Pytania i odpowiedzi

Czy zajęcia z etyki należy wpisywać do dziennika zajęć obowiązkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2014 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy można odliczyć podatek naliczony za faktury za organizację konferencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2014 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy użyczenie samochodów firmowych pracownikom na cele dojazdu do pracy będzie skutkowało obowiązkiem opodatkowania VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2014 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy osoba pobierająca stypendium stażowe podlega ubezpieczeniu wypadkowemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2014 r., Kozłowska Małgorzata | Aktualne

Czy można skierować osobę niepełnosprawną intelektualnie, całkowicie ubezwłasnowolnioną, wymagającą całodobowej opieki do DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy otrzymaną kwotę rabatu należy opodatkować VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy dotacja z EFS podlega zwolnieniu z podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Na jakich zasadach spółka może skorzystać po zakończonej umowie leasingu z opcji wykupu samochodu na rzecz prezesa spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy będzie celem mieszkaniowym zakup gruntu rolnego, na którym poprzedni właściciele ustanowili warunki zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy umowa z biurem rachunkowym na prowadzenie PKPiR powinna być zawarta na piśmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług przez biegłego sądowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy istnieje obowiązek uzyskania certyfikatu dla osoby opracowującej plany gospodarki niskoemisyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2014 r., Gall Marek | Aktualne

Jaki kod odpadu powinien być nadany grudkom betonu powstającym w trakcie produkcji betonu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy masy ziemne i skalne powstające w kopalni odkrywkowej należy traktować jako odpady wydobywcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy mogę wystawić fakturę na zestaw medyczny RTG z komputerem w jednej pozycji i zastosować stawkę 8% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy wadium podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2014 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy na dawnych terenach rolnych, przeznaczonych obecnie pod budownictwo mieszkaniowe, można usunąć drenaże rolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2014 r., Sługocka Martyna | Aktualne

W jaki sposób należy oznakować opakowanie z tworzywa sztucznego z napylonym aluminium?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2014 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Które ze wskazanych rozwinięć noty P powinno znaleźć się na etykiecie produktu jako właściwe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2014 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jakie kroki powinien podjąć starosta po otrzymaniu uchwały o wyłączeniu członka ze spółki wodnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2014 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy w dzienniku szkolnym wpisuje się plan pracy świetlicy szkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2014 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy czas dojazdu uczniów na zajęcia na basenie oddalonym od szkoły wlicza się do zajęć dydaktycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2014 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Jak rozliczyć ubezpieczenie pracowników w kosztach spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2014 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy osoba zatrudniona w szkole na stanowisku sprzątaczki może przeprowadzać dzieci przez ulicę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2014 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

W jakich przypadkach dyrektor szkoły może połączyć funkcję kierownika i opiekuna wycieczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2014 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy uczniowie podczas wycieczki szkolnej powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2014 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Jak należy dokonać wyboru członków w europejskich radach zakładowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2014 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy podatnik podatku od nieruchomości może być opodatkowany kilka lat wstecz?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Kupień Łukasz | Aktualne

Czy od faktury za przejazd taksówką można odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Jakiemu ustawodawstwu podlegają pracownicy zatrudnieni na jachcie, który wypływa na różne wody terytorialne?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak należy zrównoważyć odpoczynek dobowy pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak należy rozliczyć czas pracy pracownika zatrudnionego w ruchomym systemie czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Kto może odebrać ze szpitala nieletnią kobietę i jej nowonarodzone dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Podciechowska Anna | Aktualne

Czy można stwierdzić omyłkę pisarską w terminie przyznania świadczenia w pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Sobczak Michalina | Aktualne

Jaki dochód należy przyjąć weryfikując uprawnienia strony do świadczeń z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Kiedy powstanie prawo do odliczenia VAT przy odwrotnym obciążeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy usługa pocztowa jest usługą niepriorytetową?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować przy sprzedaży biletów jednorazowych i karnetów miesięcznych na zajęcia z judo i karate?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy należy uwzględniać umowę zlecenia w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

W jaki sposób należy rozliczać dojazd pracownika na szkolenie z miejsca zamieszkania innego niż miejsce pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy do wypłacenia odprawy emerytalno-rentowej należy wliczyć staż tylko u danego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy po połączeniu firm sytuacja ich pracowników w zakresie odpisu z ZFŚS może być zróżnicowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie przetargowe na usługę patronatu medialnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Czy w jednym zakładzie pracy mogą funkcjonować dwie jednostki organizacyjne tego samego związku zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy dojazd samochodem między dwoma miejscami prowadzenia działalności będzie kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych zleceniobiorców podlegają składkom ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne organ powinien opłacać składki emerytalno-rentowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jak należy rozwiązać umowę o pracę z pracownicami, które zostały zostały skazane wyrokiem sądowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy należy przyznać ZDO rolnikowi, który złożył oświadczenie o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT od usług nabytych w związku z organizację szkolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy matka, która ma zasądzone alimenty na dziecko musi dostarczyć zaświadczenie o dochodach ojca dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy zakład pracy w imieniu pracownika może uregulować zobowiązanie komornicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy od nabytych w Luksemburgu udziałów w polskiej spółce należy zapłacić podatek PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wręczając naszym partnerom handlowym aktówki z logo firmy należy wystawić PIT 8C, czy będą objęci zwolnieniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy sfinansowanie przyszłemu pracownikowi biletu lotniczego stanowi dla niego przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne