Pytania i odpowiedzi

Jak rozliczyć na gruncie VAT sprzedaż obrazów na rzecz niemieckiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak prawidłowo udokumentować na potrzeby VAT zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy biuro rachunkowe może podpisywać dla klientów deklaracje do US i ZUS za pomocą podpisu elektronicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT świadczenie usług transportowych na rzecz kontrahenta unijnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak opodatkować nieodpłatne świadczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy prokurę w spółce z o.o. można zawęzić do reprezentowania spółki przed organami podatkowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak opodatkować wynagrodzenie członka zarządu za udział w posiedzeniach zarządu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji należy składać we wszystkich urzędach skarbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy stosunek pracy może zostać zastąpiony samozatrudnieniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak opisać przedmiot umowy o dzieło, aby ZUS nie zakwestionowął jej charakteru i nie domagał się składek?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2015 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

W jakim terminie pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym powinien złożyć ślubowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2015 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Czy pracodawca może wypowiedzieć o pracę pracownicy przebywającej na urlopie rodzicielskim z powodu likwidacji firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak należy zakwalifikować okres nieobecności pracownika, gdy ZUS zakwestionował jego zwolnienie lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2015 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy pacjenci z chorobą Alzheimera mogą być przyjmowani do zakładu opiekuńczo-leczniczego o profilu ogólnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2015 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Czy z klatki schodowej można ewakuować się tylko na zewnątrz, czy też do innej strefy pożarowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2015 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy art. 250 ust. 1 r.w.t. ma zastosowanie do budynków przemysłowych PM?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2015 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy pozwolenie na wykonanie urządzenia wodnego obejmuje także stabilizację poziomu wody w jeziorze?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy prawo pracy dopuszcza zawieranie umów cywilnoprawnych na okres próbny?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2016 r., Kamińska Agata | Aktualne

Na jakie konto należy wyksięgować kapitał z aktualizacji wyceny środków trwałych na dzień ich sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2015 r., Soprych Maciej | Aktualne

Od kiedy należy przyznać stronie zasiłek pielęgnacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2015 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy nauczycielowi można udzielić urlopu bezpłatnego na 1 godzinę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2015 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy wpłacone zabezpieczenie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy zakup biletomatów oraz systemu do sprzedaży biletów przez internet, stanowi jedno zamówienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2015 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Czy o przypisaniu dofinansowania z ZFŚŚ na dany rok kalendarzowy decyduje data złożenia wniosku o to dofinansowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie warunki musiałaby spełniać umowa dzierżawy aby ustalając dochód rodziny nie liczyć jej do dochodu gospodarstwa rolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy strona może ponownie złożyć wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jak należy ustalić wynagrodzenie wójta gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2015 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Czy firma naliczając wynagrodzenie pracownikowi z Ukrainy może traktować go jak pozostałych polskich pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy można w skład rodziny wpisać dziecko, na które są zasądzone alimenty, mimo że mieszka ono na stałe z matką?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2015 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy Karta Dużej Rodziny dotyczy również dzieci niepełnosprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy uczeń gimnazjum specjalnego może mieć wydłużony w klasie trzeciej okres nauki?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2015 r., Zielińska Agnieszka | Aktualne

Czy pracownica, która zaszła w ciążę w trakcie urlopu rodzicielskiego może z niego zrezygnować?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak prawidłowo obliczyć wynagrodzenie otrzymywane przez członka rady nadzorczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2015 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy w przedszkolu, które jest placówką nieferyjną obowiązuje zimowa przerwa świąteczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2015 r., Drogosz Małgorzata | Nieaktualne

Na czym polega ustalenie tzw. prewspółczynnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jakie wymogi musi spełniać kandydat na stanowisko dietetyka w SP ZOZ-ie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2015 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy możliwe jest wydanie kolejnej decyzji o pozwoleniu na budowę w odniesieniu do tego samego terenu, ale dla nowego inwestora?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2015 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy zamawiający może wskazać przedział czasowy, w jakim powinno zostało wystawione pełnomocnictwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2015 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Jak ując w PKPiR fakturę, która jest ujęta w rejestrze VAT, natomiast nie stanowi kosztu uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły może zatrudnić na zasadach wolontariatu, na okres ferii zimowych, nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2015 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne