Zm.: zarządzenie w sprawie opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Monitor Polski

M.P.1991.46.330

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 grudnia 1991 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW RADIA I TELEWIZJI "POLSKIE RADIO I TELEWIZJA"
z dnia 27 grudnia 1991 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 1960 r. o Komitecie do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" (Dz. U. Nr 54, poz. 307 i z 1984 r. Nr 54, poz. 275) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" z dnia 31 października 1985 r. w sprawie opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (Monitor Polski Nr 41, poz. 264, z 1986 r. Nr 35, poz. 276, z 1988 r. Nr 4, poz. 41 i Nr 33, poz. 302, z 1989 r. Nr 32, poz. 257 i Nr 43, poz. 349, z 1990 r. Nr 11, poz. 89 i Nr 25, poz. 196 oraz z 1991 r. Nr 11, poz. 80 i Nr 21, poz. 151) w § 1 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego - 52.000 zł za okres dwumiesięczny,

2) za używanie odbiornika radiofonicznego - 10.000 zł za okres dwumiesięczny".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1992 r.