Questions and answers

Który organ (I czy II instancji) będzie właściwy jako organ egzekucyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2019 r., Prochera Witold | Aktualne

Który organ jednostki samorządu terytorialnego powinien podjąć uchwałę deklaratoryjną o wygaszeniu gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Który organ wydaje inwestorowi zgodę na lokalizację inwestycji mieszkaniowej na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2019 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Na jaki okres należy udzielić nauczycielce kolejnego urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne

Od kiedy pracownikowi socjalnemu przysługuje prawo do dodatkowego 10 dniowego urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

W jaki sposób OPS ma ustalić sytuację dochodową i majątkową studentki, która ubiega się o stypendium socjalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

W którym miesiącu można odliczyć podatek z faktury za leasing?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Z jaką datą należy uznać zakończenie prac na placu budowy stanowiącym zakład podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

z jaką stawką podatku VAT należy sprzedać apartament zakupiony w 2009 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy budynek parterowy bez poddasza użytkowego może mieć antresolę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2019 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Czy instalacje elektryczne i garaże podziemne można amortyzować innymi stawkami niż budynek biurowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy istnieje obowiązek publikowania informacji o unieważnieniu postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2019 r., Kozłowski Bartosz | Aktualne

Czym jest lub jak należy interpretować "teren zabudowany"?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy należy przeprowadzić kontrolę, jeśli w mieszkaniu nie ma instalacji gazowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2019 r., Słomka Kinga | Aktualne

Czy niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego powinna ulec przekształceniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy obywatelce Ukrainy przysługuje świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy osobie, która przebywa w ZOL można przyznać zasiłek pielęgnacyjny, SZO lub świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy postepowanie naprawcze PINB może prowadzić na spadkobierców po zmarłym inwestorze?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2019 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne

Czy przed zatrudnieniem nauczyciela emeryta dyrektor szkoły zobowiązany jest uzyskać zgodę organu prowadzącego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy stypendium dla osób bezrobotnych w okresie stażu traktować jako dochód uzyskany do świadczenia rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy uchwała o wygaszeniu gimnazjum powinna być poprzedzona uchwałą o wyłączeniu gimnazjum z zespołu szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy umieszczenie na etykiecie preparatu niebezpiecznego piktogramu bez opisu jest zgodne z prawem?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy wody z mycia posadzki w budynku biurowym stanowią ścieki przemysłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2019 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Czy w przypadku stwierdzenia występowania kornika na drzewie organ wydający decyzję może nie naliczać opłat?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2019 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy w szkole niepublicznej można zatrudnić nauczycieli na umowę zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy w szkole publicznej podstawowej powinno być stworzone stanowisko pedagoga specjalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy zakład obowiązany jest prowadzić pomiar jakości wprowadzanych ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2019 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Do jakich kosztów zakwalifikować przekazanie dystrybutorom odzieży roboczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Ile w 2019 r. może wynieść maksymalne miesięczne wynagrodzenie dyrektora samorządowej instytucji kultury?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jakie czynności należy wykonać, aby z dniem 1 września nowy dyrektor szkoły mógł powołać swoich zastępców?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jakie elementy podlegają wpisowi do karty obserwacji pielęgniarskiej oraz lekarskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jak należy zaksięgować dywidendy przypadające na udziały umorzone?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak potraktować wymianę systemu monitoringu po nabyciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo zaksięgować fakturę, której płatność nastąpi w dwóch ratach?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak rozliczyć wynagrodzenie studenta z umowy zlecenia za czerwiec 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak ująć w ewidencji odpadów różnice wagowe i ubytki naturalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak w spółce z o.o. powinna zostać zaksięgowana cesja należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Kiedy pracodawca powinien założyć nową dokumentację pracowniczą po podpisaniu z pracownikiem nowej umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Kogo uznać w postępowaniu dotyczącą wygaśnięcia trwałego zarządu za stronę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2019 r., Stachowska Marta | Aktualne

Który ze sposobów wyliczenia odpłatności za DPS jest prawidłowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Na co rodzina powinna w pierwszej kolejności przeznaczyć 500+ i 300+?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Od kiedy należy uchylić decyzję przyznającą zasiłek okresowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Od kiedy zmienić wysokość zasiłku okresowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

W jaki sposób spółka powinna zgłosić na NIP-8 otwarte rachunki bankowe na Ukrainie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Z jakich godzin powinny być realizowane zajęcia przygotowujące uczniów klas ósmych do egzaminu ósmoklasisty?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne