§ 6. - Opłaty za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Monitor Polski

M.P.1985.41.264

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1993 r.
§  6.
Stosownie do art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U. Nr 54, poz. 275) traci moc zarządzenie nr 14 Ministra Łączności z dnia 5 marca 1984 r. w sprawie opłat za używanie urządzeń radiowych i telewizyjnych (Dziennik Łączności Nr 2, poz. 11) w części uregulowanej niniejszym zarządzeniem.