Czy przeniesienie pracowników na model B2B może zostać rozpoznane jako ukryte zyski?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 15 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. opodatkowana estońskim CIT zamierza "przenieść" część swoich pracowników z umów o pracę na model B2B. Jest to wspólnie wypracowane rozwiązanie przez obie strony, jednak warunkowane tym, że w innym przypadku spółka nie podwyższyłaby wynagrodzenia za wykonywane usługi. Pojawia się wątpliwość czy nie dojdzie do powstania ukrytych zysków. Są to bowiem świadczenia m.in. pieniężne, odpłatne, wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, inne niż podzielony zysk, których beneficjentem, bezpośrednio lub pośrednio, jest udziałowiec lub podmiot powiązany bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tym udziałowcem. Przesłanką powiązania podmiotów jest m.in. wywieranie znaczącego wpływu przez jeden podmiot na co najmniej jeden inny podmiot. Przesłanka ta przejawia się faktyczną zdolnością osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. W opisanym stanie faktycznym wydaje się, że istnieje faktyczne wywieranie wpływu na działania gospodarcze - gdyby nie miało dojść do podwyższenia wynagrodzenia, wówczas model współpracy nie uległby zmianie. Beneficjentem świadczeń wypłacanych przez spółkę będą powiązani z nią podwykonawcy.

Czy prawidłowym jest stwierdzenie, że takie wypłaty będą stanowiły dla spółki ukryte zyski?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX