Zwolnienie od opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Monitor Polski

M.P.1988.25.226

Akt utracił moc
Wersja od: 12 lipca 1989 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW RADIA I TELEWIZJI "POLSKIE RADIO I TELEWIZJA"
z dnia 17 sierpnia 1988 r.
w sprawie zwolnienia od opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 1960 r. o Komitecie do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" (Dz. U. Nr 54, poz. 307 i z 1984 r. Nr 54, poz. 275) zarządza się, co następuje:
1.
Zwalnia się od opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych:
1)
inwalidów I grupy,
2)
osoby, które ukończyły 80 lat życia.
2.
Zwolnienie od opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych przysługuje na podstawie odrębnych przepisów:
1)
inwalidom wojennym i wojskowym,
2)
kombatantom - rencistom, emerytom i inwalidom, zwolnienie przysługuje bez względu na to, czy książeczka opłat jest wystawiona na kombatanta, czy na jego małżonka wspólnie z nim zamieszkałego,
3)
wdowom (wdowcom) - emerytom i rencistom pozostałym po kombatantach.
Zwolnienie od opłat następuje po przedstawieniu następujących dokumentów:
1)
przez inwalidów I grupy:
a)
decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, albo orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej lub komisji lekarskiej służby zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o zaliczeniu do I grupy inwalidów, albo
b)
dowodu osobistego z dokonanym wpisem o zaliczeniu na trwałe do I grupy inwalidów,
2)
przez osoby, które ukończyły 80 lat życia - dowodu osobistego,
3)
przez inwalidów wojennych i wojskowych - książeczki inwalidy wojennego lub wojskowego, wystawionej przez właściwy organ Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
4)
przez kombatantów:
a)
emerytów i rencistów: zaświadczenia lub legitymacji kombatanta, stwierdzających uprawnienia kombatanckie, wydanych przez właściwy wojewódzki zarząd Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, b. Urząd do Spraw Kombatantów lub Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, albo dowodu osobistego z dokonanym wpisem o posiadaniu uprawnień do świadczeń przysługujących kombatantom oraz dowodu otrzymania emerytury (renty) za ostatni miesiąc,
b)
inwalidów nie będących emerytami lub rencistami: zaświadczenia lub legitymacji, o których mowa pod lit. a), albo dowodu osobistego z dokonanym wpisem o posiadaniu uprawnień do świadczeń przysługujących kombatantom oraz orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia stwierdzającego zaliczenie do jednej z grup inwalidów lub dowodu osobistego z dokonanym wpisem o zaliczeniu na trwałe do I lub II grupy inwalidów,
5)
przez wdowy (wdowców) - emerytów i rencistów, pozostałe po kombatantach: zaświadczenia lub legitymacji, o których mowa w pkt 4 lit. a), wydanych kombatantowi przed jego śmiercią, a w razie braku takich dokumentów - zaświadczenia lub legitymacji wydanych przez właściwy zarząd wojewódzki Związku Bojowników o Wolność i Demokrację oraz dowodu otrzymania renty (emerytury) za ostatni miesiąc.
1.
Od opłat za używanie odbiorników radiofonicznych zwalnia się niewidomych, których ostrość wzroku nie przekracza 15%.
2.
Zwolnienie od opłat osób określonych w ust. 1 następuje po przedstawieniu następujących dokumentów:
1)
legitymacji Polskiego Związku Niewidomych albo Związku Ociemniałych Żołnierzy PRL lub
2)
orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, zaliczającego niewidomego do II grupy inwalidów z tytułu uszkodzeń narządu wzroku, lub zaświadczenia wystawionego przez zakład społecznej służby zdrowia, stwierdzającego u niewidomego ostrość wzroku nie większą niż 15%.
 
1.
Od opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych zwalnia się osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2000 Hz o natężeniu od 80 dB).
2.
Zwolnienie od opłat osób określonych w ust. 1 następuje po przedstawieniu następujących dokumentów:
1)
legitymacji Polskiego Związku Głuchych lub
2)
orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia lub zaświadczenia wystawionego przez zakład społecznej służby zdrowia.
1.
Zwalnia się od opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych:
1)
pracowników Komitetu do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja", zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy,
2)
osoby pobierające emeryturę lub rentę, które bezpośrednio przed uzyskaniem emerytury lub renty były pracownikami Komitetu do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja", zatrudnionymi w pełnym wymiarze czasu pracy,
3)
wdowy pobierające emeryturę lub rentę po pracownikach lub emerytach (rencistach), byłych pracownikach Komitetu do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja", zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.
2.
Zwolnienie od opłat osób określonych w ust. 1 pkt 1 następuje po przedstawieniu dowodu osobistego lub legitymacji służbowej oraz złożeniu przez zainteresowanego oświadczenia o zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy.
3.
Zwolnienie od opłat osób określonych w ust. 1 pkt 2 i 3 następuje po przedstawieniu przez zainteresowaną osobę odpowiedniego dokumentu lub po złożeniu przez nią oświadczenia.
1.
Zwolnienie od opłat, z wyjątkiem ust. 2, następuje od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przedstawiono odpowiednie dokumenty w urzędzie pocztowo-telekomunikacyjnym, właściwym według stałego miejsca pobytu uprawnionego.
2.
Zwolnienie od opłat osób określonych w § 1 ust. 1 pkt 2 następuje od następnego miesiąca po miesiącu, w którym osoby te ukończyły 80 lat życia, po przedstawieniu odpowiednich dokumentów w urzędzie pocztowo-telekomunikacyjnym, właściwym według stałego miejsca pobytu uprawnionego.
Traci moc zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" z dnia 31 października 1985 r. w sprawie zwolnienia od opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (Monitor Polski Nr 41, poz. 265 i z 1987 r. Nr 25, poz. 203).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 4 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 14 czerwca 1989 r. (M.P.89.20.146) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 lipca 1989 r.