§ 5. - Zwolnienie od opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Monitor Polski

M.P.1988.25.226

Akt utracił moc
Wersja od: 12 lipca 1989 r.
§  5.
1.
Zwalnia się od opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych:
1)
pracowników Komitetu do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja", zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy,
2)
osoby pobierające emeryturę lub rentę, które bezpośrednio przed uzyskaniem emerytury lub renty były pracownikami Komitetu do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja", zatrudnionymi w pełnym wymiarze czasu pracy,
3)
wdowy pobierające emeryturę lub rentę po pracownikach lub emerytach (rencistach), byłych pracownikach Komitetu do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja", zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.
2.
Zwolnienie od opłat osób określonych w ust. 1 pkt 1 następuje po przedstawieniu dowodu osobistego lub legitymacji służbowej oraz złożeniu przez zainteresowanego oświadczenia o zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy.
3.
Zwolnienie od opłat osób określonych w ust. 1 pkt 2 i 3 następuje po przedstawieniu przez zainteresowaną osobę odpowiedniego dokumentu lub po złożeniu przez nią oświadczenia.