Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Szczytnie, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2018 r., poz. 443.

Akty korporacyjne

Sędz.2019.1.9

Akt nieoceniany
Wersja od: 9 stycznia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 78/2019
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 9 stycznia 2019 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Szczytnie, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2018 r., poz. 443

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 389, ze zm.), Krajowa Rada Sądownictwa:
1. przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pana Przemysława Adama Palki do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Szczytnie;

2. nie przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie Pani Pauliny Długokęckiej do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Szczytnie.

UZASADNIENIE

I

Na jedno wolne stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Szczytnie, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2018 r. pod poz. 443, zgłosili się: - Pani Paulina Długokęcka - adwokat Izby Adwokackiej w Olsztynie oraz

- Pan Przemysław Adam Palka - pracownik naukowo-dydaktyczny, doktor habilitowany nauk prawnych.

II

W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady, Przewodniczący Rady wyznaczył zespół, zawiadomił Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Minister Sprawiedliwości nie przedstawił opinii w trybie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 389, ze zm.; dalej: ustawa o KRS).

Na posiedzeniu w dniu 7 stycznia 2019 r. zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa zapoznał się ze zgromadzonymi w sprawie materiałami, przeanalizował je, omówił obydwoje kandydatów, odbył naradę i uznał, że materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska w sprawie. W posiedzeniu zespołu nie uczestniczył, prawidłowo zawiadomiony o terminie, przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej.

Podczas głosowania członkowie zespołu na Panią Paulinę Długokęcką nie oddali głosów "za" ani "przeciw", przy 3 głosach "wstrzymujących się" a na Pana Przemysława Adama Palkę oddali 3 głosy "za", nie oddając głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się". W wyniku powyższego głosowania zespół przyjął stanowisko o rekomendowaniu Krajowej Radzie Sądownictwa Pana Przemysława Adama Palki na wolne stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Szczytnie. Wniosek taki, w ocenie zespołu, jest w pełni uzasadniony treścią załączonych ocen kwalifikacyjnych, informacjami dotyczącymi posiadanego przez kandydatów doświadczenia zawodowego, opiniami służbowymi oraz uzyskanym poparciem środowiska sędziowskiego.

Przedstawiając powyższe, zespół kierował się dyspozycją art. 35 ustawy o KRS, zgodnie z którym, jeżeli na stanowisko sędziowskie zgłosił się więcej niż jeden kandydat, zespół opracowuje listę rekomendowanych kandydatów, przy ustalaniu kolejności na liście kierując się przede wszystkim oceną ich kwalifikacji, a ponadto uwzględniając doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w stosowaniu przepisów prawa, dorobek naukowy, opinie przełożonych, rekomendacje, publikacje i inne dokumenty dołączone do karty zgłoszenia, a także opinię kolegium właściwego sądu oraz ocenę właściwego zgromadzenia ogólnego sędziów.

W uzasadnieniu stanowiska zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa podkreślił, że za rekomendowaniem Pana Przemysława Adama Palki przemawia ponad dwudziestoletnie doświadczenie dydaktyczne, uzyskanie tytułów naukowych w dziedzinie prawa oraz pozytywna ocena kwalifikacji.

III

1. Podejmując niniejszą uchwałę, Krajowa Rada Sądownictwa wzięła pod uwagę, że kandydaci spełniają wymagania ustawowe, określone w art. 61 § 1 pkt 1-6 i § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, ze zm.).

Dokonując oceny kandydatów, Rada kierowała się także kryteriami wymienionymi w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS, w tym: ocenami kwalifikacyjnymi, doświadczeniem zawodowym kandydatów, opiniami przełożonych oraz uzyskanym poparciem środowiska sędziowskiego.

Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy Krajowa Rada Sądownictwa uznała, że Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przedstawiony wniosek o powołanie Pana Przemysława Adama Palki do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Szczytnie.

2. Pan Przemysław Adam Palka urodził się 30 października 1968 r. w Szczytnie. W 1992 r. uzyskał tytuł magistra wychowania obronnego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy. W 1994 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra. W 1996 r. ukończył z wynikiem bardzo dobrym studia wyższe zawodowe na kierunku wychowanie fizyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy, uzyskując tytuł licencjata. Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 7 kwietnia 2000 r., na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: "Ocena nieefektywności ścigania karnego sprawców zabójstw z użyciem broni palnej (w Polsce w latach 1990-1997)", uzyskał stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa. Uchwałą Rady tego Wydziału z dnia 17 stycznia 2014 r., na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pt.: "Sprzedajne nadużycie funkcji publicznej. Studium z prawa karnego", uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa - prawa karnego.

Pracę zawodową rozpoczął we wrześniu 1992 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie jako pracownik naukowo-dydaktyczny, przy czym do sierpnia 2004 r. zajmował kolejno stanowiska: asystenta, starszego asystenta i adiunkta. Od grudnia 2000 r. jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W latach 2008-2012 był prodziekanem ds. studiów niestacjonarnych a od 2015 r. pełni funkcję Kierownika Katedry Stanów Nadzwyczajnych i Ratownictwa. W latach 2014-2016 pełnił funkcję rzecznika dyscyplinarnego ds. nauczycieli akademickich, natomiast od 2016 r. jest członkiem Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Działalność dydaktyczną skupia na dyscyplinach policyjnych i prawnokarnych. Jest autorem trzech monografii, licznych artykułów naukowych, a także glos. Prowadził szkolenia m.in. z odpowiedzialności za praktyki korupcyjne. Był uczestnikiem szeregu konferencji naukowych. Od 2013 r. jest członkiem Komitetu Redakcyjnego E-seria Monografie Prawnicze WPiA UWM w Olsztynie a od 2016 r. recenzentem czasopisma Prawo w Działaniu Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. W opinii z 16 kwietnia 2018 r. Prof. dr hab. Łukasz Pohl - Kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Szczecińskiego podkreślił, że Pan Przemysław Adam Palka jest gruntownie wykształconą osobą, posiadającą nie tylko bardzo rozległą wiedzę prawniczą, ale także legitymującą się znaczącym, twórczym i w pełni respektowanym w środowisku naukowym wkładem w rozwój doktryny - i to nie tylko polskiego - prawa karnego.

Oceny kwalifikacji Pana Przemysława Adama Palki dokonał Pan Andrzej Żuławski - sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie, wizytator ds. karnych. Stwierdzając spełnienie formalnych warunków do objęcia stanowiska sędziego sądu powszechnego, wizytator w szczególności podkreślił ogólną wiedzę prawniczą i dorobek naukowy opiniowanego oraz jego osiągnięcia w zakresie kształcenia kadr, które predestynują go do wykonywania zawodu sędziego. Końcowo wizytator wyraził przekonanie, że Pan Przemysław Adam Palka może być powołany do pełnienia służby sędziowskiej.

3. Odnośnie do kandydatki nieprzedstawionej do powołania Krajowa Rada Sądownictwa stwierdziła, że posiada ona wysokie kwalifikacje zawodowe, uprawniające do ubiegania się o urząd sędziego sądu rejonowego - jednak w świetle wszystkich kryteriów wyboru - nie okazała się kandydatką lepszą niż Pan Przemysław Adam Palka.

Pani Paulina Długokęcka urodziła się 9 lutego 1983 r. w Grajewie. W 2007 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. W 2011 r., po odbyciu aplikacji adwokackiej, złożyła egzamin adwokacki, uzyskując wynik pozytywny. W latach 2007-2017 prowadziła zajęcia dydaktyczne z zakresu prawa cywilnego i prawa rodzinnego w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od listopada 2011 r. wykonuje zawód adwokata w ramach indywidualnej kancelarii adwokackiej w Olsztynie. W latach 2012-2015 prowadziła dodatkowo działalność w filii kancelarii w Morągu. Jest autorką i współautorką publikacji prawniczych. Brała udział w konferencjach naukowych, w tym międzynarodowych. W przedstawionej opinii z 21 czerwca 2018 r. Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie podkreślił, że - w zakresie wykonywania przez nią zawodu adwokata - wywiązywała się ona sumiennie ze swoich czynności zawodowych, przestrzegała zasad etyki i godności zawodu oraz wykazywała się wysoką kulturą osobistą w stosunku do współpracowników oraz uczestników postępowań, w których występowała.

Dokonując oceny kwalifikacji Pani Pauliny Długokęckiej w zakresie spraw rodzinnych i nieletnich, Pan Lech Dłuski - sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie pozytywnie ocenił możliwość powierzenia jej obowiązków sędziego. W ocenie wizytatora opiniowana obowiązki te wykonywać będzie prawidłowo. Czynności podejmowane przez Panią Paulinę Długokęcką są sprawne i wykonywane niezwłocznie. Realizowanie przez nią zastępstwa prawnego wizytator ocenił jako rzetelne, terminowe i cechujące się wysoką jakością.

Ocenę kwalifikacji Pani Pauliny Długokęckiej w zakresie spraw cywilnych i gospodarczych sporządziła Pani Ewa Dobrzyńska-Murawka - sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie przyjmując m.in., że kandydatka posiada wymaganą wiedzę prawniczą, którą potrafi wykorzystywać w praktyce, ma także zdolności mediacyjne. Zdaniem opiniującej, cechy osobiste oraz wyniki osiągnięte w pracy pozwalają na stwierdzenie, że Pani Paulina Długokęcką spełnia wymogi faktyczne i prawne określone przepisami ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz prezentuje się jako osoba o cechach pozwalających na pozytywną opinię jej przydatności do zawodu sędziego i zasługująca na powołanie na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Szczytnie.

Oceny kwalifikacji Pani Pauliny Długokęckiej w zakresie spraw karnych dokonał Pan Leszek Wojgienica - sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie stwierdzając, że oceny dokonane przez pozostałych dwóch sędziów Sądu Okręgowego w Olsztynie, a także informacje o przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej pozwalają przyjąć, że nie ma żadnych powodów, aby nie ocenić pozytywnie jej kandydatury na stanowisko sędziego.

4. Uczestnicy tego postępowania posiadają odpowiednie doświadczenie zawodowe oraz otrzymali oceny kwalifikacyjne wskazujące, że spełniają wymogi formalne do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego, jednakże niniejsza procedura konkursowa obejmuje jedno wolne stanowisko sędziowskie i Rada mogła dokonać wyboru tylko jednej osoby.

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pan Przemysław Adam Palka jest najlepszym kandydatem w niniejszej procedurze nominacyjnej. Posiada kwalifikacje merytoryczne oraz wiedzę prawniczą, dające rękojmię należytego wykonywania obowiązków orzeczniczych na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Szczytnie. Krajowa Rada Sądownictwa wzięła pod uwagę uzyskane przez niego stopnie naukowe z zakresu prawa, wobec których uzyskana przez Panią Paulinę Długokęcką ocena bardzo dobra na dyplomie ukończenia wyższych studiów prawniczych oraz złożony z wynikiem pozytywnym egzamin adwokacki nie mogły stanowić podstawy dla uznania jej kandydatury za najlepszą w tym konkursie.

5. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła także opinię Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie i ocenę Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie na posiedzeniu 24 września 2018 r. poparło Panią Paulinę Długokęcką, oddając na nią 9 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i 3 głosach "wstrzymujących się". Pan Przemysław Adam Palka nie uzyskał poparcia Kolegium, wobec braku głosów "za", 10 głosach "przeciw" i 2 głosach "wstrzymujących się". Na posiedzeniu Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Olsztynie w dniu 11 października 2018 r. na Panią Paulinę Długokęcką oddano 63 głosy "za" i 7 głosów "przeciw", przy 3 głosach "wstrzymujących się" i 10 głosach "nieoddanych"; na Pana Przemysława Adama Palkę oddano natomiast 2 głosy "za" i 62 głosy "przeciw", przy 9 głosach "wstrzymujących się" i 10 głosach "nieoddanych".

Wprawdzie kandydat rekomendowany przez Radę na jedno wolne stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Szczytnie uzyskał niższe poparcie zarówno Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie, jak i Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Olsztynie, jednak - zdaniem Rady - brak poparcia obu gremiów dla Pana Przemysława Adama Palki nie znajduje odzwierciedlenia w jego kwalifikacjach oraz w pozostałym materiale zgromadzonym w toku postępowania konkursowego. Z tego też względu kryterium to nie mogło okazać się decydującym.

6. O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Szczytnie Pana Przemysława Adama Palki zadecydował całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności jego duże doświadczenie zawodowe oraz gruntowna wiedza zarówno z zakresu prawa materialnego, jak i procesowego. Wysokie kwalifikacje merytoryczne Pana Przemysława Adama Palki znajdują odzwierciedlenie w uzyskanej przez niego pozytywnej ocenie kwalifikacyjnej sporządzonej przez wizytatora ds. karnych oraz w opinii przedstawiciela środowiska naukowego, wystawionej przez Kierownika Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Szczecińskiego. Kandydat, z uwagi na cechy osobowości, wiedzę oraz zaangażowanie, posiada wszelkie predyspozycje do pełnienia urzędu sędziego.

W opiniach tych podkreślono jego rozległą wiedzę prawniczą oraz dorobek naukowy. Z uwagi na to, że niniejsza procedura konkursowa dotyczy tylko jednego wolnego stanowiska sędziowskiego, Rada mogła dokonać wyboru tylko jednej osoby.

7. Powyższe okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 9 stycznia 2019 r. na:

- Panią Paulinę Długokęcką oddano 1 głos "za", przy braku głosów "przeciw" i 15 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pana Przemysława Adama Palkę oddano 14 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i 2 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego uzyskał on wymaganą bezwzględną większość głosów.

Mając na uwadze wyniki głosowania, Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę jak na wstępie.

POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 871 k.p.c. (art. 44 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz. U. z 2018 r. poz. 389, ze zm.).