Questions and answers

Czy zwrócona zaliczka generuje różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy żeby wystawić fakturę korygującą trzeba sporządzić aneks do umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2020 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Jaka jest definicja lub co należy rozumieć pod pojęciem: negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaka jest wymagana maksymalna wysokość składowania palnych płodów rolnych (słomy)?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2020 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel matematyki w szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak liczyć spadek obrotów w celu skorzystania z tarczy antykryzysowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak liczyć stan zatrudnienia, od którego zależy prawo do zwolnienia ze składek ZUS w czasie epidemii?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak należy interpretować art. 6k ust. 4a u.u.c.p.g., jeżeli budynek mieszkalny zamieszkują dwie rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jak obliczyć odprawę emerytalno-rentową, ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla pracownika samorządowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak określić, kiedy podmiot zbywający nieruchomość działa w charakterze podatnika VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak określić czy dane rozwiązanie stanowi schemat podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak prawidłowo skorzystać z rozwiązań tzw. tarczy antykryzysowej w zakresie obniżenia czasu pracy pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak rozliczać wynagrodzenie osoby współpracującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak traktować wypadek pracownika w czasie pracy zdalnej w trakcie epidemii?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Kto może wydać decyzję na odłowienie gatunku łownego (norki amerykańskiej) na terenie rezerwatu przyrody?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Który organ samorządu terytorialnego zobowiązany jest do zapewnienia miejsc kwarantanny indywidualnej i zbiorowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2020 r., Karciarz Mateusz | Aktualne

Z jaką stawką VAT nastąpi sprzedaż lokalu użytkowego i jego ruchomego wyposażenia (nabycie 3 lata temu, bez VAT)?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Z jakich form pomocy z FP i FGŚP może skorzystać przedsiębiorca, który zatrudnia pracowników i zleceniobiorców?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2020 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy do zgłoszenia przebudowy drogi wymagane jest uzyskanie decyzji o ustaleniu celu publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy na potrzeby zdalnego nauczania dyrektor szkoły powinien przygotować regulamin zdalnej pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy nauczycielowi mianowanemu szkoły podstawowej można ograniczyć zatrudnienie do mniej niż pół etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy w trakcie pandemii koronawirusa można zdalnie zwołać posiedzenie Komisji ds. pożyczek ZFM?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy w związku z pandemią dyrektor szkoły feryjnej może nakazać pracownikom obsługi pracę rotacyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2020 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy zasadne jest, aby rada gminy podjęła uchwałę w sprawie sieci szkół podstawowych od trwającego roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakie dokumenty należy załączyć wraz ze zgłoszeniem zmiany danych powstałych po wpisie do ewidencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak i kiedy dyrektor powinien odpowiedzieć nauczycielowi na jego wniosek o zmianę stanowiska pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak postąpić w stosunku do nietrzeźwego pracownika, który nie wpuszczony do pracy chce wracać do domu samochodem?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Za jakie zadania nauczyciele poradni psychologiczno-pedagogicznej powinni otrzymywać dodatek za trudne warunki pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2020 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy przysługuje świadczenie pielęgnacyjne na żonę, która posiada orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

W jaki sposób zapewnić realizację świadczeń wychowawczych w formie rzeczowej, gdy marnotrawione są świadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Co oznacza stanowisko pracy na gruncie ograniczeń i nakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii koronawirusa?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Co zrobić ze środkami ZFŚS w przypadku zwolnienia ostatniego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy budowa magazynu na zboże na potrzeby produkcji pasz mieści się w definicji zabudowy produkcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2020 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy budowa średniego napięcia (SN) przyłącza elektroenergetycznego wymaga pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2020 r., Chruszcz Adrian | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest zawieszenie działalności poradni?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2020 r., Urbaniak Monika | Nieaktualne

Czy epidemia koronawirusa zwalnia ze stosowania trybu konkursu ofert z art. 26 ust. 3 u.dz.l.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2020 r., Baranowska Agata | Aktualne

Czy mały podatnik, który wybrał metodę kasową, może nadal rozliczać VAT kwartalnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2020 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy można utworzyć w szkole oddział integracyjny, w którym nie znajdzie się nauczyciel wspomagający?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy nagrody sportowe, finansowane przez marszałka województwa, podlegają opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy nauczyciel nauczający zdalnie ma prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy operat przeciwpożarowy należy potraktować jako opinię, o której mowa w art. 3 ust. 3c u.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2020 r., Grzegrzółka Robert | Nieaktualne

Czy OPS może ojcu dziecka udzielić informacji o nienależnie pobranych świadczeniach wychowawczych przez żonę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy o szerokości działki decyduje jej najszersze miejsce, czy miejsce usytuowania budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2020 r., Lecińska Monika | Nieaktualne

Czy ozonowanie auta pozwala skutecznie pozbyć się z niego koronawirusa?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne