Questions and answers

Jaką wartość zawartych umów o zamówienie należy ująć w rocznym sprawozdaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Nowakowski Wojciech | Nieaktualne

Czy osoba odbywająca staż z PUP ma prawo do trzynastki?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy urlop macierzyńskich powinien być brany pod uwagę do podstawy obliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak należy rozliczać ryczałt za prywatne używanie auta pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W którym momencie nauczycielowi należy wypłacić nagrodę jubileuszową dla nauczyciela przechodzącego na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy liczyć limit i czas umowy terminowej przy ponownym zatrudnieniu pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy czynnikiem różnicującym wysokość wynagrodzenia może być staż pracy lub doświadczenie zawodowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Jaka jest klasyfikacja budżetowa wpływów z tytułu przekazania w zarząd obwodów łowieckich?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Czy spółka komunalna, która należy do jednostki samorządu terytorialnego jest zamawiającym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Jak rozliczyć w kosztach ryczałt za odzież ochronną i pranie odzieży?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracownik zatrudniony podstawie kilku umów o pracę ma prawo do trzynastki z tytułu każdej z nich?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jakim trybie można zwolnić pracownika, który zakończył pobieranie świadczenia rehabilitacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jak naliczać ulgę podatkową i zaliczki przy sporządzaniu listy płac za styczeń 2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo odliczyć zasiłek chorobowy przy wyliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownika

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy do wyliczenia wskaźnika oprócz sprzedaży zwolnionej należy też dodawać VAT z odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy osobie zatrudnionej na zastępstwo można powierzyć wykonywanie innej pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy nieodpłatne otrzymanie środków produkcji od grupy producentów rolnych powoduje powstanie przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kiedy pracownicy są objęci ochroną przedemerytalną w związku z wejściem w życie nowych regulacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Jak zamawiający powinien zachować się sytuacji, kiedy wykonawca zwleka z podpisaniem umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Jak rozliczać dochody z czeskiej spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracodawca może zatrudnić pracownicę w wymiarze ½ etatu w czasie urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

W jaki sposób powinna być prowadzona ewidencja czasu pracy kierowcy zatrudnionego na umowę zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy osoba odwołana z pełnionej funkcji wiceprezesa, z którą rozwiązano umowę o pracę może otrzymać dwie odprawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jakie konsekwencje podatkowe i ubezpieczeniowe wywiera sfinansowanie ze środku obrotowych części świadczeń z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaką stawką ryczałtu opodatkować handel złomem?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy jest możliwość przyjęcia budynku hotelowego jako budynku zamieszkania zbiorowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Jaką stawkę VAT powinna zastosować spółka, która wykonała pracę na rzecz lidera konsorcjum jako głównego wykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Kto jest właścicielem rowu wydzielonego jako osobna działka ewidencyjna z wpisem, ze należy do Skarbu Państwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Stachowska Marta | Nieaktualne

Czy po centralizacji należy od dotacji do ceny odprowadzić VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy można rozliczyć stratę w kolejnym roku, jeśli podatnik nie uzyskał w bieżącym roku przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy błędne wskazanie liczby ubezpieczonych wpływa na wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jaką stawką podatku od nieruchomości opodatkować nieużywaną wieżę ciśnień?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Kupień Łukasz | Aktualne

Kto powinien usunąć drzewa, które w wyniku silnych wiatrów zostały przewrócone do rzeki?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jak prawidłowo skonstruować porozumienie zmieniające aktualną umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy mając zawieszoną działalność można uzyskiwać przychody?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy faktura została wystawiona prawidłowo, jeśli na fakturze brak jest słowa nabywca, a jedynie odbiorca i płatnik?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

W jakim miesiącu należy ująć fakturę korygującą zakup zmniejszającą podatek naliczony VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia ewidencji godzin pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy należy zlecić opracowanie UPUL dla całego obrębu, jeżeli użytki leśne nie tworzą zwartego kompleksu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy VAT z tytułu sprzedaży licencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak wygląda procedura odzyskiwania VAT (VAT-REF) przez kontrahenta ze Szwajcarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jakich przypadkach należy stosować do robót budowlanych procedurę odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy instytucja kultury ma obowiązek przesłania JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy pracodawca nie musi w 2017 roku tworzyć ZFŚS, nawet jeśli w ciągu roku zatrudni kolejne osoby i przekroczy w etatach 20 osób?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy można zmienić termin i zasady wypłat świadczenia urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy kowal bezskrzydły jest chroniony w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy można wypłacać świadczenie urlopowe pracownikowi, który był na urlopie wypoczynkowym krócej niż 14 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaki okres wypowiedzenia obowiązuje pracownika zatrudnionego na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jakiego dnia pracownik powinien złożyć wypowiedzenie, by obowiązywał go jednomiesięczny okres wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jaka jest procedura utworzenia ZFŚS w trakcie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy minimalna stawka godzinowa dotyczy także cudzoziemców?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy po upływie 3 lat od rozwiązania stosunku pracy można zawrzeć z tą samą osobą 33-miesięczną umowę terminową?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jaki okres wypowiedzenia obowiązuje pracownika z 20-letnim stażem pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jakie przepisy stosuje się w stosunku do osób pełnoletnich zatrudnionych na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Jakie obowiązki w zakresie rozwiązania umów o pracę spoczywają na spółce, która złożyła wniosek o upadłość?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy do stażu urlopowego cudzoziemca można zaliczyć ukończenie uczelni wyższej za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy przedsiębiorca może zatrudnić głównego księgowego w wymiarze 1/16 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

W jaki sposób spółka może jednorazowo dofinansować ZFŚS powyżej kryteriów ustawowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne