Pytania i odpowiedzi

Czy sygnalizatory akustyczne są elementem SSO czy DSO?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Czy spółka wodno-kanalizacyjna może odmówić zmiany okresów rozliczeniowych z jednomiesięcznych na kwartalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Czy można co miesiąc dokonywać zmiany decyzji przyznającej zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy można przyznać prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad niepełnosprawną matką?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy wynajem powierzchni budynku pod baner wyborczy można opodatkować ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak wyliczyć fundusz socjalny dla nauczycieli w związku z likwidacją gimnazjum z dniem 31 sierpnia 2019 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy dyrektor ma obowiązek podbić legitymację szkolną uczniowi, który nie realizuje obowiązku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie rodziny zastępczej stanowi dochód w sprawie stypendium szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy spółka, która zajmuje się działalnością rolniczą zobligowana jest do poboru podatku u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą nabycie wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Pod jakim paragrafem wydatków należy zaksięgować koszty postępowania egzekucyjnego na rzecz Urzędu Skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Jaką ilość papierosów może wwieźć osoba fizyczna z Polski do Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Kto powinien ponieść koszty transportu mieszkańca do innego DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy niezabudowaną nieruchomość należy opodatkować podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy decyzje podatkowe w przedmiocie ulgi inwestycyjnej podlegają opłacie skarbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować dla refakturowania za media i podatek od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy wynagrodzenie chorobowe przysługuje także za dni wolne od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy zawarta umowa ubezpieczenia powinna zostać udokumentowana fakturą VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy prawidłowym jest wystawianie not korygujących na firmę, gdy początkowo jest wystawiona faktura na osobę prywatną?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak ustalić wymiar zasiłku chorobowego przysługującego z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy wyrównanie do wynagrodzenia minimalnego należy uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy usługi montażu i demontażu liter świetlnych techniką alpinistyczną podlegają odwrotnemu obciążeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Kiedy nabycie usługi należy rozliczać jako nabycie wewnątrzwspólnotowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy należy skorygować świadectwo pracy w przypadku pozyskania informacji o zajęciu komorniczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy Impairment na udziałach podlega wyłączeniu przy konsolidacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Na jakiej podstawie należy ująć w KPiR odsetki uzyskane przez przedsiębiorcę z tytułu udzielonej pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy można dokonać zmiany stawki podatku VAT w kasie fiskalnej z datą wsteczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy jest możliwość zmiany wydanej opinii biegłego rewidenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy sprawozdanie Rb-30S musi się bilansować?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Błaszko Adam | Aktualne

Jak należy opodatkować premię typu moneyback otrzymaną przez przedsiębiorcę opodatkowującego przychody ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Kica Jolanta | Aktualne

Gdzie wyrzucić kubek plastikowy zabrudzony farbą drukarską?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Na kim spoczywa obowiązek wniesienia opłaty za informację z rejestru karnego przed zatrudnieniem nauczyciela w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy mieszaninę ścieków bytowych i ścieków z mycia posadzek należy zaklasyfikować jako ścieki przemysłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Wyszogrodzki Michał | Nieaktualne

Czy faktura za wykonane usługi koparką powinna być wystawiona dla wykonawcy z VAT 23% czy jako odwrotne obciążenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy po przerwie w zatrudnieniu wystarczy zapewnić pracownikowi instruktaż stanowiskowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy pracownik po powrocie z urlopu bezpłatnego jest wliczany do stanu zatrudnienia na potrzeby PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Czy do wniosku o wydanie wyłącznie pozwolenia na wytwarzanie odpadów należy dołączyć operat przeciwpożarowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Kiedy możemy mówić o zbieraniu odpadów na które trzeba uzyskać zezwolenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy do świadczenia wychowawczego powinny być zasądzone alimenty na drugie dziecko i jak ustalić skład rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy kwota 1100 zł jest kwotą dodatkowego zwiększenia wynagrodzenia pielęgniarki?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy SZO to świadczenia nienależnie pobrane według ustawy o świadczeniach rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy w przypadku rozpatrywania wniosku o SZO na okres 2017/2018 należy ponownie przeprowadzić wywiad środowiskowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy staż można traktować jako ciągłość zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Jaka jest dopuszczalna liczba godzin pracy ponad określony w umowie wymiar?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Rycak Magdalena | Aktualne

W jakim wypadku wystarczający jest tylko wpis do BDO dla sprzedawcy odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy pracodawca w regulaminie pracy ma obowiązek wykazać długość okresu rozliczeniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy stypendium dla bezrobotnych finansowany ze środków UE jest dochodem uzyskanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy wójt może być wnioskodawcą i adresatem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy za wszystkie 12 godzin pracownikowi należy się dodatek 100 %?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy rozbiórka stacji transformatorowej wymaga pozwolenia na rozbiórkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Prochera Witold | Nieaktualne

Czy należy na karcie przekazania odpadu drukować objaśnienia do karty?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Na jakich formularzach należy sporządzić dokumenty DPR za III kwartał 2018 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Z czego wynika obowiązek aktualizacji wpisu do rejestru BDO przez posiadaczy posiadających pozwolenie zintegrowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy można sfinansować z ZFRON zakup samochodu osobowego dla pracownika niepełnosprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Czy za jeden dzień września pracownik nabył prawo do urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Jak zostanie ustalona podstawa do zasiłku macierzyńskiego i chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Czy domaganie się zwrotu zaliczki na poczet premii jest dopuszczalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Czy podmiot leczniczy może zatrudniać pracowników na stanowiskach innych niż przewidziane w przepisach dot. kwalifikacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2018 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne