Questions and answers

Czy były pracownik tymczasowy zatrudniony na umowę o pracę musi ponownie odbyć szkolenie okresowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy gumki do włosów należy traktować jako środek ochrony indywidualnej i nieodpłatnie udostępniać je pracownikom?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy można przyznać świadczenie Dobry Start i 500+ obywatelowi Ukrainy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy należy przyznać świadczenie wychowawcze ojcu na jedno dziecko, które faktycznie z nim zamieszkuje?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy należy się specjalny zasiłek opiekuńczy, pomimo przekroczenia kryterium dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy nauczycielowi przysługują dwie odprawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy okres wykonywania pracy jako mechanik-monter w świadectwie pracy wykazać jako praca w warunkach szczególnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2019 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy OPS może przesunąć termin umieszczenia w DPS po wydanej decyzji kierującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy pracodawca musi wydać nowemu pracownikowi odzież i obuwie przed dopuszczeniem do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy są podstawy prawne do dochodzenia zwrotu wypłaconego dodatku energetycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy świadczenia wychowawcze wypłacone za marzec-czerwiec 2019 r. są świadczeniami nienależnie pobranymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2019 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy uczelnia powinna wypłacić z ZFŚS świadczenie byłemu pracownikowi, jeżeli nie była ostatnim pracodawcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy w świadectwie pracy należy wpisać miejsce urodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2019 r., Jakubik Mateusz | Aktualne

Czy zmiana rozkładu czasu pracy powoduje zmianę wymiaru czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy ZUS zobowiązany jest do zwrotu zasiłku stałego z lipca 2019 r. i dokonywania potrąceń z bieżących świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2019 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Jak prawidłowo wyliczyć urlop pracownika zatrudnionego w trakcie miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jak ustalić podstawę wymiaru odprawy dla nauczyciela, który ma obniżony wymiar etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak zaksięgować fakturę VAT zakupu, gdzie część wynagrodzenia jest przekazywana nie dostawcy, tylko komornikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

W jakiej wysokości powinna zostać wypłacona odprawa w związku z wypowiedzeniem nauczycielowi stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób na gruncie rachunkowości Spółka ma rozpoznać w swoich księgach vouchery?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy Karta Dużej Rodziny może być przyznana dla brata, którego rodziną zastępczą ustanowiono siostrę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy kontrahent ma prawo naliczyć odsetki za nieterminowe płatności wstecz, do momentu ich przedawnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy możliwe jest umorzenie części nienależnie pobranego zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy osoba fizyczna na pełnej księgowości ma obowiązek sporządzania informacji dodatkowej do bilansu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy pracownikowi, który miał przerwę w zatrudnieniu, przysługuje nagroda jubileuszowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy spółka z o.o. sp. komandytowa ma obowiązek sporządzenia sprawozdania z działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy zarząd spółki komandytowej jest zobowiązany sporządzać sprawozdanie z działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jaka powinna wyglądać ewidencja spłaty pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Kto powinien złożyć wniosek o świadczenia rodzinne: opiekun prawny czy matka dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy budowa bramy bioasekuracyjnej wymaga pozwolenia na budowę lub zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2019 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy darowizna działki ROD od ojca na rzecz córki, może być zwolniona z podatku od spadków i darowizn?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy dla usługi dojazd na zasadzie służebności może się odbywać?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2019 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy dopuszczalne jest wydłużenie okresu wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy dotacje otrzymywane na przejazdy gminne są opodatkowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2019 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy do zasiłku celowego należy liczyć rentę rodzinną jako dochód?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2019 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy jest możliwa zmiana decyzji z 2010 r. oraz przeniesienie tej decyzji na rzecz nowego inwestora?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2019 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy jest obowiązek wydruku papierowego metryki sprawy dla świadczeń wychowawczych i świadczenia Dobry Start?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy każde z rodziców powinno złożyć osobny wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy można dokonać zmiany roku obrotowego w trakcie jego trwania?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy można odliczyć 100% VAT od faktury dotyczącej zamieszczenia ogłoszenia sprzedaży samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy można odliczyć VAT z faktury dokumentującej koszty poniesione w związku z zagubieniem palet z towarem?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy można przyznać stronie prawo do świadczenia pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy można w jednej decyzji wydać uchylenie i odmowę przyznania świadczenia rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy należy dochodzić zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych w lipcu 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne