Komitet do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.54.307

Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 1985 r.

USTAWA
z dnia 2 grudnia 1960 r.
o Komitecie do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja".

1. 
Komitet do Spraw Radiofonii "Polskie Radio" przekształca się w Komitet do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja", zwany w dalszym ciągu "Komitetem".
2. 
Komitet działa przy Radzie Ministrów i jest centralnym organem administracji państwowej w sprawach radiofonii i telewizji dla powszechnego odbioru.
3. 
Komitet podlega nadzorowi Prezesa Rady Ministrów.

Do zakresu działania Komitetu należy w szczególności:

1)
ustalanie - w oparciu o narodowe plany gospodarcze i uchwały Rady Ministrów - wytycznych rozwojowych radiofonii i telewizji dla powszechnego odbioru w zakresie programowym i organizacyjnym oraz - w porozumieniu z Ministrem Łączności - w zakresie technicznym,
2)
tworzenie i przekazywanie do powszechnego odbioru w kraju i za granicą radiofonicznych i telewizyjnych programów - informacyjnych, politycznych, muzycznych, literackich, oświatowych i innych - na zasadach wyłączności,
3)
prowadzenie inwestycji w zakresie budowy i rozbudowy na zasadach wyłączności rozgłośni radiofonicznych i telewizyjnych dla powszechnego odbioru,
4)
eksploatacja na zasadach wyłączności rozgłośni radiofonicznych i telewizyjnych dla powszechnego odbioru,
5)
popieranie twórczości artystycznej, literackiej, naukowej i działalności oświatowej w dziedzinie radiofonii i telewizji - w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami,
6)
prowadzenie międzynarodowej współpracy w dziedzinie radiofonii i telewizji oraz reprezentowanie na terenie międzynarodowym polskiej radiofonii i telewizji,
7) 1
 opracowywanie i przedstawianie właściwym organom państwowym wniosków w sprawach planów produkcyjnych odbiorników i technicznych urządzeń nadawczych radiowych i telewizyjnych, organizacji punktów sprzedaży i naprawy odbiorników.
1. 
Za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych pobiera się opłaty w wysokości określonej przez Komitet w porozumieniu z Ministrem do Spraw Cen.
2. 
Komitet w porozumieniu z Ministrem do Spraw Cen może przyznać określonym osobom, grupom osób lub instytucjom zniżki lub zwolnienia od opłat.
3. 
W razie stwierdzenia używania nie zarejestrowanych odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych pobiera się opłaty za faktyczny czas ich używania, nie mniej jednak niż za jeden kwartał.
4. 
Za zwłokę w uiszczaniu opłat oraz używanie nie zarejestrowanych odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych pobiera się kary pieniężne. Wysokość kar pieniężnych określa w drodze rozporządzenia Prezes Rady Ministrów.
5. 
Opłaty i kary pieniężne pobierają organy wyznaczone przez Ministra Łączności i przekazują je na rzecz Komitetu po potrąceniu umownego wynagrodzenia za te usługi.
1. 
W skład Komitetu wchodzą: Przewodniczący, zastępcy Przewodniczącego oraz członkowie powoływani spośród pracowników Komitetu na stanowiskach kierowniczych oraz spośród przedstawicieli zainteresowanych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej określonych przez Radę Ministrów.
2. 
Przewodniczącego Komitetu powołuje Prezes Rady Ministrów.
3. 
Zastępców Przewodniczącego oraz członków powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Przewodniczącego Komitetu.
1. 
Organami zarządzającymi i wykonawczymi Komitetu są:
1)
Prezydium,
2)
Przewodniczący.
2. 
Przy Komitecie działają: Rada Programowa i Rada Naukowo-Techniczna, jako organy doradcze i opiniodawcze Komitetu.
3. 
Tryb pracy Komitetu, skład i zakres działania organów Komitetu oraz jego aparatu wykonawczego określi statut nadany przez Radę Ministrów.

Traci moc dekret z dnia 2 sierpnia 1951 r. o utworzeniu i zakresie działania Komitetu do Spraw Radiofonii "Polskie Radio" (Dz. U. Nr 41, poz. 308).

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1 Art. 2 pkt 7 zmieniony przez art. 82 pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz.U.1984.54.275) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 marca 1985 r.
2 Art. 21 dodany przez art. 82 pkt 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz.U.84.54.275) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 marca 1985 r.