§ 2. - Zwolnienie od opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Monitor Polski

M.P.1988.25.226

Akt utracił moc
Wersja od: 12 lipca 1989 r.
§  2.
Zwolnienie od opłat następuje po przedstawieniu następujących dokumentów:
1)
przez inwalidów I grupy:
a)
decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, albo orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej lub komisji lekarskiej służby zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o zaliczeniu do I grupy inwalidów, albo
b)
dowodu osobistego z dokonanym wpisem o zaliczeniu na trwałe do I grupy inwalidów,
2)
przez osoby, które ukończyły 80 lat życia - dowodu osobistego,
3)
przez inwalidów wojennych i wojskowych - książeczki inwalidy wojennego lub wojskowego, wystawionej przez właściwy organ Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
4)
przez kombatantów:
a)
emerytów i rencistów: zaświadczenia lub legitymacji kombatanta, stwierdzających uprawnienia kombatanckie, wydanych przez właściwy wojewódzki zarząd Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, b. Urząd do Spraw Kombatantów lub Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, albo dowodu osobistego z dokonanym wpisem o posiadaniu uprawnień do świadczeń przysługujących kombatantom oraz dowodu otrzymania emerytury (renty) za ostatni miesiąc,
b)
inwalidów nie będących emerytami lub rencistami: zaświadczenia lub legitymacji, o których mowa pod lit. a), albo dowodu osobistego z dokonanym wpisem o posiadaniu uprawnień do świadczeń przysługujących kombatantom oraz orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia stwierdzającego zaliczenie do jednej z grup inwalidów lub dowodu osobistego z dokonanym wpisem o zaliczeniu na trwałe do I lub II grupy inwalidów,
5)
przez wdowy (wdowców) - emerytów i rencistów, pozostałe po kombatantach: zaświadczenia lub legitymacji, o których mowa w pkt 4 lit. a), wydanych kombatantowi przed jego śmiercią, a w razie braku takich dokumentów - zaświadczenia lub legitymacji wydanych przez właściwy zarząd wojewódzki Związku Bojowników o Wolność i Demokrację oraz dowodu otrzymania renty (emerytury) za ostatni miesiąc.