Questions and answers

Czy do obsługi zgrzewarek indukcyjnych o mocy 60 kVA pracownik powinien posiadać kwalifikacje energetyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy dyrektor może zatrudnić nauczycielkę, która otrzymała orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy dyrektor powinien dokonać sprostowania świadectwa pracy nauczyciela, który dokonał zmiany płci?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy działacz związkowy w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy może korzystać z urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Czy działka przeznaczona w m.p.z.p. na zieleń parkową jest działką budowlaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy główny księgowy może pełnić funkcję zastępcy dyrektora jednostki budżetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy gmina powinna na żądanie starostwa dokonywać interpretacji m.p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Kamińska Anna | Nieaktualne

Czy jednostka budżetowa może otrzymywać faktury za pośrednictwem poczty elektronicznej w formacie pliku PDF?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy jest jakaś przeszkoda ze strony prawa dewizowego w sprawie kompensaty z nierezydentami?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy konieczne jest opracowanie instrukcji bhp eksploatacji zawiesi?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Dyjeciński Tomasz | Aktualne

Czy kontrola podatkowa musi się zakończyć w związku z wszczęciem kontroli celno-skarbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy małżonek może dokonać zapłaty zaliczki na podatek dochodowy za żonę ze swojego rachunku bankowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy mama klientki jest osobą uprawnioną do odebrania zaświadczenia o niepobieraniu świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy można obciążyć prezesa spółki korzystającego z telefonu komórkowego służbowego za rozmowy międzynarodowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy można odprowadzać ścieki do rowu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne

Czy można wypisać świadectwo pracy dopiero wówczas, gdy pracownik zakończy z firmą współprace?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy można zróżnicować pakiety świadczeń dla pracowników według stażu zatrudnienia w firmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Borysewicz Anna | Nieaktualne

Czy odprawy pieniężne podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy organ prowadzący może dokonywać zmian w uchwałach dotyczących sieci szkół po terminie ich uchwalenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy osobie, która była obywatelką Ukrainy, ale uzyskała polskie obywatelstwo, przysługuje świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy osobie, która prowadzi gospodarstwo rolne przysługuje zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy osobie, która zawiesiła działalność gospodarczą, przysługuje zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy osobie, której pobyt w DPS jest finansowany z zasiłku stałego, przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy podatnik musi spełnić warunek umotywowania wniosku o zwrot w terminie 60 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy poddasze o wysokości 2,55 m należy zakwalifikować jako lokal użytkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

Czy podwyższenie kapitału podstawowego z kapitału zapasowego podlega PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy posiadanie defibrylatora AED w zakładzie pracy jest obowiązkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy pracodawca może prowadzić rejestr drobnych incydentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy pracownicy będącej przez cały rok na urlopie wychowawczym przysługuje urlop wypoczynkowy za ten rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Latos - Miłkowska Monika | Nieaktualne

Czy pracownik może zapoznać się z regulaminem pracy przed datą zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracownikowi pozostającemu w nieformalnym związku małżeńskim przysługuje zasiłek opiekuńczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Kozłowska Małgorzata | Nieaktualne

Czy prawo do nagród jubileuszowych ulega przedawnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy radnemu przysługuje dieta w sytuacji, gdy podróż służbowa związana ze szkoleniem trwała 36 godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy sołectwo powinno uzyskać pozwolenie na gospodarowanie odpadami o kodzie 10 01 01?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Czy spółka może dokonać aktualizacji wartości zamortyzowanych środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy SP ZOZ może przeznaczyć część zysku za rok 2016 na wydatki bieżące w roku 2017?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Czy SZO przysługuje osobie, która opłaca składki KRUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami stanowi pomoc de minimis?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy usługa myjni wykonana przez podatnika VAT GB na terenie Polski powinna być rozliczona jako import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy wartość bezpłatnie otrzymanych towarów powinna być brana pod uwagę przy badaniu progów INTRASTAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy w krajowej procedurze odwróconej zamawiający wzywa wykonawcę z najkorzystniejszą ofertą do złożenia dokumentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Baranowska Agata | Nieaktualne