Opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.75.359

Akt utracił moc
Wersja od: 30 maja 1995 r.

ROZPORZĄDZENIE
KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI
z dnia 21 lipca 1993 r.
w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 1993 r. Nr 7, poz. 34) zarządza się, co następuje:
Ustala się następujące opłaty za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych:
1)
za używanie odbiornika radiofonicznego - 2 zł miesięcznie,
2)
za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego - 5,80 zł miesięcznie.
 
1.
Użytkownik odbiornika jest obowiązany uiszczać opłatę do 20 dnia danego miesiąca.
2.
Użytkownik odbiornika może jednorazowo w terminie, o którym mowa w ust. 1, uiścić opłaty za kolejne miesiące.
3.
Użytkownik odbiornika może jednorazowo, do dnia 20 lutego, uiścić opłaty za okres danego roku kalendarzowego.
4.
Podwyższenie wysokości opłat w ciągu roku nie dotyczy użytkowników, którzy uiścili opłatę w sposób określony w ust. 3.
1.
Jeżeli odbiornik został zarejestrowany po 15 dniu miesiąca - pobiera się połowę miesięcznej opłaty.
2.
Jeżeli odbiornik został wyrejestrowany do 10 dnia miesiąca - opłaty za ten miesiąc nie pobiera się.
3.
W przypadku wyrejestrowania odbiornika, za którego używanie uiszczono opłatę w sposób określony w § 2 ust. 2, opłata podlega zwrotowi, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbiornik został wyrejestrowany.
1.
Zwalnia się od opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych:
1)
inwalidów I grupy,
2) 3
osoby, które ukończyły 75 lat życia,
3)
osoby, które otrzymują stały zasiłek z pomocy społecznej,
4)
osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2000 Hz o natężeniu od 80 dB).
2.
Zwalnia się od opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych niewidomych, których ostrość wzroku nie przekracza 15%.
3.
Zwolnienie od opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych przysługuje:
1)
inwalidom wojennym i wojskowym - na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 maja 1974 r. w sprawie niektórych ulg i przywilejów przysługujących inwalidom wojennym i wojskowym (Dz. U. Nr 21, poz. 124, z 1983 r. Nr 8, poz. 42 i z 1984 r. Nr 28, poz. 144),
2)
kombatantom i innym osobom uprawnionym - emerytom, rencistom i inwalidom - na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. Nr 17, poz. 75 i Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 i z 1993 r. Nr 29, poz. 133); zwolnienie przysługuje bez względu na to, czy książeczka opłat jest wystawiona na kombatanta lub inną osobę uprawnioną, czy na jego małżonka, który wspólnie z nim zamieszkuje,
3)
wdowom i wdowcom - emerytom i rencistom pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych na podstawie ustawy, o której mowa w pkt 2.
4. 4
Zwolnienie od opłat przysługuje osobom wymienionym w ust. 3 pkt 2 i 3, jeżeli nie korzystają ze zwolnień określonych w ust. 1 i 2 lub ust. 3 pkt 1.
Zwolnienie od opłat przysługuje po przedstawieniu następujących dokumentów:
1)
przez inwalidów I grupy:
a)
decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, albo orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej lub komisji lekarskiej służby zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o zaliczeniu do I grupy inwalidów, albo
b)
dowodu osobistego z dokonanym wpisem o zaliczenie na trwałe do I grupy inwalidów,
2) 5
przez osoby, które ukończyły 75 lat życia - dowodu osobistego,
3)
przez osoby, które otrzymują stały zasiłek z pomocy społecznej - decyzji organu właściwego w zakresie zadań zleconych gminie w sprawach pomocy społecznej,
4)
przez osoby niesłyszące:
a)
legitymacji Polskiego Związku Głuchych lub
b)
orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, albo orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej lub komisji lekarskiej lub komisji lekarskiej służby zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych lub zaświadczenia wystawionego przez zakład opieki zdrowotnej,
5)
przez niewidomych:
a)
legitymacji Polskiego Związku Niewidomych lub Związku Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej lub
b)
orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, zaliczającego niewidomego do II grupy inwalidów z tytułu uszkodzeń narządu wzroku,albo orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej służby zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych lub zaświadczenia wystawionego przez zakład opieki zdrowotnej,
6)
przez inwalidów wojennych i wojskowych - książeczki inwalidy wojennego lub wojskowego, wystawionej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
7)
przez kombatantów:
a)
emerytów i rencistów: zaświadczenia lub legitymacji o przyznaniu uprawnień oraz dowodu otrzymania emerytury lub renty za ostatni miesiąc,
b)
inwalidów nie będących emerytami lub rencistami: zaświadczenia lub legitymacji o przyznaniu uprawnień oraz orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia stwierdzającego zaliczenie do jednej z grup inwalidów albo orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej lub komisji lekarskiej służby zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych lub dowodu osobistego z dokonanym wpisem o zaliczeniu na trwałe do I lub II grupy inwalidów,
8)
przez wdowy (wdowców) - emerytów i rencistów, pozostałych po kombatantach i innych osobach uprawnionych: zaświadczenia lub legitymacji potwierdzających uprawnienia oraz dowodu otrzymania emerytury lub renty za ostatni miesiąc.
1.
Zwolnienie od opłat następuje od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedstawiono odpowiednie dokumenty w urzędzie pocztowym, właściwym dla miejsca stałego pobytu osoby uprawnionej.
2.
Osoby korzystające ze zwolnień od opłat są obowiązane zgłosić w urzędzie pocztowym właściwym dla miejsca stałego pobytu zmiany stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na uzyskanie zwolnienia, w terminie 14 dni od chwili nastąpienia takiej zmiany.
3. 6
Osoby uprawnione do zwolnień lub upoważnione przez nie osoby obowiązane są raz w roku, w terminie do dnia 30 czerwca, przedłożyć w urzędzie pocztowym właściwym dla miejsca stałego pobytu dokumenty potwierdzające uprawnienia do zwolnień, wraz z dowodem osobistym.
4. 7
W razie nieprzedłożenia dokumentów wymienionych w ust. 3 we wskazanym terminie, zwolnienie od opłat zostanie zawieszone.
(skreślony).
Tracą moc:
1)
zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" z dnia 31 października 1985 r. w sprawie opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (Monitor Polski Nr 41, poz. 264, z 1986 r. Nr 35, poz. 276, z 1988 r. Nr 4, poz. 41 i Nr 33, poz. 302, z 1989 r. Nr 32, poz. 257 i Nr 43, poz. 349, z 1990 r. Nr 11, poz. 89 i Nr 25, poz. 196, z 1991 r. Nr 11, poz. 80, Nr 21, poz. 151 i Nr 46, poz. 330 oraz z 1992 r. Nr 12, poz. 89 i Nr 39, poz. 294),
2)
zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" z dnia 17 sierpnia 1988 r. w sprawie zwolnienia od opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (Monitor Polski Nr 25, poz. 226 i z 1989 r. Nr 20, poz. 146).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1993 r., z wyjątkiem przepisów § 1-3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1994 r.
1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 października 1994 r. (Dz.U.94.130.656) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1995 r.
2 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 28 października 1994 r. (Dz.U.94.130.656) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1995 r.
3 § 4 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 28 października 1994 r. (Dz.U.94.130.656) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1995 r.
4 § 4 ust. 4:

- dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 28 października 1994 r. (Dz.U.94.130.656) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1995 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 9 marca 1995 r. (Dz.U.95.56.298) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 maja 1995 r.

5 § 5 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 28 października 1994 r. (Dz.U.94.130.656) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1995 r.
6 § 6 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 9 marca 1995 r. (Dz.U.95.56.298) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 maja 1995 r.
7 § 6 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 9 marca 1995 r. (Dz.U.95.56.298) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 maja 1995 r.
8 § 7 skreślony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 28 października 1994 r. (Dz.U.94.130.656) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1995 r.