Questions and answers

Jak rozliczyć na gruncie VAT przekazanie produktów influencerom w celach promocyjno-marketingowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak ryczałtowiec powinien udokumentować zakup tarniny w sytuacji opisanej w pytaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak stosować ulgę na złe długi w PIT w związku z negatywnymi skutkami epidemii COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak ustalić skład rodziny w programie Czyste powietrze, czy liczymy wszystkie osoby wspólnie mieszkające w domu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak wyliczyć dochód do programu "Czyste powietrze", czy dochód dzielić na 12 m-cy czy na 4 miesiące?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Kiedy przysługuje pracodawcy niebędącym rzemieślnikiem dofinansowanie za wyszkolenie młodocianego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Kto jest pracodawcą dla osób zatrudnionych w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kto może podpisywać przyznanie pożyczki mieszkaniowej udzielanej z funduszu socjalnego w przypadku nieobecności wójta?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2020 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Na jakich zasadach nauczyciel może złożyć wniosek o rozwiązanie stosunku pracy w październiku?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Na jakiej podstawie SPZOZ może świadczyć usługi ambulatoryjne osobom skazanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2020 r., Tymiński Radosław | Aktualne

Na jakie konto zespołu 4 należy zaksięgować fakturę z Filmoteki Narodowej za udostępnienie kopii filmowej bez licencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Od kiedy będzie obowiązywał nakaz oznakowania odpadów zgodnie z § 8 ust. 3-5 r.w.m.o. oraz § 9 r.w.m.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2020 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Od kiedy należy naliczać opłaty skoro uchwała Rady Gminy weszła w życie 8.10.2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Od kogo zamawiający powinien żądać złożenia przedmiotowych środków dowodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2020 r., Kozłowski Bartosz | Aktualne

Od którego miesiąca nalicza się odpłatność 70% dochodu za pobyt mieszkańca w DPS, który otrzymał zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

W jakiej formie w obecnym stanie prawnym powinien być złożony JEDZ w postępowaniu powyżej progów unijnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2020 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej należy ująć wykonanie dodatkowego przyłącza elektrycznego w pomieszczeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2020 r., Gąsiorek Krystyna | Aktualne

W jaki sposób dokonać brakowania dzienników lekcyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jaki sposób spółka powinna ująć rozliczenie porozumienia w księgach?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Co powinien zrobić starosta, jeżeli wnioskodawca nie uzupełnił wniosku o wpis do rejestru zwierząt?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy do zapytania ofertowego powinno zostać dołączone oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy harmonogramy czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych trzeba tworzyć na cały okres rozliczeniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2020 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Czy istnieją przepisy dopuszczające zatrudnienie nauczyciela na 12,5/18 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy jest sposób na przymuszenie drugiego z rodziców dziecka do podania dochodu w sprawie o zasiłek rodzinny?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2020 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy kwalifikacyjne kursy zawodowe w czasie epidemii można prowadzić stacjonarnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy możliwe jest uzupełnienie decyzji administracyjnej w sprawie usług opiekuńczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2020 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy można na stronie internetowej przedszkola umieszczać imiona i nazwiska osób, które wspierają finansowo placówkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2020 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy można wydzielić teren pod poszerzenie drogi publicznej mniejszy niż oznaczony w planie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2020 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy nagroda jubileuszowa za 45 lat pracy powinna być wypłacona pracownikowi w pełnej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy należy uwzględnić zasiłek opiekuńczy jako uzyskanie dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy nauczyciel, który wykonuje na kwarantannie prace w formie zdalnej, ma prawo do normalnego wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy nienależnie udzielona i pobrana dotacja może być potrącana z kwoty z bieżącej dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nowe PZP przewiduje możliwość zawieszenia postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2020 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy powiat może udzielić gminie dotacji na częściową realizację zadania dot. posadowienia stacji meteorologicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2020 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy pracownik może korzystać z kosztów autorskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy premia regulaminowa przysługuje także lekarzom stażystom?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2020 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy spółka jest zobowiązana do dokonania korekty odliczenia VAT od wydatków poniesionych na zaniechaną inwestycję?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy sprzedaż produktów na rzecz pracowników stanowi transakcje z podmiotami powiązanymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy sprzedaż wyprodukowanych naczep i przyczep podlega oznaczeniu GTU 07?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2020 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy stanowisko skarbnika gminy powinno być uwzględnione w regulaminie organizacyjnym urzędu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy usługa pośrednictwa ubezpieczeniowego dla podatnika VAT z UE korzysta ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy w zabudowie zagrodowej można uzyskać pozwolenie na budowę budynku mieszkalno-gospodarczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne