Questions and answers

Czy po skończonych studiach podyplomowych pracownik może wnioskować z urlop szkoleniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy przysługuje świadczenie "Dobry start" na dziecko małżonka?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy przysługuje zasiłek pielęgnacyjny dla osoby przebywającej w szpitalu psychiatrycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy starosta posiada kompetencje do powierzania zadań Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2019 r., Wilk Jakub | Aktualne

Czy szkoła niepubliczna może używać w miejsce nazwy szkoła - nazwę studium, a w miejsce ucznia - słuchacz?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy usługę rezerwacji hotelu i usługę pośrednictwa należy rozpoznać jako import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wnioskodawca powinien udowodnić okres wykonania otworu okiennego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2019 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy wnioskodawcy należy się świadczenie pielęgnacyjne czy specjalny zasiłek opiekuńczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy wystawienie faktury, mimo posiadania kasy rejestrującej zwalnia podatnika z obowiązku ewidencji na kasie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2019 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy zapisy dotyczące pracy zmianowej należy uwzględnić w regulaminie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2019 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy zatrudnienie osoby młodocianej na podstawie umowy zlecenia wymaga wcześniejszych badań i szkolenia bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy z tytułu podróży trwającej ponad dobę pracownikowi przysługuje jakaś dodatkowa rekompensata?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Gdzie w bilansie apteki wykazać należności z tytułu refundacji z NFZ do leków?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Ile dni urlopu będzie przysługiwało nauczycielowi szkoły feryjnej po powrocie z urlopu dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jaka jest minimalna wysokość pomieszczenia kantyny pracowniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2019 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Jaka procedura formalna wiąże się z utworzeniem oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakie czynności/działania kryją się pod procesami R1 i R11?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2019 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Jakie dane należy udostępnić policji w ramach prowadzonego postępowania o kradzież?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2019 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Jakie grunty wliczać do gospodarstwa rolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2019 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Jakie okresy staży z urzędu pracy można zaliczyć do pracowniczego stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie są konsekwencje, jeżeli prawo do odpoczynku pracownika zostaje naruszone?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jakie skutki w zakresie prawa pracy wywołuje urodzenie martwego dziecka podczas urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaki wymiar ekwiwalentu przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu na zastępstwo w placówce feryjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2019 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Jak na gruncie podatku VAT rozliczyć promocyjną sprzedaż w pakiecie za 1 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak należy obliczyć wysokość dodatku za wysługę lat dla nauczyciela, który jest lekarzem weterynarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy planować dla nauczycielki urlop rodzicielski i wychowawczy po urlopie uzupełniającym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak należy uzupełnić arkusz ocen ucznia, który dołączył do placówki w szóstej klasie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak należy zakwalifikować przyznanie nagród przez starostę dla najlepszych absolwentów szkól ponadgimnazjalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2019 r., Lachiewicz Wojciech | Aktualne

Jak obliczyć urlop nauczyciela zatrudnionego w niepełnym etacie w szkole niepublicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak powinna być sformułowana klauzula informacyjna do procesu rekrutacji w instytucji publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2019 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Jak ustalić wysokość emerytury dla kobiety która ma ustalony jedynie kapitał początkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2019 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Kiedy nowy dyrektor szkoły powinien złożyć aneks do arkusza organizacyjnego szkoły na rok 2018/2019?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2019 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Którego dnia w roku szkolnym 2018/2019 rozpoczęły się letnie ferie szkolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Na jakim etapie rozliczania dotacji należy obliczyć limit wydatków wspólnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

O jaki czas należy przedłużyć staż nauczycielowi, który przebywał na zwolnieniach lekarskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2019 r., Chojnacki Jan | Aktualne

W jakich sytuacjach zarządca drogi wnosi opłaty za korzystanie ze środowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2019 r., Gall Marek | Aktualne

W jakiej wysokości można potrącić z wynagrodzenia świadczenia niealimentacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Z jaką datą należy przenieść do innej szkoły nauczyciela zatrudnionego na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Z jakiego okresu należy obliczyć prawidłowo wynagrodzenie urlopowe za godziny ponadwymiarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne