Questions and answers

Gdzie powinny być przechowywane dokumenty związane z kwarantanną lub izolacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2020 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Ile godzin może pracować maksymalnie lekarz rezydent?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2020 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Kiedy można odmówić wydania decyzji o warunkach zabudowany w związku z ochroną gruntów rolnych i leśnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Kiedy wynagrodzenie działacza związkowego zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy powinno być na nowo ustalane?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2020 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Kto jest właściwy do zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu - starosta czy prezydent miasta?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Kto może sporządzać projekt konstrukcji muru oporowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2020 r., Smarż Joanna | Aktualne

W jaki sposób ustalić wynagrodzenie urlopowe kierowcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Z jaką datą pracownik powinien podpisać umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy mężowi będzie przysługiwało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na żonę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy można przekształcić trzy szkoły podstawowe w zespół szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy OPS kierując osobę do DPS (na jej wniosek), jest zobowiązany poinformować o tym fakcie dorosłe dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2020 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy OPS winien przeprowadzić postępowanie wyjaśniające celem ustalenia faktycznego miejsca zamieszkania dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy przysługuje dotacja pomimo niepodania informacji o miesięcznej liczbie uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy przysługuje zasiłek stały z tytułu wieku osobie, która otrzymuje emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2020 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy szkoła rozpoczynająca działalność po 30 września ma prawo do dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy trzeba przenieść decyzję na podmiot, który będzie wypełniał wyrobisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2020 r., Rudnicka Anna | Aktualne

Czy w czasie nauczania zdalnego można dokonać zmiany w arkuszu organizacji szkoły ponadpodstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy w okresie przerwy świątecznej bursa szkolna powinna zapewnić opiekę dla uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Ile dni urlopu przysługuje nauczycielowi, który od września objął funkcję wicedyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak należy określić masę brutto przesyłki szlamów z odwadniania olejów w separatorach?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak przekazać dotację na ucznia, który zapisany jest do dwóch szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak wyliczyć czas pracy nauczyciela, który ma przydzielone godziny z projektu unijnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kiedy można zatrudnić ponownie nauczyciela, który przeszedł na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2020 r., Młodecki Marek | Aktualne

Kiedy odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2020 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Kiedy starosta powinien zawiesić postępowanie w sprawie zastrzeżeń i wniosków do projektu upul?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

W jakiej szkole powinien kontynuować naukę niepełnoletni uczeń, który ukończył szkołę podstawową?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2020 r., Wrona Joanna | Aktualne

W jaki sposób prowadzić księgę uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2020 r., Młodecki Marek | Aktualne

W jaki sposób ustalić liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

W jaki sposób wyliczyć urlop nauczyciela placówki nieferyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Za jaki okres burmistrz powinien wypłacić stypendium szkolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Co dzieje się w przypadku skierowania na kwarantannę w czasie urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Co może wybudować rolnik w zabudowie zagrodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Co należy zrobić w przypadku, gdy wykonawca nie załączył do oferty druku oferta?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2020 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Co stanowi dokument celny przy imporcie towarów w procedurze uproszczonej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy decyzja ostateczna, która nie była zaskarżona do organu II instancji może być uznana za decyzję prawomocną?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2020 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy dochód z praktyki absolwenckiej w sprawie świadczeń z FA należy potraktować jako dochód utracony?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2020 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy do limitu transakcji finansowych bierze się pod uwagę tylko kwotę kapitału pożyczki, czy także odsetki?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2020 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy i jakie dane dotyczące pacjenta ma obowiązek przekazać Policji placówka służby zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy jeśli pracownik będzie wykorzystywał urlop wypoczynkowy po urlopie bezpłatnym to jest to traktowane jako powrót do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy kierownik spzoz ma prawo do dodatku związanego z pracą przy zwalczaniu epidemii?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2020 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy koszty wynagrodzeń mogą zostać rozliczone w ramach ulgi B+R?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy kserokopie dokumentów udostępnianych na podstawie art. 20 ust. 1d ustawy o Policji podlegają anonimizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy łączenie jednego budynku z pozostałymi za pomocą belki będzie stanowić zabudowę szeregową?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2020 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy można wstrzymać kwotę dotacji lub żądać jej zwrotu w przypadku obniżenia jej wysokości po aktualizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy można wydać decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości z działką, dla której brak jest informacji o księdze wieczystej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2020 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy na budynek gospodarczy bezpośrednio przy granicy działki wymagana jest decyzja o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy należy uzyskać uzgodnienie właściciela magistrali na budowę doziemnej instalacji gazu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2020 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy należy wypłacić dodatkowe wynagrodzenie dla nauczyciela, który przejął funkcję dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne