Questions and answers

Czy do wykonywania inwentaryzacji budowlanej potrzebne są uprawnienia budowlane?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2020 r., Smarż Joanna | Aktualne

Czy dyrektor szkoły również bierze udział w głosowaniu nad opiniowaniem arkusza organizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy fakt, że zgon pacjenta był wynikiem COVID-19 wpływa na sposób postępowania ze zwłokami?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy gmina która wystąpiła ze związku międzygminnego może przejąć też windykację opłat za odpady?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy jest możliwość wydłużenia trwającego okresu wypowiedzenia w formie porozumienia z pracownikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy możliwy jest podział nieruchomości, mający na celu wydzielenie części budynku na rzecz dotychczasowego, długoletniego najemcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2020 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy można dostać dofinansowanie z tytułu COVID-19 bez obniżenia wynagrodzeń pracowniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy można kontynuować postępowanie rozgraniczeniowe, jeśli granica została przyjęta na podstawie operatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2020 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy można zatrudnić pracownika na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/32 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2020 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Czy należy ustanowić strefę ochronną ujęcia w przypadku poboru wody ze studni na cele ochrony przeciwpożarowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2020 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy ocena powtórnie wystawiona przez dyrektora szkoły jest oceną ostateczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2020 r., Gawroński Krzysztof | Aktualne

Czy powiększenie wiatrołapu stanowi nieistotne odstąpienie od projektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2020 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy pozostawanie w gotowości do pracy jest usprawiedliwioną nieobecnością?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy pracownicy przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, jeśli ojciec pozostaje w gotowości do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy pracownicy urzędu gminy należy się nagroda jubileuszowa, jeśli planuje ona przejść na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy pracownik może rozpocząć pracę godzinę wcześniej niż określono w regulaminie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy przedsiębiorca, który skorzystał z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, może starać się o świadczenie postojowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy rada pracowników może pełnić rolę przedstawicieli pracowników w rozumieniu kodeksu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2020 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy rozkład czasu pracy pracownika zatrudnionego na ½ etatu może przewidywać pracę powyżej 4 godzin na dobę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy sieć infrastruktury technicznej i urządzenia infrastruktury technicznej to jest to samo?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy skarżący ma prawo brać udział w czynnościach dowodowych prowadzonych przez PINB?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2020 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy sp zoz może skorzystać z rozwiązań tzw. tarczy antykryzysowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy transport sanitarny zostaje zawieszony w trakcie trwania epidemii?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2020 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Czy uruchomienie procesu lakierowania w zamkniętej kabinie lakierniczej wymaga dokonania oceny zagrożenia wybuchem?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy wójt powinien odmówić wydania zezwolenia na uprawę konopi włóknistych rolnikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy w sali zabaw, gdzie dodatkowo prowadzona jest sprzedaż słodyczy, należy stosować od lipca 2020 r. kasę online?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy w statucie szkoły powinny być zapisy dotyczące religii?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy wykonawca może wstrzymać dostawy, jeżeli zostanie ogłoszona upadłość zamawiającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2020 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy w związku z epidemią koronawirusa, pracodawca może zrezygnować z tworzenia ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy zakup norm w formacie pliku PDF podlega pod podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy zatrudniając jednego zleceniobiorcę na składce zdrowotnej można skorzystać z ulgi od ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy z powodu epidemii COVID-19 można zawiesić odpisy na ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne