Opłaty za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Monitor Polski

M.P.1985.41.264

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1993 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW RADIA I TELEWIZJI "POLSKIE RADIO I TELEWIZJA"
z dnia 31 października 1985 r.
w sprawie opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 1960 r. o Komitecie do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" (Dz. U. Nr 54, poz. 307 i z 1984 r. Nr 54, poz. 275) zarządza się, co następuje:
1. 1
Opłaty za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych wynoszą:
1)
za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego - 72.000 zł za okres dwumiesięczny,
2)
za używanie odbiornika radiofonicznego - 14.000 zł za okres dwumiesięczny,
3)
jednorazowa opłata rejestracyjna w przypadku odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego - 30 zł,
4)
jednorazowa opłata rejestracyjna w przypadku odbiornika radiofonicznego - 10 zł,
2.
Niezależnie od liczby odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych używanych przez:
1)
osoby fizyczne w tym samym gospodarstwie domowym lub w samochodzie stanowiącym ich własność,
2)
szpitale, sanatoria, szkoły, przedszkola, żłobki, domy pomocy społecznej oraz przez statki żeglugi morskiej i rzecznej w tym samym budynku, zespole budynków lub samochodach stanowiących własność tych instytucji

podlega opłacie tylko jeden odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny.

3. 2
Osoby prawne, instytucje i organizacje nie wymienione w ust. 2 uiszczają opłaty za wszystkie posiadane odbiorniki.
4. 3
Osoby fizyczne będące podmiotami gospodarczymi uiszczają opłaty za wszystkie posiadane odbiorniki używane w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej.
Użytkownik odbiorników wymienionych w § 1 ust. 1 obowiązany jest uiszczać opłaty za okresy dwumiesięczne jednorazowo do końca drugiego miesiąca danego okresu (luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, grudzień).
Jeżeli odbiorniki wymienione w § 1 ust. 1 zarejestrowano:
1)
do 15 dnia pierwszego miesiąca okresu dwumiesięcznego - pobiera się pełną opłatę za cały okres dwumiesięczny,
2)
w okresie od 16 dnia pierwszego miesiąca do 15 dnia drugiego miesiąca okresu dwumiesięcznego - pobiera się 1/2 opłaty dwumiesięcznej,
3)
po 15 dniu drugiego miesiąca okresu dwumiesięcznego - opłaty za dany okres dwumiesięczny nie pobiera się.
Jeżeli odbiorniki wymienione w § 1 ust. 1 wyrejestrowano:
1)
do dnia 15 pierwszego miesiąca okresu dwumiesięcznego - nie pobiera się opłaty za dany okres dwumiesięczny,
2)
od dnia 16 pierwszego miesiąca do 15 dnia drugiego miesiąca okresu dwumiesięcznego - pobiera się 1/2 opłaty za okres dwumiesięczny,
3)
po 15 dniu drugiego miesiąca okresu dwumiesięcznego - pobiera się opłatę za cały okres dwumiesięczny.
Opłaty uiszczone z góry za okres po wyrejestrowaniu odbiorników podlegają zwrotowi, z tym że za okres używania odbiorników potrąca się opłatę według zasad określonych w § 4.
Stosownie do art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U. Nr 54, poz. 275) traci moc zarządzenie nr 14 Ministra Łączności z dnia 5 marca 1984 r. w sprawie opłat za używanie urządzeń radiowych i telewizyjnych (Dziennik Łączności Nr 2, poz. 11) w części uregulowanej niniejszym zarządzeniem.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1986 r.
1 § 1 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 15 grudnia 1986 r. (M.P.86.35.276) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1987 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 1 lutego 1988 r. (M.P.88.4.41) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lutego 1988 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 10 grudnia 1988 r. (M.P.88.33.302) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1989 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 21 września 1989 r. (M.P.89.32.257) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 1989 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 18 grudnia 1989 r. (M.P.89.43.349) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1990 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 22 marca 1990 r. (M.P.90.11.89) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 1990 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 22 czerwca 1990 r. (M.P.90.25.196) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1990 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia z dnia 12 marca 1991 r. (M.P.91.11.80) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 1991 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 24 czerwca 1991 r. (M.P.91.21.151) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1991 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 27 grudnia 1991 r. (M.P.91.46.330) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1992 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 29 kwietnia 1992 r. (M.P.92.12.89) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 maja 1992 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 9 grudnia 1992 r. (M.P.92.39.294) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1993 r.

2 § 1 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia z dnia 12 marca 1991 r. (M.P.91.11.80) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 1991 r.
3 § 1 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia z dnia 12 marca 1991 r. (M.P.91.11.80) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 1991 r.
4 § 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 1 lutego 1988 r. (M.P.88.4.41) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lutego 1988 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 24 czerwca 1991 r. (M.P.91.21.151) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1991 r.

5 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 24 czerwca 1991 r. (M.P.91.21.151) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1991 r.
6 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 24 czerwca 1991 r. (M.P.91.21.151) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1991 r.
7 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 12 marca 1991 r. (M.P.91.11.80) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 1991 r.