Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kłos Piotr
Odpowiedzi udzielono: 31 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina jest właścicielem i oddała w dzierżawę nieruchomości stanowiące cmentarze komunalne. W umowie dzierżawy zawarto, że:

- Dzierżawca za tereny pod cmentarze wraz z infrastrukturą płaci czynsz.

- Dzierżawcę obciążają koszty ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy, podatek oraz inne opłaty i koszty związane z eksploatacją nieruchomości, koszty napraw oraz bieżących remontów (z wyłączeniem kosztów wywozu śmieci, które ponosił będzie Wydzierżawiający na podstawie stosownej umowy).

Kontenery umieszczone na terenie cmentarzy nie są objęte umową dzierżawy. Gmina z tytułu dzierżawy osiąga dochód z tytułu opłaty za miejsce pochówku ustalone w oparciu o stosowne zarządzenie burmistrza. Obrót z tytułu świadczonych usług cmentarnych gmina wykazuje w rejestrach sprzedaży i deklaracjach VAT i rozlicza z tego tytułu VAT należny. Gmina ponosi wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych, niesegregowanych gromadzonych w kontenerach na terenie tych nieruchomości.

Czy gmina ma prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego od ponoszonych przez nią wydatków związanych z wywozem odpadów komunalnych z cmentarzy i zakupem kontenerów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?