Questions and answers

Czy do rejestru czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowisku pracy można dołączyć maksymalne i minimalne wartości NDS?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2016 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Czy dotacje z EFS powiększają obrót dla celów ustalenia struktury VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy fakt przebywania w zakładzie opiekuńczo-leczniczym skutkuje utratą prawa do świadczenia pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2016 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy można wypłacić ekwiwalent urlopowy w terminie 3 miesięcy od rozwiązania stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2016 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Czy nagrody roczne należy uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2016 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy należy wyłączyć z produkcji rolnej zbiornik wodny służący wyłącznie dla potrzeb rolnictwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2016 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Czy odpad poddany procesowi przetwarzania traci status odpadu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2016 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy organ może wygasić w części pozwolenie wodnoprawne na piętrzenie wód dla trzech urządzeń wodnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy otrzymanie dotacji od jednostki budżetowej wiąże się z koniecznością jej rozliczenia na gruncie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pracownikowi, który odmówił przyjęcia nowych warunków pracy, należy się odprawa przy rozwiązaniu stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2016 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracownik ponosi odpowiedzialność za błędy popełnione w toku wykonywania pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy projekt planu gospodarki niskoemisyjnej wymaga przeprowadzenia konsultacji społecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2016 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Czy przeznaczenie dochodów na działalność organizacji badawczej uprawnia do zastosowania zwolnienia od podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy przysługuje prawo do odliczenia VAT z faktury za nocleg?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy refaktura na koszty gwarancji dobrego wykonania kontraktu, obciążającego podwykonawcę korzysta ze zwolnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy w 2017 r. zostanie ustalony dolny limit wynagrodzenia, który będzie oznaczał obligatoryjną podwyżkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy w przypadku likwidacji pracodawcy likwidator może wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy w ramach art. 40 pr. bud. można dokonać tzw. dopisania kolejnej osoby do udzielonej decyzji o pozwoleniu na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2016 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy zakupione materiały można zaliczyć w koszty z chwilą zakupu czy tez sprzedaży usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy zleceniodawca musi sporządzić dokumentację dotyczącą wypadku, któremu uległ zleceniobiorca w drodze z pracy do domu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jaka jest procedura rezygnacji z ZPCHR?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2016 r., Klimkiewicz Luiza | Nieaktualne

Jaką kwotę należy utracić przy ustalaniu dochodu osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Jaką stawką należy opodatkować refakturowanie na najemcę kosztu zakupionej wody?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak bezpośrednia wpłata alimentów przez dłużnika do wierzyciela wpływa na świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2016 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jak gmina powinna dokumentować dopłaty do zaopatrzenia w wodę?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie są obowiązki podatkowo-ubezpieczeniowe w przypadku zatrudnienia pracownika na Litwie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie skutki wywoła na gruncie VAT zakup dokonany przez internet o holenderskiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakim dokumentem należy udokumentować sprzedaż zegarka kolekcjonerskiego kupionego od osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jaki wpływ na przyznanie zasiłku stałego ma pojedyncza wypłata dochodu z tytułu zawarcia umowy dzierżawy gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2016 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Jak należy oddelegować pracownika do pracy w USA na okres dłuższy niż 3 miesiące?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak prawidłowo obliczyć wynagrodzenie chorobowe przysługujące pracownikowi tymczasowemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2016 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczać na gruncie VAT usługi transportowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT w przypadku robót polegających na montażu znaków drogowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Od kiedy należy zmienić odpłatność klienta za specjalne usługi opiekuńcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2016 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

W jaki sposób firma zajmująca się montażem i naprawą bram garażowych i wjazdowych powinna rozliczać VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób na gruncie VAT traktować odsprzedaż bonów towarowych, w przypadku gdy emitentem jest inna firma?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W której pozycji deklaracji VAT-7K wykazać VAT naliczony od faktur zaliczkowych na zakup lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2016 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

W którym miesiącu należy rozliczyć VAT z duplikatu dokumentującego WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Zmiana lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2016 r., Olejowska Małgorzata | Nieaktualne

Co dzieje się z umowami o pracę w przypadku fuzji spółek?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2016 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Czy budynek przeznaczony na dom dziecka można potraktować jako budynek mieszkalny jednorodzinny?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2016 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy darowizna środków trwałych podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czym charakteryzuje się kontrakt menedżerski?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2016 r., Dąbrowska Paula | Nieaktualne

Czy nagroda jubileuszowa podlega zajęciu komorniczemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2016 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy od bieżących potrąceń nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego oblicza się odsetki ustawowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2016 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy odpady przywiezione z państwa należącego do UE można ponownie wysłać za granicę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2016 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy osoba pobierająca zasiłek dla bezrobotnych może ubiegać się o specjalny zasiłek opiekuńczy na matkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy podmiot powinien uzyskać pozwolenie wodnoprawne na wykonanie przepustu na rowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy pomimo nieprzekroczenia kwoty warunkującej zwolnienie z podatku będę mogła dokonać rejestracji na potrzeby VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy pracownik wezwany przez sanepid w związku ze stwierdzeniem choroby zakaźniej zachowuje prawo do wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne