Questions and answers

Czy istnieje górna granica dla ustalenia opłaty wstępnej przy zawarciu umowy leasingu operacyjnego na samochód?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakie obowiązki w zakresie CIT ma Zgromadzenie Sióstr otrzymujące darowizny gotówkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy dokonując pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, należy uwzględnić wpływ środków ochrony indywidualnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Kto odpowiada za stan techniczny urządzeń alarmowych wchodzących w skład obrony cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy zachowanie sprzeczne z regulaminem pracy uzasadnia stwierdzenie, że przyczyną wypadku było rażące niednalstwo pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2015 r., Dyjeciński Tomasz | Aktualne

Jakie dokumenty należy zachować w związku z nabyciem zawiesi?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2015 r., Dyjeciński Tomasz | Aktualne

Do której kategorii zagrożenia ludzi ZL należy zakwalifikować szatnię dla ponad 50 pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2015 r., Majer Roman | Aktualne

Kiedy powinna nastąpić korekta kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2015 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Jak rozliczać koszty i przychody z tytułu odsprzedaży energii i korekt wystawianych przez jej producenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jakim momencie i w jaki sposób dokonać korekty przychodów w związku z wystawieniem faktury korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak prawidłowo sformułować w umowie o zakazie konkurencji możliwość jej wcześniejszego rozwiązania?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy maszynista ma prawo do diety, w przypadku gdy jego miejscem pracy jest siedziba zakładu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy nieodpłatne świadczenie usług na rzecz niepowiązanej osoby fizycznej jest opodatkowane VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy spółka ma prawo do odliczenia VAT dot. podpisania aktu notarialnego związanego z podwyższeniem kapitału?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy firma może opisać na fakturze nazwę usługi jako organizacja spotkania kulturalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy pracownik może być zatrudniony jednocześnie na dwóch stanowiskach pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy utracona zaliczka może stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Które wpływy jednostek budżetowych podlegają opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakie obowiązki w zakresie BHP ciążą na przedsiębiorcy, który zatrudnia osoby na podstawie umów zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak prawidłowo wypłacić wynagrodzenie pracownikowi powołanemu do zawodowej służby wojskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy wypłata dywidendy w formie rzeczowej na rzecz wspólnika spółki jawnej podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy dodatek stażowy wypłacony za czas pobierania wynagrodzenia chorobowego należy wykazać na druku ZUS RP-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Kiedy należy naliczyć pracownikowi nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy na etapie zawierania umowy z wykonawcą, zamawiający powinien zaznaczyć w umowie fakt zastosowania odwróconego VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

W jakim wymiarze przysługuje urlop szkoleniowy pielęgniarce, będącej na tzw. studiach pomostowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Choromańska Iwona | Nieaktualne

Czy organ nadzoru budowlanego zobowiązany jest do udostępnienia stronie akt postępowania zakończonego w 2013 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Gawroński Tomasz | Aktualne

Czy gmina od 2016 r. do wszystkich zakupów musi stosować prewspółczynnik?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi obsługi za 2015 r. po zmniejszeniu wymiaru etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy pracodawca mógł skrócić urlop wychowawczy nauczyciela opiekującego się niepełnosprawnym dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy wykonawca może posługiwać się zarówno wiedzą i doświadczeniem własnym jak i swoich oddziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Czy osoba pobierająca świadczenie przedemerytalne może dodatkowo opłacać składki na ubezpieczenia społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy sprzedaż działki otrzymanej w drodze darowizny podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak najkorzystniej pod względem podatkowym i ZUS rozliczyć koszty używania przeze mnie samochodu dla załatwienia spraw spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT udzielone nam skonto?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT od ogólnej opłaty za obsługę leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć fakturę za utylizację padliny, którą częściowo dotuje ARiMR?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

Z jaką stawką VAT należy wystawić fakturę za wydzierżawienie plantacji wierzby energetycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak opodatkować sprzedaż samochodu osobowego wprowadzonego na środki trwałe, zakupionego na fakturę VAT marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Do jakiej kategorii należy zaliczyć budynek wielorodzinny z lokalami usługowymi na parterze i garażem podziemnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne

Czy kwota uzyskana ze sprzedaży towaru omyłkowo włączonego do masy spadkowej podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy przy sprzedaży środka trwałego trzeba naliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy opłaty reprograficzne podlegają opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Od kiedy nauczyciel, który złożył akt mianowania w październiku, powinien mieć zwiększone wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy na fakturze uproszczonej powinna znaleźć się podstawa prawna zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy złożenie oferty w przetargu ogłoszonym przez gminę skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w VAT dla gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy faktura z adnotacją: "niefiskalny" uprawnia do odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy nieodpłatne użyczenie nieruchomości członkowi rodziny generuje po jego stronie przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy w pozwoleniu wodnoprawnym na inwestora powinno nakładać się obowiązek odpowiedniego oznakowania przejścia przez rzekę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Jak ustalić koszty uzyskania przychodu przy zamianie nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy spółka (pożyczkodawca) od uzyskanych odsetek powinna wystawić fakturę ze stawką VAT ZW?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntu w klasie W-PsIV (rów) należy naliczyć opłatę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Czy środki trwałe operatora telekomunikacyjnego podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy dla dostawy energii cieplnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy nabycie udziałów w celu umorzenia podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Co zrobić, gdy zarząd spółki uniemożliwia prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

W jaki sposób należy ustalić miejsce świadczenia usług sanatoryjno-wczasowych na rzecz usługobiorcy z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Różycki Karol | Aktualne

W jaki sposób należy zakwalifikować udzielnie licencji do korzystania z programu przez przedsiębiorcę z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak na gruncie VAT potraktować zwrot części kwoty, którą zakład pracy poniósł na naukę języka polskiego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak na gruncie VAT należy postąpić z fakturą od kontrahenta norweskiego za opłaty drogowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Różycki Karol | Aktualne