Pytania i odpowiedzi

W jaki sposób płacić nauczycielom za godziny ponadwymiarowe, wynikające z arkusza organizacyjnego szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2010 r., Kołowska Urszula | Aktualne

Jak zaksięgować sprzedaż przez firmę dla osoby fizycznej starej kabiny ciągnikowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W jaki sposób pełnomocnik może zrzec się udzielonego mu pełnomocnictwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2010 r., Daszczuk Paweł | Aktualne

Czy przy wypłacie należności licencyjnych musimy potrącić zryczałtowany podatek w wysokości 10%?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2010 r., Pioterczak Radosław | Aktualne

Czy należy opodatkować przychody pozostałe z działalności medycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2010 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak rozliczać koszt ZUS swój i swoich pracowników, jeśli podatnik prowadzi PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy zakłady komunalne korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak należy ująć w księgach zakup lokalu użytkowego w spółdzielni mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak prawidłowo zaliczyć w koszty fakturę VAT za zakup oprogramowania pochodzącego z Anglii?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy istnieje obowiązek wyceny zinwentaryzowanego majątku przez firmę zewnętrzną?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2010 r., Michalak Marcin | Aktualne

Kto nadzoruje pracę nauczyciela sprawującego funkcję prezesa ZNP?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Kto powinien zatwierdzać instrukcję stanowiskową?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Wawszczak Łukasz | Nieaktualne

Czy pismo o nabyciu nagrody jubileuszowej może być sporządzone z datą, która wypada w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy koszty zmienne czesnego można bezpośrednio kwalifikować w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy ujemna wartość firmy jest kategoria bilansową, czy należy ją uwzględniać w rachunku podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2011 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy można prosić nauczyciela o zwrot nadpłaconej zapomogi?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy nauczyciel spełnia wymagania na stanowisko dyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Gawroński Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo przeliczyć trzynastkę, uwzględnioną przy obliczaniu wynagrodzenia za czas choroby?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak rozliczyć nakłady na wynajmowany lokal, jeśli wcześniej ich koszt ponosił właściciel?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jaki dzień jest dniem nabycia prawa do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy można zmienić termin umowy na świadczenia jednorazowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Czy nagroda jubileuszowa powinna być zwolniona ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może w ciągu roku zmienić angaż nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jak amortyzować komputery w przypadku ich odłączenia od środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jaka powinna być podstawa naliczenia nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Na jakie konto zaksięgować dotację otrzymaną w ramach programu operacyjnego - Rozwój Kin?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Do jakiego organu należy zgłosić uruchomienie kotłowni o mocy cieplnej 2.96 MW?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Gall Marek | Nieaktualne

W jaki sposób poinformować pracownika, że pracodawca przed upływem terminu uznał karę porządkową za niebyłą?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy dofinansowanie wycieczki dla osób, które nie złożyły oświadczeń o dochodach jest prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy przychody instytutu badawczego uzyskane z działalności gospodarczej podlegają zwolnieniu z opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak zaewidencjonować koszty aktu notarialnego, tłumaczenia dokumentów oraz rejestracji w KRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Pawliszyn Piotr | Nieaktualne

Jak zaksięgować dotację z działania 8.1?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak zaklasyfikować środki trwałe nabyte na użytek uzdrowiska SPA?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak zaksięgować przebudowę sieci ciepłowniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2015 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jakie są metody wyznaczania kwoty przychodu z tytułu korzystania przez pracowników z samochodów służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak postąpić w przypadku gdy nagroda jubileuszowa powinna być wypłacona wcześniej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Pater Łukasz | Nieaktualne

Jak wycenić i przyjąć na magazyn wyremontowane maszyny-elektrośmieci skupowane przez Spółkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Czy nadzór inwestorski może wykonywać jedynie osoba fizyczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Grodzka Eliza | Nieaktualne

Jak potraktować podatkowo i księgowo koszt operatu szacunkowego budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Pawliszyn Piotr | Nieaktualne

Na jakich zasadach można dokonać potrącenia komorniczego z wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Szymański Kamil | Nieaktualne

Jakie są ograniczenia w obrocie gotówką pomiędzy firmami?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy pracodawca może rozwiązać układ zbiorowy pracy i wprowadzić regulamin wynagradzania?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Jak rozliczyć sprzedaż lokalu, przed upływem 6 lat od dnia wycofania z ewidencji środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podmiot będący współorganizatorem konferencji może odliczyć VAT z faktur dot. jej organizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy sprzedaż towarów poniżej ich wartości rynkowej może zostać zakwestionowana przez organy podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT fakturę korygującą zwiększającą wartość eksportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Gdzie należy opodatkować usługi pomocnicze do targów i wystaw?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Siennicki Tomasz | Aktualne

Czy wartość cła zapłaconego przez sponsora należy wykazywać w przychodach spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak należy zaktualizować wartość wkładu do spółki z o.o. w postaci nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Domański Zbigniew | Nieaktualne

Czy gmina jest odpowiedzialna za numerację lokali mieszkalnych w budynkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Kuźnicki Adam | Aktualne

Jak prawidłowo naliczyć kierowcy dietę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy refundacja kosztów pracy żony z PFRON będzie stanowiła przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Do jakich kosztów rodzajowych zakwalifikować odprawy: emerytalną i rentową?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Jakie skutki wywołuje niewypłacenie w terminie dywidendy przez spółkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można zaksięgować w koszty uzyskania przychodów duplikat faktury otrzymany w listopadzie 2010 r., a dotyczący 2007 r. i 2008 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy można cofnąć oświadczenie woli podatnika w kwestii podpisania protokołu po kontroli podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W której kolumnie KPiR wykazać koszt nabycia towaru, a w której koszt transportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy nabywca odpowiada za zobowiązania przedsiębiorstwa w upadłości?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi zawarcie umowy użyczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W którym momencie należy zaewidencjonować przychód podatkowy oraz bilansowy z umorzenia funduszu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób należy rozliczyć podatkowo przekazanie darowizny na rzecz komendy policji?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczyć zakup oprzyrządowania, które jest użyteczne w przypadku podłączenia go do innej maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy VAT od rat leasingowych należy odliczać w miesiącu otrzymania faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi dla uczelni ulokowanie środków pieniężnych w funduszach inwestycyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy przy przenoszeniu bazy danych do programu muszę przenieść tylko te środki, które aktualnie znajdują się na stanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne