Pytania i odpowiedzi

Czy VAT z faktury zakupowej tytułem naprawy płyty jest VAT naliczonym?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2011 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jakie dane umieścić na fakturze dokumentującej sprzedaż złomu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracownik może dochodzić od pracodawcy naprawienia szkody wyrządzonej wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2011 r., Dzienisiuk Dorota | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować przy świadczeniu usług, związanych z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Chabasińska Dorota | Nieaktualne

Czy prowadzenie kursów fryzjerskich dla kobiet przebywających w zakładzie karnym jest zwolnione z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2011 r., Chabasińska Dorota | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaka jest podstawa prawna decyzji o odpracowywaniu zawieszonych zajęć w czasie ferii zimowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2011 r., Jabłońska Monika | Nieaktualne

Czy zwrot kosztów przegranego przez stronę postępowania stanowi koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2011 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi użyczenie spółce lokalu przez córkę jednego ze wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2011 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy sprzedaż wyrobów garmażeryjnych prowadzona w obiektach tymczasowych przez ich właściciela podlega opłacie targowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy spółka postawiona w stan upadłości z możliwością układu sporządza przed dniem ogłoszenia bilans?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy powinnyśmy wykazywać oddzielnie sprzedaż produkcji, a oddzielnie sprzedaż materiałów i towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy niezapłacone zobowiązania spółki wykazane na rozrachunkach należy opodatkować podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy możliwe jest zawarcie umowy o pracę z nauczycielem kontraktowym na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2011 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem mianowanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2011 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób powinnam zaksięgować otrzymaną zaliczkową wypłatę dywidendy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2011 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy stanowią koszt uzyskania przychodu koszty sądowe poniesione w związku ze sporem sądowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie wymogi musi spełnić firma, żeby móc magazynować towary na terenie innych państw Unii Europejskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Komu BIG ujawnia informację gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2011 r., Bekas Monika | Nieaktualne

Jakie trzeba posiadać informacje o dłużniku, aby móc przekazać je do bazy danych BIG?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2011 r., Bekas Monika | Aktualne

Do jakiej kategorii obiektów budowlanych zaliczyć należy budynek hangaru na sprzęt wodny?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2011 r., Jastrzębski Maciej | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszty warunkujące posadowienie dzierżawionego zbiornika?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2011 r., Pioterczak Radosław | Aktualne

Czy wydatki poniesione w związku z montażem ekranu można ująć bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie wymagania z zakresu gospodarki wodno- ściekowej powinien spełniać obiekt hotelowo- restauracyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2011 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy spółka mogła przekazać aportem kapitał zapasowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy brak możliwości wliczenia wydatku w koszty podatkowe wpływa na możliwość odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2011 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy rolnik ryczałtowy ma obowiązek zarejestrować się dla celów VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy po uzyskaniu orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, będzie nadal przysługiwało świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2011 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Na jakich zasadach przyznawane jest świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2011 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy nauczyciel ma obowiązek informowania zakładu pracy, że pobiera emeryturę małżonka?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2011 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy od wydatków na płaszcz i innych strojów dla promotorów na potrzeby organizacji kampanii można odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2011 r., Chabasińska Dorota | Nieaktualne

W jaki sposób powinniśmy uwzględnić premię regulaminową w wynagrodzeniu za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2011 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy pracownikowi, który uległ wypadkowi, można przyznać zapomogę losową z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2011 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Na jakiej podstawie przyznawane jest dofinansowanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2011 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jaką stawkę VAT i PKWiU zastosować dla dyni prażonej i krojonej oraz słonecznika łuskanego prażonego i krojonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć w czasie transakcję barterową i jakie skutki wywoła nieekwiwalentność świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy przekazać pracownikowi nieużywany komputer, który wpisany był do ewidencji środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2011 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jakim przepisom podlegają pracownicy tymczasowi oddelegowani do pracy we Francji?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby doszło do zwolnień grupowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2011 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy można dokonać jednorazowej amortyzacji przy zakupie samochodu specjalistycznego typu karetka pogotowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak opodatkować przyznaną zapomogę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy po zmianie przepisów w 2011 r. Mercedes ML280CDI pozostał samochodem ciężarowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnik może zaliczyć samochód "z kratką" w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2011 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak należy wyceniać i ewidencjonować materiały powstałe w wyniku robót inwestycyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy podatkowo korzystniejszy jest leasing, czy zakup na kredyt?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć przekazanie nagrody?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne