Questions and answers

Jak należy zaksięgować warunkową umowę zakupu udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

W jakim rozdziale należy ująć wydatek związany z opłatą za zajęcie pasa drogowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Niemiec Renata | Aktualne

W którym momencie zaliczyć do kosztów podatkowych kwotę z faktury za paliwo do firmowego samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Na jaki dzień przeprowadzić spis z natury i wpisać go do PKPiR w przypadku zmiany składu osobowego spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy meble, które firma chce odsprzedać pracownikom, należy traktować jako odpad?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy można ogłosić przetarg przed zatwierdzeniem planu finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Aktualne

Czy w IPET można nadal wpisywać "udział ucznia w zajęciach socjoterapeutycznych"?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Wrona Joanna | Aktualne

W jaki sposób ująć w kosztach ulepszenie środków trwałych należących do kontrahentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy zgodnie z nowymi uregulowaniami w sprawie nadzoru pedagogicznego dyrektor może powołać zespół do spraw ewaluacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy w przypadku zamiaru rozwiązania umowy na czas określony w trybie art. 52 należy przeprowadzić konsultację związkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy mieszkający na Litwie członek rady nadzorczej podlega w Polsce składkom ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy o wyborze najkorzystniejszej oferty należy powiadomić wykonawców, którzy nie złożyli oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy w procedurze odwróconej zobowiązania innego podmiotu należy żądać wraz z ofertą?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Jak opodatkowany jest lokal, w którym prowadzona jest działalność udzielania świadczeń zdrowotnych i sklepu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy na świadectwie pracy należy ująć okresy opieki nad dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy należy unieważnić postępowanie, w którym zamawiający błędnie oszacował wartość zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy wartość szacunkową zamówienia można ustalić metodą mieszaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

Czy odrzucić ofertę wykonawcy, który nie złożył podpisu na formularzu oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Jak ewidencjonować korektę faktur sprzedaży pieców i części na platformie internetowej w ewidencji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

jak prawidłowo ustalić moment powstania przychodu na gruncie CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkowana jest działalność poradni psychologiczno-pedagogicznej prowadzonej przez osobę fizyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaki wymiar etatu powinien mieć nauczyciel-opiekun dzieci niepełnosprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Wrona Joanna | Aktualne

Ile razy można wydłużyć cykl edukacyjny po reformie oświaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Wrona Joanna | Nieaktualne

Jaki jest termin na sporządzenie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Czy w przypadku robót budowlanych wykonawca ma obowiązek zgłaszać dostawców materiałów budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Czy są przepisy regulujące ilość dzieci znajdujących się jednocześnie w świetlicy szkolnej szkoły specjalnej

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Wrona Joanna | Nieaktualne

Czy jako kryterium oceny oferty można wpisać wysokość odpisu z PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Jakie obowiązki wobec urzędu skarbowego ma spółka z o.o., która otrzymała wypłatę zysku?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób należy wydawać paragony świadcząc usługi noclegowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Od jakiej wartości należy liczyć podatek od nieruchomości, skoro część budowli jest wynajmowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak długo należy przechowywać dokumentację powstałą podczas organizowania egzaminów zewnętrznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy błąd w numerze NIP lub REGON w tytule wykonawczym mogą być podstawą do jego podważenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy umowa o zamówienie publiczne może zostać rozwiązana, jeśli wyczerpano środki na realizację zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Nowakowski Wojciech | Nieaktualne

Czy darowizna pieniężna od rodziców jest dochodem w sprawie zasiłku rodzinnego oraz świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Jaką dokumentację należy założyć dla uczniów branżowej szkoły I stopnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Kiedy wynagrodzenie pracownicze staje się kosztem uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy kierowca transportu międzynarodowego powinien posiadać formularz A1?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy w trybie zapytania ofertowego można wzywać wykonawcę do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Strzeżyński Łukasz | Nieaktualne

Czy pracodawca musi zapewnić dodatkowe posiłki pracownikom na stanowiskach robotniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Dyjeciński Tomasz | Aktualne

Z którego dnia powinien być przeliczony kurs dla usługi transportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kto ponosi odpowiedzialność karnoskarbową oraz podatkową za sporządzenie dokumentacji cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy pracodawca ma obowiązek informowania związków zawodowych o pozbawieniu pracownika funkcji brygadzisty?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Co zrobić w sytuacji gdy beneficjent nie zwróci środków z art. 189 ustawy o finansach publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

Jakie warunki musi spełnić spółka by korzystać ze zwolnienia ze stosowania kas fiskalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy pracownik zatrudniony u tego samego pracodawcy na innym stanowisku powinien ponownie przejść badania lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Co powinien zrobić podatnik, który chce świadczyć usługi marketingowe dla spółki, której jest prezesem?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak opodatkować sprzedaż nieruchomości podzielonej pomiędzy byłych małżonków?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy można rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem, który po przejściu na emeryturę zostanie ponownie zatrudniony?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Jak wyliczyć wartość podwyżki refundowanej z NFZ dla pielęgniarki zatrudnionej na umowę zlecenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy środki na koncie ZFŚS gimnazjum należy przekazać na konto ZFŚS szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Niemiec Renata | Aktualne

Jakie są zasady wyceny inwestycji długoterminowych w postaci akcji posiadanych w spółkach zależnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy wkład własny uzupełniony przez gminę będzie dotacją celową na współfinansowanie wkładu własnego OSP?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Lachiewicz Wojciech | Aktualne

Na jaki dzień należy zamknąć księgi rachunkowe w sytuacji przejęcia technikum przez zespół szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Kisielewska Justyna | Nieaktualne

W jakie koszty (operacyjne czy finansowe) należy w księgach lidera zaksięgować faktury od partnera?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Na jakiej podstawie można dokonać likwidacji środka trwałego gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Kisielewska Justyna | Nieaktualne

Czy pracę siedzącą na hockerze można uznać za pracę na wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne