkę: ocenę kwalifikacyjną, doświadczenie zawodowe, oceny ze studiów i egzaminu zawodowego, jak również wyniki głosowania Kolegium Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim oraz Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim.

Na posiedzeniu plenarnym 13 lutego 2019 r. Krajowa Rada Sądownictwa, po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy, przeprowadzeniu dyskusji, zapoznaniu się ze zgromadzonym w sprawie materiałem i po jego wnikliwej analizie - podzielając stanowisko zespołu - zdecydowała, że Pani Barbara Kwiecień powinna zostać objęta wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Słubicach.

2. Pani Barbara Kwiecień urodziła się 16 grudnia 1985 r. w Gorzowie Wielkopolskim. W 2009 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z oceną dobrą plus, uzyskując tytuł magistra. W latach 2008-2009 współpracowała z kancelarią radców prawnych, a w latach 2009-2010 prowadziła działalność gospodarczą w zakresie usług prawniczych. W 2013 r. ukończyła aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. W latach 2013-2014 była zatrudniona na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie wykonywała obowiązki w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Z dniem 1 czerwca 2015 r. została mianowana na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Słubicach, które zajmuje do chwili obecnej. Powierzone obowiązki wykonuje w Wydziale Ksiąg Wieczystych, a od września 2015 r. pełni również funkcję Przewodniczącej tego Wydziału. W 2017 r. złożyła egzamin sędziowski z ogólnym wynikiem dobrym, uzyskując 242 pkt.

Ocenę kwalifikacji Pani Barbary Kwiecień sporządziła Pani Danuta Soroka - sędzia wizytator sądu okręgowego. Opiniująca podkreśliła pracowitość, terminowość, zaangażowanie, umiejętność dobrej organizacji pracy, samodzielność i wnikliwość kandydatki. Zwrócono uwagę również na wysoki poziom wiedzy prawniczej i umiejętności nabytych podczas pracy na stanowisku asystenta sędziego i referendarza sądowego. Opiniująca wskazała, że kandydatka sprawnie kieruje pracą wydziału ksiąg wieczystych, utrzymywała wysoką wydajność pracy i wysoki poziom orzecznictwa.

3. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła opinię Kolegium Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim i ocenę Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim.

Kolegium Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim na posiedzeniu 15 października 2018 r. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowało kandydaturę Pani Barbary Kwiecień (5 głosami "za").

Na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim 26 listopada 2018 r. Pani Barbara Kwiecień otrzymała 9 głosów "za", przy 1 głosie "przeciw".

Kandydatka przedstawiona z wnioskiem o powołanie uzyskała zatem jednogłośne poparcie Kolegium Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim. W ocenie Rady, wynik głosowania członków Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim nie odzwierciedla rzeczywistych kompetencji kandydatki, w szczególności w świetle pozytywnej oceny jej kwalifikacji sporządzonej na użytek tego postępowania nominacyjnego.

5. O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej kandydatury Pana Pani Barbary Kwiecień zadecydował całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności ogólna ocena jej kwalifikacji zawodowych, potwierdzona pozytywną oceną sędziego wizytatora, odpowiednie doświadczenie na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa, jak również poparcie udzielone mu przez Kolegium Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim.

6. Powyższe okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa 13 lutego 2019 r. na Panią Barbarę Kwiecień oddano 16 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura ta uzyskała wymaganą bezwzględną większość głosów.

Mając na uwadze wyniki głosowania, Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę jak na wstępie.

POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 871 k.p.c. (art. 44 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz. U. z 2019 r. poz. 84).