Zwolnienie od opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Monitor Polski

M.P.1985.41.265

Akt utracił moc
Wersja od: 4 września 1987 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW RADIA I TELEWIZJI "POLSKIE RADIO I TELEWIZJA"
z dnia 31 października 1985 r.
w sprawie zwolnienia od opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 1960 r. o Komitecie do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" (Dz. U. Nr 54, poz. 307 i z 1984 r. Nr 54, poz. 275) zarządza się, co następuje:
1.
Zwalnia się od opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych:
1)
inwalidów I grupy pobierających rentę lub emeryturę,
2)
osoby, które ukończyły 80 lat życia, pobierające rentę lub emeryturę albo stały zasiłek pomocy społecznej.
2.
Zwolnienia od opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych przysługują na podstawie odrębnych przepisów:
1)
inwalidom wojennym i wojskowym,
2)
kombatantom - rencistom, emerytom i inwalidom; zwolnienie to przysługuje bez względu na to, czy książeczka opłat jest wystawiona na kombatanta, czy na jego małżonka wspólnie z nim zamieszkałego,
3) 1
wdowom (wdowcom) - emerytom i rencistom pozostałym po kombatantach.
Zwolnienie od opłat następuje po przedstawieniu następujących dokumentów:
1)
przez inwalidów I grupy:
a) 2
decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia o zaliczeniu do I grupy inwalidów, albo orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej lub komisji lekarskiej służby zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o uznaniu za inwalidę I grupy lub dowodu osobistego z dokonanym wpisem o zaliczeniu na trwałe do I grupy inwalidów.
b)
dowodu otrzymania renty za ostatni miesiąc,
2)
przez osoby, które ukończyły 80 lat życia:
a)
dowodu osobistego,
b)
dowodu otrzymania renty lub stałego zasiłku pomocy społecznej za ostatni miesiąc,
3)
przez inwalidów wojennych i wojskowych - książki inwalidy wojennego lub wojskowego wystawionej przez właściwy organ Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
4) 3
przez kombatantów:
a)
emerytów i rencistów: zaświadczenia lub legitymacji kombatanta stwierdzających uprawnienia kombatanckie, wydanych przez właściwy wojewódzki zarząd Związku Bojowników o Wolność i Demokrację lub Urząd do Spraw Kombatantów albo dowodu osobistego z dokonanym wpisem o posiadaniu uprawnień do świadczeń przysługujących kombatantom oraz dowodu otrzymania emerytury (renty) za ostatni miesiąc,
b)
inwalidów nie będących emerytami lub rencistami: zaświadczenia lub legitymacji, o których mowa w lit. a), albo dowodu osobistego z dokonanym wpisem o posiadaniu uprawnień do świadczeń przysługujących kombatantom oraz orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia stwierdzającego zaliczenie do jednej z grup inwalidów lub dowodu osobistego z dokonanym wpisem o zaliczeniu na trwałe do I lub II grupy inwalidów.
5) 4
przez wdowy (wdowców) - emerytów i rencistów, pozostałe po kombatantach: zaświadczenia lub legitymacji, o których mowa w pkt 4 lit. a), wydanych kombatantowi przed jego śmiercią, a w razie braku takich dokumentów zaświadczenia lub legitymacji wydanych przez właściwy zarząd wojewódzki Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, stwierdzających uprawnienia wdów (wdowców) do zwolnienia od opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.
Od opłat za używanie odbiorników radiofonicznych zwalnia się niewidomych, nie będących inwalidami I grupy, których ostrość wzroku nie przekracza 15%.
2.
Zwolnienie od opłat osób określonych w ust. 1 następuje po przedstawieniu następujących dokumentów:
1)
legitymacji Polskiego Związku Niewidomych lub
2)
orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia zaliczającego niewidomego do II grupy inwalidów z tytułu uszkodzeń narządu wzroku lub zaświadczenia wystawionego przez zakład społecznej służby zdrowia, stwierdzającego u niewidomego ostrość wzroku nie większą niż 15%.
1.
Zwalnia się od opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych:
1)
pracowników Komitetu do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy,
2)
osoby pobierające emeryturę lub rentę inwalidzką, które bezpośrednio przed uzyskaniem emerytury lub renty inwalidzkiej były pracownikami Komitetu do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" zatrudnionymi w pełnym wymiarze czasu pracy,
3)
wdowy pobierające rentę lub emeryturę po pracownikach lub emerytach (rencistach) byłych pracownikach Komitetu do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.
2. 5
Zwolnienie od opłat osób określonych w ust. 1 pkt 1 następuje po przedstawieniu przez te osoby w urzędzie pocztowo-telekomunikacyjnym zaświadczeń stwierdzających, że są one pracownikami Komitetu do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" zatrudnionymi w pełnym wymiarze czasu pracy w aparacie wykonawczym Komitetu bądź w podporządkowanych mu przedsiębiorstwach i jednostkach.
3. 6
Zwolnienie od opłat osób pobierających emeryturę lub rentę inwalidzką oraz wdów po pracownikach lub emerytach (rencistach) następuje po przedstawieniu w urzędzie pocztowo-telekomunikacyjnym zaświadczeń stwierdzających, że osoby te odpowiadają warunkom określonym w ust. 1 pkt 2 lub 3.
Zwolnienie od opłat następuje od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przedstawiono odpowiednie dokumenty w urzędzie pocztowo-telekomunikacyjnym właściwej według miejsca pobytu stałego uprawnionego.
Wdowom (wdowcom) - emerytom i rencistom pozostałym po kombatantach, jeżeli przedstawią odpowiednie dokumenty w urzędzie pocztowo-telekomunikacyjnym w terminie do dnia 31 grudnia 1987 r., zwolnienie od opłat przysługuje poczynając od dnia 1 maja 1987 r.
Stosownie do art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U. Nr 54, poz. 275) traci moc zarządzenie nr 74 Ministra Łączności z dnia 29 września 1972 r. w sprawie zwolnienia od opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz urządzeń odbiorczych radiofonii przewodowej (Dziennik Łączności Nr 20, poz. 148, z 1974 r. Nr 11, poz. 80, z 1978 r. Nr 1, poz. 4 i z 1984 r. Nr 16, poz. 105).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 ust. 2 pkt 3 dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 11 sierpnia 1987 r. (M.P.87.25.203) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 września 1987 r.
2 § 2 pkt 1 lit. a) zmieniona przez § 1 pkt 2 lit. a) zarządzenia z dnia 11 sierpnia 1987 r. (M.P.87.25.203) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 września 1987 r.
3 § 2 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) zarządzenia z dnia 11 sierpnia 1987 r. (M.P.87.25.203) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 września 1987 r.
4 § 2 pkt 5 dodany przez § 1 pkt 2 lit. c) zarządzenia z dnia 11 sierpnia 1987 r. (M.P.87.25.203) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 września 1987 r.
5 § 4 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 11 sierpnia 1987 r. (M.P.87.25.203) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 września 1987 r.
6 § 4 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 11 sierpnia 1987 r. (M.P.87.25.203) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 września 1987 r.
7 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 3 i 4 zarządzenia z dnia 11 sierpnia 1987 r. (M.P.87.25.203) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 września 1987 r.
8 § 5a dodany przez § 1 pkt 5 zarządzenia z dnia 11 sierpnia 1987 r. (M.P.87.25.203) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 września 1987 r.